Energia üzletre szabva
Hu En

Hírek

E2 Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat módosítás

2022.07.06

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően Társaságunk a jelenleg hatályos Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzatát (Üzletszabályzat) felülvizsgálta, és többek között a piaci, valamint a jogszabályi környezet változása miatt megállapította, hogy annak hatályosítása és módosítása - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) jóváhagyása mellett - szükséges.

A fentiekre tekintettel tájékoztatjuk Önöket, hogy az Üzletszabályzat módosítás tervezett hatálybalépésének napja - a MEKH jóváhagyásának függvényében - 2022. szeptember 1.

A lényegi változások az Üzletszabályzat módosítással érintett pontjai vonatkozásában összefoglaló jelleggel az alábbiak:

1.4.3: Az Üzletszabályzat jelen pontjában kifejezetten rögzítésre került az Eladó jogosultsága az Üzletszabályzat egyoldalú módosítása vonatkozásában és kiegészítésre kerültek az egyoldalú módosítás közlésének módjai – az Eladó honlapján történő közzétételen túl - hatályos értesítésnek minősül a Vevő által megadott e-mail címre küldött tájékoztató levél, valamint a számlavégi üzenetben közölt tájékoztatás is;

1.4.4: Az Üzletszabályzat jelen pontjában pontosításra kerültek a Vevőt megillető felmondási jog tartalmi követelményei, és a felmondás joghatás kiváltására történő alkalmasságának feltételei az Üzletszabályzat Eladó általi egyoldalú módosítása esetére („A Vevőnek a felmondásban kifejezetten meg kell jelölnie azt a lényeges rendelkezést, amelyet hátrányosnak tart és amelyre ezáltal a felmondását alapozza, enélkül a felmondás nem érvényes. A már közölt felmondás nem vált ki joghatást, ha az a lényeges rendelkezés, amelyre a Vevő a felmondását alapozza, nem lép hatályba (így különösen, ha a Hivatal a vonatkozó rendelkezést nem hagyja jóvá”);

1.6: Az Üzletszabályzat jelen pontjában módosult az Eladó székhelye az alábbira: 1117 Budapest, Dombóvári út 26.;

6.3.4: Az Üzletszabályzat jelen - a Vevő szerződés nélküli vételezésére vonatkozó - pontja módosításra került a villamos energia nettó egységárának meghatározása tekintetében ( „…c) a Vevő által fizetendő villamos energia nettó egységár: az elszámolási időszakra eső, a HUPX DAM magyar szervezett villamosenergiapiac másnapi aukciós piacának publikált órás egységárainak számtani átlaga, melynek forintra történő átváltása a tárgyhót követő 10. napi MNB EUR/HUF árfolyamon történik (amennyiben az így kijelölt nap MNB szünnapra esik, akkor az azt követő első MNB napi árfolyam) + 15000 HUF/MWh…”);

8.6.2: Az Üzletszabályzat jelen pontja kiegészült az Eladó fogyasztási időszakot megelőzően történő részszámla kiállítási jogosultságával („Az Eladó jogosult a részszámlát az adott időszak fogyasztását megelőzően előre kiállítani. Az előre kiállított részszámla korrigálására a felek közötti éves elszámoláskor kerül sor.”);

 

11.2.1: Az Üzletszabályzat jelen pontjában kibővítésre kerültek vis maior eseménynek („Vis maior eseménynek minősül az is, ha az Eladó villamosenergia-forrásszerződése(i) tekintetében a jelen bekezdés szerinti vis maior esemény következik be.”);

11.2.3: Az Üzletszabályzat jelen pontjában módosult vis maior esemény bekövetkezte esetén a Feleket megillető azonnali hatályú felmondási jog gyakorolhatóságának legkorábbi időpontja 90 napról 75 napra („Amennyiben a vis maior időtartama a 75 (hetvenöt) napot meghaladja, bármely fél jogosult a Szerződést írásban azonnali hatályú felmondással minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül megszüntetni, abban az esetben is, ha erre egyébként a Szerződés alapján nem lenne jogosult.”);

