Energia üzletre szabva
Hu En

Hírek

E2 Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat módosítás

2019.08.16

Tisztelt Partnerünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően Társaságunk a jelenleg hatályos Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzatát felülvizsgálta, és a jogszabályi környezet változása miatt megállapította, hogy annak hatályosítása és módosítása szükséges.

A fentiekre tekintettel tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk a Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzatát módosítja. A lényegi változások összefoglaló jelleggel az alábbiak:

 • 1.1.2 A Magyar Telekom Nyrt.-től és a MET Magyarország Zrt.-től 2016. január 1. napjával átvett Villamosenergia-vásárlási szerződésekre a módosítás hatályba lépésének napjától a Magyar Telekom Nyrt., illetve a MET Magyarország Zrt. 2016. január 1-én hatályos üzletszabályzatai helyett az E2 Hungary Zrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzata alkalmazandó.  
 • 1.4. Az Üzletszabályzat módosításával kapcsolatos felmondási feltételek módosultak (felmondás a módosítás közzétételétől számított 15 napon belül írásban, a módosítás hatályba lépésének napjára lehetséges).
 • 4.1.2 Eladó a GDPR-nak (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a z ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) megfelelően adatkezelési tájékoztatót tesz közzé a honlapján.
 • 6.3.3 A Vevő hallgatása, mint ráutaló magatartás útján is létrejön a Szerződés, illetve annak módosítása, ha az Eladó a Szerződés megkötésére, illetve a Szerződés módosítására a Vevőnek írásban ajánlatot tesz, és az ajánlat Vevő általi igazolt, vagy vélelmezett kézhezvételétől számított 15 napon belül az Eladó nem kapja kézhez a Vevőnek az ajánlat elutasítására irányuló, kifejezett írásbeli nyilatkozatát. Az ajánlat elutasítására irányuló, kifejezett írásbeli nyilatkozat közlése abban az esetben hatályos az Eladóval szemben, ha az postai úton tértivevényes levélként kerül megküldésre az Eladó 6701 Szeged, Pf. 1271. alatti címére.
 • 6.3.4 Amennyiben a Vevő Szerződés hiányában veszi igénybe az Eladó által nyújtott szolgáltatást, a Felek között a villamosenergia vásárlásra határozatlan idejű Szerződés jön létre, amelynek tartalmát az Üzletszabályzat határozza meg azzal, hogy

a)        a szerződött mennyiségnek a Vevő által ténylegesen átvett villamos energia mennyiség minősül;

b)        a teljesítés helye a Felhasználási hely, amelyen a villamos energiát vételez;

c)        a Vevő által fizetendő villamos energia nettó egységár HUPX DA + 5 EUR/MWh-t mértéken kerül elszámolásra   https://hupx.hu/en/

d)        a villamos energia egységárán felül a Vevő köteles az egyéb, 9.2. és a 9.3. pontokban meghatározott díjak, illetve egyéb költségek megfizetésére is;

e)        a villamosenergia szolgáltatás ellenértéke megfizetésének határideje az Eladó által a vonatkozó számlán meghatározott időtartam, de nem kevesebb, mint 15 nap;

f)         a rendes felmondás ideje 30 nap.

 • 6.4.1 A Szerződés – eltérő rendelkezés hiányában - a szerződő felek általi aláírással jön létre. A Szerződés a szerződő felek megállapodása szerinti időpontban, vagy ennek hiányában a Szerződés mindkét fél általi aláírásának időpontjában lép hatályba.
 • 6.4.2. b) A Vevő a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés létrejöttének időpontjában: a Vevő – mint a Felhasználási Hely tulajdonosa, bérlője, vagy egyéb jogcímen használója – jogosult a Felhasználási Hely használatára;
 • 6.4.2 i) A Vevő a Szerződés létrejöttével kijelenti, hogy a Szerződés létrejöttének időpontjában sem a Vevő, sem pedig a Vevő közvetlen vagy közvetett tulajdonosa vagy a képviseletében eljáró bármely személy nem áll korlátozó intézkedés –így különösen, de nem kizárólagosan kereskedelmi korlátozás, gazdasági vagy pénzügyi korlátozó rendelkezés–, embargó hatálya alatt, illetve nem szerepel ilyen tárgyú hatósági nyilvántartás(ok)ban (pl.: az EU, az ENSZ vagy az USA vagy ezek bármely hatósága által vezetett ilyen tárgyú nyilvántartásban);
 • 6.5.4 Amennyiben az Eladó a Szerződés szerinti villamosenergia-kereskedelmi szolgáltatást azért nem tudja megkezdeni, mert a kereskedőváltás bármely Felhasználási Hely tekintetében a Vevő felelősségi körébe tartozó okból elutasításra került (sikertelen kereskedőváltás), akkor az Eladó jogosult a Vevővel szemben az érintett Felhasználási Hely tekintetében meghiúsulási kötbért érvényesíteni. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződött mennyiség értékének 50%-a, amely az Eladónak objektív alapon, felróhatóságtól függetlenül jár, így a felek a kötbér mérséklésének lehetőségét kizárják. A szerződött mennyiség értéke egyenlő a szerződéses mennyiség és a szerződéses egységár szorzatával.
 • 7.5.4 Szerződés megszűnésének egyéb esetei