11.3.1: Az Üzletszabályzat jelen pontja kiegészítésre került a szerződéses körülmények lényeges megváltozása esetére alkalmazandó szabályokkal, és az ezzel kapcsolatos, az Eladót megillető felmondási joggal („Az alábbiak közül bármely esemény külön-külön vagy együttes bekövetkezése esetén

a)   a Szerződés teljesítését érintő költségelemek bármelyikének mértéke (ideértve különösen adók, illetékek, díjak, járulékok, aukciós felárak) (továbbiakban együtt: „Költségelem”) magasabb a szerződéskötéskori mértékhez képest, vagy új Költségelem kerül alkalmazásra, és ezen Költségelemek Vevőre történő továbbhárítására az Eladónak nincsen jogszabályi, vagy szerződéses lehetősége; 

b)   a Szerződés megkötését követően előállott körülmény következtében a Szerződés változatlan feltételek melletti teljesítése Eladó számára lényegesen terhesebbé válna, és a körülmények megváltozása a Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható, illetve azt nem az Eladó idézte elő,

mindkét Fél köteles a másikkal együttműködni, szükség esetén ésszerű alternatív intézkedések kidolgozásában, illetve megvalósításában az a)-b) pontokban felsorolt bármely esemény hátrányos hatásainak kiküszöbölése érdekében. Ennek megfelelően egyik Fél sem zárkózhat el indokolatlanul a szerződés megfelelő módosításától az a)-b) pontokban felsorolt események hátrányos hatásainak kiküszöbölése érdekében. Amennyiben ezen egyeztető tárgyalások azok megkezdésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem vezetnek eredményre, az Eladó saját döntése függvényében jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.”);

 

14.1.1: Háztartási méretű kiserőmű, illetve kiserőmű üzemeltetése/létesítése esetén módosult Vevő szerződéses időszakot megelőző tájékoztatási kötelezettségének határideje („A Vevő köteles az Eladót a legkésőbb a Szerződés megkötésével egyidejűleg, amennyiben a Felhasználási helyei valamelyikén Háztartási méretű kiserőművet vagy 50 MW névleges teljesítőképességet nem meghaladó kiserőművet (továbbiakban együtt: „Erőmű”) üzemeltet vagy azt a szerződéses időszak alatt létesíteni szándékozik, valamint köteles nyilatkozni az adott elszámolási időszakra vonatkozóan a villamosenergia-vételezés és betáplálás várható mennyiségéről, valamint a létesítendő Erőmű műszaki adatairól (típus, beépített teljesítmény, villamosenergia tároló adatai stb.”);

14.1.2: Háztartási méretű kiserőmű, illetve kiserőmű üzemeltetése/létesítése esetén módosult Vevő szerződéses időszak alatti tájékoztatási kötelezettségének határideje („Amennyiben a Vevő a szerződéses időszak alatt szándékozik Erőművet telepíteni a Szerződésével érintett Felhasználási helyei valamelyikére, erről a tényről a Vevő köteles az Eladót - legalább a 14.1.1. pontban foglalt részletességgel - tájékoztatni az 50MW névleges teljesítőképességét nem meghaladó kiserőmű üzembe helyezése előtt legkésőbb 90 (kilencven) nappal, illetve a háztartási méretű kiserőmű üzembe helyezése előtt legkésőbb 30 (harminc) nappal..”);

14.1.3: Módosultak a Vevő tájékoztatása alapján az Eladót megillető jogosultságok

(„…az Eladó - választása szerint – jogosult:

-          a Szerződésben rögzített feltételeket felülvizsgálni és kezdeményezni a Szerződés, különös tekintettel az árazási feltételek módosítását, azzal, hogy amennyiben a Vevő az Eladó szerződésmódosításra irányuló ajánlatát az abban foglalt, legalább 30 (harminc) napos határidőn belül nem fogadja el, úgy az Eladó jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, továbbá az ÁSZF 10.1.2. pontjában meghatározott meghiúsulási pótdíjat felszámítani;

-          a Vevőtől napi fogyasztási és termelési órás menetrendet kérni a szállítási napot megelőző nap 9:00 óráig;

-          amennyiben a Vevő tényleges fogyasztása és termelése a megadott menetrendtől eltér, az eltérést a Vevővel a MAVIR kiegyenlítő árakon elszámolni”);

 

14.1.4: Módosultak az Eladót megillető jogosultságok arra az esetre amennyiben a Vevő a nem vagy késedelmesen tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének („Amennyiben a Vevő nem, vagy késedelmesen tájékoztatja az Eladót az Erőmű üzembe helyezéséről, abban az esetben az Eladó az üzembe helyezésről való tudomásszerzését követően választása szerint jogosult

a)      az üzembe helyezés időpontjától kezdődően (akár visszamenőlegesen):

-        a Szerződéses ár 150%-át alkalmazni;

-        a Vevőtől napi fogyasztási és termelési órás menetrendet kérni a szállítási napot megelőző nap 9:00 óráig; és

-        amennyiben a Vevő tényleges fogyasztása és termelése a megadott menetrendtől eltér, az eltérést a Vevővel a MAVIR kiegyenlítő árakon elszámolni; vagy

b)      a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, továbbá az ÁSZF 10.1.2. pontjában meghatározott meghiúsulási pótdíjat felszámítani.”);

 

14.1.5-14.1.6: Pontosításra kerültek a villamosenergia többlettermelés esetén alkalmazandó elszámolási szabályok („Amennyiben a Vevő háztartási méretű kiserőmű termelése meghaladja a Vevő fogyasztását és a havi elszámolásban Vevőnek nettó pénzbeli követelése keletkezik Eladó felé, ebben az esetben a többlet termelésű villamosenergiát Eladó az adott szállítási hónapra érvényes szerződéses áron veszi át. Amennyiben a Vevő kiserőművi termelése meghaladja a Vevő fogyasztását és a havi elszámolásban Vevőnek nettó pénzbeli követelése keletkezik Eladó felé, ebben az esetben a többlet termelésű villamosenergiát Eladó az adott szállítási hónapra érvényes HUPX számtani átlagár 10%-án veszi át.”);

15.2.1: Az Üzletszabályzat jelen pontjában az Eladó által joghatályosan alkalmazható kézbesítési módok és a joghatályos értesítések típusai rögzítésre kerültek (…a) az értesítés, illetve a jognyilatkozat eredeti példányának személyes kézbesítéssel történő átadása; vagy b) az értesítés, illetve a jognyilatkozat eredeti példányának vagy fénymásolatának postai kézbesítéssel történő továbbítása; vagy c) az értesítés, illetve a jognyilatkozat eredeti példányának vagy fénymásolatának futárposta vagy gyorsposta útján történő továbbítása; vagy d) az értesítés, illetve a jognyilatkozat szkennelt másolatának e-mailben történő továbbítása az email-lel rendelkező Vevő esetén a Vevő által az Eladó felé kapcsolattartásra kifejezetten megjelölt e-mail címre; vagy e) az értesítés, illetve a jognyilatkozat fokozott biztonságú, vagy minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumként történő megküldése a Vevő által az Eladó felé kapcsolattartásra kifejezetten megjelölt e-mail címre);

 

15.6: Az Üzletszabályzat jelen adatvédelemre vonatkozó pontjának szövegezése pontosításra került lényegi módosítás nem történt;

Az Üzletszabályzat 1. számú mellékletét képező Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) lényegi feltételei összefoglalására az alábbiakban kerül sor:

 

3.12: Az ÁSZF jelen ponttal kiegészült; miszerint meghatározott feltételek együttes fennállása esetén az Eladó a teljesítés megkezdését óvadék nyújtásához kötheti („Amennyiben a Szerződés az Eladó és a Vevő között az adott Szerződéses Időszak tekintetében a Szerződéses Időszakot megelőző 60-ik napot követően jön létre, és az Eladó a Vevőt a vonatkozó ajánlatban, illetve Szerződésben foglaltaknak megfelelően előrefizetés mellett szolgálja ki – tekintettel a számla kiállítására és megfizetésére rendelkezésre álló idő rövidségére – Eladó a teljesítése megkezdésének előfeltételéül szabja, hogy az első fizetési tárgyidőszak vonatkozásában - az elfogadott ajánlatban meghatározott módon - az előrefizetéssel érintett számlá(k)nak megfelelő összeget, Vevő a teljesítés megkezdését megelőzően óvadékként átutalja az Eladó részére. Eladó az óvadékként nyújtandó összegről megfelelően tájékoztatja a Vevőt. A vonatkozó számlá(k) kiállítását követően, Eladó jogosult az számlá(k) összegét az óvadékból kiegyenlíteni elszámolás terhe mellett.”);