a)        Amennyiben a Szerződés kifejezetten nem rendelkezik ettől eltérően, a határozott időtartamra létrejött Szerződés időbeli hatálya további egy évvel meghosszabbodik, amennyiben a Vevő vagy az Eladó a Szerződés lejártát megelőző 210. és 180. nap közötti időintervallumban a megszüntetési szándékát írásban nem jelzi a másik fél részére. A nyilatkozatot a felmondásra irányadó, Üzletszabályzatban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kötelesek a felek megtenni. A jelen bekezdés szerinti meghosszabbodás esetén a Szerződés feltételei változatlanok, azonban az Eladónak az eredeti lejárat napját követően jogában áll a villamos-energia nettó egységárát egyoldalúan megemelni az Üzletszabályzatban foglalt egyoldalú módosításra vonatkozó követelmények megtartásával. A Vevő jelen bekezdés szerinti értesítése kizárólag abban az esetben eredményezi a Szerződés megszűnését, ha a Szerződés lejáratának napján a Vevő az Eladóval szemben fennálló, a Szerződésből eredő valamennyi kötelezettségének eleget tett, így különösen, de nem kizárólagosan valamennyi tartozását megfizette.

b)        A felek a Szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.

c)        A Vevő személyében történt változás (Felhasználóváltozás) miatt történő Szerződés felmondás és Szerződés megszüntetést a 10. Fejezet szabályozza.

 • 8.5.4 Amennyiben az Elszámoló számlában túlfizetés kerül megállapításra, Eladó Vevő eltérő rendelkezése hiányában jogosult a túlfizetést az Elszámoló számla kiállítását követően kiállítandó számlá(k)ban jóváírni. Végszámla kiállítását követően az Eladó a túlfizetés összegét a Vevő részére visszautalja. Eladó kizárólag 100 Ft összeget meghaladó túlfizetés esetén kezdeményezi a visszautalást.
 • 8.9.1 A Szerződésből eredő követelések a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint évülnek el, azzal, hogy az elévülési időt megszakítja az Eladó által a Vevő részére írásban megtett, igazolható módon megküldött fizetési felszólítás is.
 • 8.11.5 Ha a Vevő fizetési késedelembe esik, akkor a késedelmi kamaton túl az Eladó a Ptk. és a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény alapján a késedelemmel érintett minden egyes számla (számviteli bizonylat) esetén érvényesítheti a követelés behajtásával kapcsolatos költségek megtérítésére a jogszabályban meghatározott behajtási költségátalányt.
 • 8.11.10 Eladó – üzleti döntésének függvényében - fizetési könnyítést biztosíthat a Vevőnek a Vevővel megkötött külön megállapodás alapján, a külön megállapodásban meghatározott díjfizetési kötelezettség ellenében. Az Eladó a megállapodás megkötésének feltételéül szabhatja a tartozás bizonyos részének egyösszegű, azonnali megfizetését. Amennyiben az Eladó hozzájárul a fizetési könnyítéshez, úgy a feltételekről a Vevővel írásban külön megállapodást köt. Amennyiben a Vevő a külön megállapodásban meghatározott fizetési határidőt elmulasztja, akkor a még ki nem egyenlített fizetési kötelezettség automatikusan, egy összegben esedékessé válik. A Szerződés megszűnésével a külön megállapodás is megszűnik, és az abban meghatározott, még ki nem egyenlített fizetési kötelezettség automatikusan, egy összegben esedékessé válik.
 • 10.1.6 Az Eladó a határozott idejű szerződés esetén bekövetkező felhasználóváltozás folytán a határozott időre szerződött mennyiség és a az Átadó által a felhasználóváltozás időpontjáig ténylegesen átvett mennyiség közötti különbözetre jogosult kötbért felszámítani. A kötbér összege a különbözet mértékének 50%-a és a Szerződés hatálybalépésétől a felhasználóváltásig érvényes szerződéses árakból képzett, súlyozott átlagos egységár szorzataként kerül meghatározásra. (A súlyozás a havi mennyiségi különbözetekkel történik.)
 • 14. Háztartási méretű kiserőművekre vonatkozó különleges szabályok

Vevő köteles az Eladót a megfelelő ajánlat-adás érdekében tájékoztatni, amennyiben a Felhasználási helyei valamelyikén háztartási méretű kiserőművet (továbbiakban: HMKE) üzemeltet vagy azt a szerződéses jogviszonya alatt létesíteni szándékozik, és nyilatkoznia szükséges az adott elszámolási időszakra vonatkozóan a villamos energia vételezés és betáplálás várható mennyiségéről. Amennyiben a Vevő a szerződéses időszak alatt HMKE-t telepít a Szerződésével érintett Felhasználási helyei valamelyikére, vagy a HMKE éves szaldó elszámolása alapján a Vevő fogyasztási szokásai jelentősen megváltoztak, úgy Eladó jogosult a Szerződésben rögzített feltételeket felülvizsgálni és a Vevő részére új ajánlatot adni vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.  Eladó a Szerződést abban az esetben is jogosult azonnali hatállyal felmondani, továbbá a Szerződés megszűnéséből eredő kára miatt Vevőnek az ÜSZ rendelkezései alapján kötbért felszámítani, amennyiben a Vevő az Eladót a HMKE létesítéséről nem tájékoztatja és nem kezdeményezi ezzel kapcsolatosan a Szerződése felülvizsgálatát.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a módosított Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat tervezett hatálybalépési időpontja 2019. október 1.

A Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat módosítás valamennyi, a módosítás hatályba lépésekor fennálló, érvényben lévő villamosenergia-vásárlási szerződés tekintetében irányadó és alkalmazandó.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat módosításával kapcsolatos felhasználói jogokat a hatályos Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat 1.4.5 pontja tartalmazza.

Adatkezelési beállítások

Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.