5.10: Az ÁSZF jelen - a Vevő üzemviteli változásokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó szabályokat tartalmazó - ponttal kiegészült („Az Eladó kérésére Vevő köteles a várható üzemviteli változásokat (többek között: karbantartások, ünnepnapok) megelőző 5. munkanapig tájékoztatást küldeni Eladó részére az érintett napok terhelési és esetleges leállási terveiről napi bontásban.”);

5.11: Az ÁSZF kiegészült jelen - az Eladó napi menetrend kérésére vonatkozó jogosultságnak eseteit rögzítő - ponttal („Amennyiben a szerződéses időszakban legalább 5 (öt) napon a Vevő naponta legalább kettő egymást követő órás fogyasztásaiban minimum 2 MW/óra fel- vagy leterhelés történik, Eladó jogosult a fentieken túlmenően napi menetrendet kérni Vevőtől, melynek tartalmaznia kell a Vevő várható negyedórás minimum és maximum fogyasztását és a teljes várható napi fogyasztást. A napi menetrendet legkésőbb a szállítást megelőző nap 9:00 óráig kell megküldeni az Eladó részére.”);

5.12: Az ÁSZF kiegészült a Vevő üzemviteli változásokkal kapcsolatos tájékoztatási/napi menetrend adási kötelezettsége nem teljesítése, illetve a Vevő által megadott fogyasztás tényleges vételezéstől történő eltérése esetén a Vevővel szemben alkalmazható jogkövetkezményeket rögzítő ponttal („Amennyiben Vevő az 5.10. vagy az 5.11. pontok szerinti tájékoztatások bármelyikét elmulasztja, vagy a megadott napi tervezett fogyasztás vagy a negyedórás minimum vagy maximum fogyasztás jelentősen – legalább 25%-os mértékben – eltér a tényleges vételezéstől, Eladó jogosult az érintett napok vonatkozásában a tervezett és vételezett villamosenergia mennyiségét abszolút értékben a HUPX ár kétszeresén, de minimum a szerződéses ár 150%-án kiszámlázni.”);

5.13: Az ÁSZF kiegészült Vevő fogyasztásának eltérése esetén az Eladót megillető jogosultságokat rögzítő jelen ponttal („Amennyiben a szerződéses időszakban legalább 5 napon a Vevő fogyasztása jelentősen eltér az elmúlt 4 hét azonos napjain tapasztalt tényleges fogyasztásának negyedórás lefutásától, Eladó jogosult a szerződéses árat felülvizsgálni és amennyiben a Vevő ezt nem fogadja el, a Szerződést felmondani.”);

7.1.3-7.1.4: Az ÁSZF jelen pontjaiban módosításra kerültek a Vevőre továbbhárítható pénzügyi terhek áthárításának szabályai, illetve kiegészült az Eladó felülvizsgálati és módosítási jogával (”Az Eladó jogosult a Vevőre arányosan továbbhárítani minden, a Vevő villamosenergia ellátásával kapcsolatos bármely kötelezettségből eredő költséget, illetve adót, egyéb díjat vagy más pénzügyi terhet (együttesen „Pénzügyi teher”), amelyet jogszabály vagy hatósági határozat alapján neki kell teljesítenie, illetve megfizetnie a Szerződés tárgyát képező villamosenergia-szolgáltatással összefüggésben, és amely máshonnan nem térülne meg számára. Az Eladó által a Vevőre automatikusan áthárítható minden olyan Pénzügyi teher, amely a szerződéskötést követően kerül bevezetésre, illetve amelyek mértéke a szerződéskötést követően került megváltoztatásra. Az Eladó a fenti bekezdésben foglaltak tekintetében dönthet úgy is, hogy az áthárítás érdekében a Szerződésben rögzített villamosenergia egységárat, illetve a rendszerhasználati díjakat felülvizsgálja, és azt a jogszabályváltozásra, illetve a Pénzügyi teher bevezetésére tekintettel arányosan módosítja. A változás elszámolásának kezdő időpontja a változás hatálybalépésének napja. A villamosenergia egységár, illetve a rendszerhasználati díjak jelen pontban foglaltak szerinti felülvizsgálata és módosítása nem alapozza meg a Vevő felmondási jogát a Szerződés tekintetében.”);

7.1.5: Az ÁSZF jelen pontjában pontosításra kerültek az Eladót az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerrel kapcsolatban megillető jogosultságok („Az Eladó jogosult a Vevővel szemben érvényesíteni az Eladó, mint az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény („Ehat. tv.”) szerinti energiahatékonysági kötelezetti rendszer kötelezettje által teljesítendő, Ehat. tv. által meghatározott mindenkori energiamegtakarítási kötelezettség figyelembevételével az Eladó által számított mindenkori energiahatékonysági járulékfizetési kötelezettség Vevőre eső arányos részét (szükség esetén visszamenőlegesen is). A díjfizetési kötelezettség alapja a tárgyi naptári évre vonatkozó, Ehat. tv. szerinti mindenkori megtakarítási százalék és a tárgyi naptári évre vonatkozó mindenkori energiahatékonysági járulék Ehat. tv. szerinti mértékének szorzata („EKR Tényező”).”);

7.4.1: Az ÁSZF jelen pontjában kiegészült a Vevővel szemben támasztható szerződéses biztosítékok példálózó felsorolása az alábbiakkal: garanciavállalás, Vevői követelések Eladó javára történő engedményezése, illetve zálogjoggal terhelése, tárgyi eszközön alapított zálogjog („Az Eladó - figyelembe véve a piaci kockázatokat - előrefizetés és szerződéses biztosítékok (így különösen bankgarancia, garanciaszerződés, garanciavállalás,  óvadék, Vevői követelések Eladó javára történő engedményezése, illetve zálogjoggal terhelése, készfizető kezesség, tárgyi eszközön alapított zálogjog) teljesítését kötheti ki a Vevő részére. Az Eladó általi teljesítés megkezdésének előfeltétele a Szerződésben esetlegesen előírt előrefizetés illetőleg szerződéses biztosíték Vevő általi, határidőben történő teljesítése”);

7.4.4: Az ÁSZF jelen pontja kiegészült a számla kiállítás alapjául szolgáló tételek és azok meghatározásának szabályaival előrefizetés esetén („Előrefizetés esetében Eladó a vonatkozó számláját a rendszerhasználati díjak, valamint az alábbi villamosenergia egységár alapul vételével állítja ki:

Jelen bekezdés szempontjából villamosenergia egységárnak tekintendő:

a)     az adott havi Fix Ár, amennyiben az adott havi szerződött mennyiség teljes egészére Fix Ár alkalmazandó;

b)     a számlakiállítás napján ismert utolsó, a Forward Ár szerinti index ár, amennyiben az adott havi szerződött mennyiség teljes egészére forward ár alkalmazandó;

c)     a számlakiállítás napján ismert utolsó Spot ár, amennyiben az adott havi szerződött mennyiség teljes egészére Spot ár alkalmazandó;

d)     minden egyéb esetben a Fix Ár és a számlakiállítás napján ismert utolsó, Forward Ár szerinti index ár és/vagy Spot ár adott árral érintett havi szerződött részmennyiségekkel súlyozott átlaga”);

 

7.4.9: Az ÁSZF jelen pontja kiegészült az Eladó pótlólagos biztosíték kérési jogosultságával a Vevő által a Szerződésben meghatározott képletes ár fixálása esetén („Az Eladó jogosult továbbá pótlólagos biztosítékot kérni a Vevőtől, ha a Vevő a Szerződésben meghatározott képletes ár fixálását kéri. A biztosíték összegét az Eladó a Vevőnek megküldött árfixálási ajánlatában, vagy egyéb szerződéses dokumentumban határozza meg.”),

7.4.10: Az ÁSZF jelen pontja kiegészült a Vevő általi villamosenergia mennyiség továbbfixálása esetén az Eladó szerződés feltételeinek felülvizsgálati és módosítási jogosultságával („Amennyiben a Szerződés lehetővé teszi a Vevő részére egy meghatározott villamosenergia mennyiség továbbfixálását, és ennek következtében a Szerződés meghosszabbodna, az Eladó jogosult felülvizsgálni és módosítani a Szerződés feltételeit az eredeti időtartam lejártát követő időszak tekintetében, különös tekintettel a fizetési feltételekre és a Vevői biztosítékokra. Vevő a fixálásra vonatkozó Eladói ajánlat elfogadásával, illetve amennyiben limitáras megbízást ad az Eladónak, az Eladó megbízásával elfogadja a Szerződés jelen pont szerinti módosítását a meghosszabbodott időszak tekintetében.”);

 

7.4.11: Az ÁSZF kiegészült a Szerződés megszűnése esetére az Eladó biztosíték kérési, illetve előreszámlázási jogosultságával, előreszámlázás esetén számla összege meghatározásának módszerével, az előrefizetési és/vagy biztosíték nyújtási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezménnyel („A Szerződés megszűnése esetén az Eladó jogosult a Szerződés megszűnéséig felmerülő várható fizetési kötelezettségekre a Vevőtől biztosítékot kérni, vagy azokat a Vevő részére előre kiszámlázni. A számla összege Szerződésben rögzített vonatkozó havi szerződött mennyiség és a Szerződésben rögzített nettó villamosenergia egységár figyelembe vételével kerül meghatározásra. Amennyiben a Felhasználó nem adja át a biztosítékot az erre kijelölt időtartamon belül, vagy a számlát nem teljesíti, akkor az Eladó a Szerződés időtartamát egyoldalú nyilatkozattal meghosszabbíthatja addig, amíg a Vevő a tartozását meg nem fizeti, vagy arra megfelelő biztosítékot nem ad.”);

7.4.12-7.4.13: Az ÁSZF jelen pontjai kiegészültek az Eladó azon jogosultságával, hogy meghatározza azon maximális összeghatárt amíg biztosíték nélkül, illetve utólagos fizetés mellett szolgálja ki a Vevőt, valamint a maximális összeghatár meghatározásának alapjául szolgáló körülményekkel, illetve a maximális összeghatár meghaladása esetére alkalmazható jogkövetkezményekkel („Eladó a belső hitelminősítési rendszere alapján jogosult meghatározni a Vevő tekintetében azt a maximum összeghatárt, amelynek mértékéig biztosíték nyújtása nélkül, illetve utólagos fizetés mellett szolgálja ki a Vevőt (továbbiakban: „Tervezett Legnagyobb Pénzügyi Kitettség”). Amennyiben a Szerződéses Időszak időtartama alatt a Vevő tekintetében az Eladó alábbiakban meghatározott Pénzügyi Kitettsége meghaladja a Tervezett Legnagyobb Pénzügyi Kitettség mértékét, úgy az Eladó jogosult a fenti pontokban rögzített jogkövetkezményeket (biztosíték nyújtása, előrefizetés) alkalmazni a Szerződéses Időszak tekintetében. Pénzügyi Kitettség alatt az Eladó által számszerűsítetten meghatározott azon eladói kockázat értendő, melynek alapja, ha

a)      a Vevő nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti a Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit;

b)      a Szerződés szerinti adásvétel tárgyát képező villamosenergia tőzsdei ára a Szerződés megkötésének időpontjához képest legalább 10%-kal elmozdul;

c)      a Vevő szerződött mennyiség(ek)től történő átvételi, vételezési mennyiségi eltérése esetén az Eladónak az eltérés iránya függvényében a vonatkozó villamosenergia mennyisége(ke)t értékesítenie kell, vagy be kell szereznie az adott piaci értékviszonyok mellett.”);

 

8.6: Az ÁSZF jelen pontjában rögzített TOP sáv és az alul- és felülvételezési pótdíj összege meghatározásának módja módosult. Ellenkező megállapodás hiányában a TOP sáv +/-10%. („…a felülvételezési pótdíj összege pedig a különbözet mértékének és az adott időszakra vonatkozó a magyar szervezett villamosenergiapiac (HUPX) másnapi aukciós piacának publikált órás egységárainak adott szállítási hónapra vonatkozó számtani átlagárával. … az alulvételezési pótdíj összege pedig a különbözet mértékének és az esetleges kedvezményeket nem tartalmazó, adott időszakra vonatkozó irányadó villamosenergia egységár adott időszak havi szerződött mennyiségeivel súlyozott átlaga 100%-ával. A Szerződés eltérő rendelkezése hiányában az Eladó a havi szerződött mennyiségek összegétől való eltérést vizsgálja és havonta utólag számol el a Vevővel. A Szerződésben meghatározott havi mennyiség hiányában a havi szerződött mennyiség megegyezik a Vevő által rendelkezésre bocsátott jelleggörbe és addicionális információk, valamint a Szerződés szerinti szerződött mennyiség alapján az adott hónapra arányosított mennyiséggel, ennek hiányában pedig az elosztói üzleti profil és a szerződött mennyiség alapján az adott hónapra arányosított mennyiséggel.”);

8.7.6- 8.7.7: Az ÁSZF jelen pontjaiban rögzített - a Vevő fizetési késedelme esetére alkalmazható jogkövetkezmények - kiegészültek az Eladóval vagy az Eladó kapcsolt vállalkozásával kötött bármely egyéb szerződésből eredő késedelmes fizetés esetén alkalmazható jogkövetkezményekkel („Amennyiben a Vevő, vagy a Vevő Számviteli Törvény szerinti kapcsolt vállalkozása az Eladóval vagy az Eladó Számviteli Törvény szerinti kapcsolt vállalkozásával kötött bármely egyéb szerződés (a továbbiakban: „Egyéb Szerződés”) alapján legalább 5 (öt) naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik, úgy az Egyéb Szerződésből eredő jogkövetkezményeken túl, az Eladó jogosult a Szerződésben meghatározott, fizetési késedelemből eredő valamennyi jogát - ideértve különösen az azonnali hatályú felmondás és a kikapcsolás jogát – is gyakorolni. Amennyiben a Vevő a Szerződésből eredő, fizetési kötelezettségével legalább 5 (öt) naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik, úgy a Szerződésből eredő jogkövetkezményeken túl, az Eladó vagy az Eladó Számviteli Törvény szerinti kapcsolt vállalkozása jogosult az Egyéb Szerződés(ek)ben meghatározott, fizetési késedelemből eredő valamennyi jogát - ideértve különösen az azonnali hatályú felmondás és a kikapcsolás jogát – is gyakorolni.”);

10.1.1: Az ÁSZF jelen pontjában a Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetére a Vevő által fizetendő megszüntetési díj alapjának, elemeinek és mértékének meghatározásának metodikája módosításra került („Az Eladó a közös megegyezéssel való megszüntetéshez történő hozzájárulásának feltételeként szabhatja, hogy a Vevő a szállítási időszakból még hátralévő időtartamra vonatkozóan a Szerződésben meghatározott átvenni vállalt villamosenergia-mennyiség jelen pont szerint számított  ellenértékével megegyező, de legalább a Szerződés szerinti 3 (három) legmagasabb havi szerződött mennyiség ellenértékével megegyező összeget megszüntetési díjként fizessen meg az Eladó részére. A megszüntetési díj mértékének meghatározásánál az Eladó az éves szerződött mennyiség havi bontású értékét, a szállítási időszakból még hátralévő időtartamot, illetve a villamosenergia nettó ellenértékét veszi figyelembe. E tekintetben a villamosenergia nettó ellenértéke (i) képletes ár esetén a Szerződés megszüntetésének napján érvényes záróáraknak megfelelően a hátralévő időszakra vonatkozó derivatívák alapján a képletben meghatározott indexálás; (ii) fix villamosenergia egységár esetében pedig a Szerződés szerinti fix egységár és a Szerződés megszűnésének napján érvényes záróáár közül a magasabb érték. A vonatkozó derivatíva jelenti a Szerződésben meghatározott piaci indexnek, annak hiányában pedig a HUDEX magyar villamosenergia határidős piacnak a Szerződésből még hátralevő időszakokra vonatkozó határidős értékét, melyet az Eladó a megszüntetés napján érvényes forward settlement jegyzésárak alapján határoz meg. A Felek rögzítik, hogy a megszüntetési díj az Eladónak objektív alapon, felróhatóságtól függetlenül jár, így a felek a megszüntetési díj mérséklésének lehetőségét kizárják. Az Eladó az alkalmazásra kerülő jegyzési árakról megfelelően tájékoztatja a Vevőt.);

10.1.2: Az ÁSZF jelen pontjában rögzített meghiúsulási pótdíj mértéke meghatározásának metodikája módosításra került azon eset vonatkozásában, ha az Eladó a Szerződést azonnali hatállyal mondja fel („A meghiúsulási pótdíj mértékének meghatározásánál az Eladó az éves szerződött mennyiség havi bontású értékét, a szállítási időszakból még hátralévő időtartamot, illetve a villamosenergia nettó ellenértékét veszi figyelembe. E tekintetben a villamosenergia nettó ellenértéke (i) képletes ár esetén a Szerződés megszüntetésének napján érvényes záróáraknak megfelelően a hátralévő időszakra vonatkozó derivatívák alapján a képletben meghatározott indexálás; (ii) fix villamosenergia egységár esetében pedig a Szerződés szerinti fix egységár és a Szerződés megszűnésének napján érvényes záróáár közül a magasabb érték. A vonatkozó derivatíva jelenti a Szerződésben meghatározott piaci indexnek, annak hiányában pedig a HUDEX magyar villamosenergia határidős piacnak a Szerződésből még hátralevő időszakokra vonatkozó határidős értékét, melyet az Eladó a megszüntetés napján érvényes forward settlement jegyzésárak alapján határoz meg.A Felek rögzítik, hogy a meghiúsulási pótdíj az Eladónak objektív alapon, felróhatóságtól függetlenül jár, így a Felek a pótdíj mérséklésének lehetőségét kizárják. Az Eladó az alkalmazásra kerülő jegyzési árakról megfelelően tájékoztatja a Vevőt.”);

10.1.3: Az ÁSZF jelen pontjában a meghiúsulási pótdíj mértéke pontosításra került arra az esetre, ha az Eladó a Vevőnek felróható okból nem tudja megkezdeni a szerződésszerű teljesítést („…melynek mértéke megegyezik az adott Felhasználási hely Szerződésben meghatározott Szerződött mennyiségéből át nem vett mennyiség (MWh-ban meghatározva) és a villamosenergia nettó ellenértéke szorzatának összegével. E tekintetben a villamosenergia nettó ellenértéke (i) képletes ár esetén a Szerződés megszüntetésének napján érvényes záróáraknak megfelelően a hátralévő időszakra vonatkozó derivatívák alapján a képletben meghatározott indexálás; (ii) fix villamosenergia egységár esetében pedig a Szerződés szerinti fix egységár és a Szerződés megszűnésének napján érvényes záróáár közül a magasabb érték. A vonatkozó derivatíva jelenti a Szerződésben meghatározott piaci indexnek, annak hiányában pedig a HUDEX magyar villamosenergia határidős piacnak a Szerződésből még hátralevő időszakokra vonatkozó határidős értékét, melyet az Eladó a megszüntetés napján érvényes forward settlement jegyzésárak alapján határoz meg.”);

10.5.1: Az ÁSZF jelen pontjában kiegészültek, pontosításra kerültek a Szerződés Eladó általi egyoldalú módosításának esetei („A villamosenergia piacot érintő piaci változások esetén (ideértve különösen, de nem kizárólagosan: forint-euró árfolyamváltozás, kereslet-kínálat eltolódása, forráshiány, árvolatilitás, áremelkedés vagy árcsökkenés) Eladónak kifejezetten jogában áll a Szerződést egyoldalúan módosítani, amennyiben a módosítás az alábbi szerződéses feltételeket érinti: (i) villamosenergia egységár, illetve rendszerhasználati díjak, (ii) fizetési feltételek, elszámolás, illetve szerződéses biztosítékok, (iii) Szerződés megszüntetésének feltételei. Eladónak jogában áll továbbá a Szerződés egyoldalú módosítása, amennyiben a Szerződés időtartama bármely okból meghosszabbodik, a Szerződés eredeti időtartamát követően.”);

10.5.2: Az ÁSZF jelen pontja kiegészült az 1 GWh-t meg nem haladó éves fogyasztású Vevőkre vonatkozó egyoldalú szerződésmódosítást eseteivel („Az 1 GWh-t meg nem haladó éves fogyasztású Vevők esetében az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az aktuális piaci trendekre és a Vevő üzleti érdekeire, valamint az ellátásbiztonságra tekintettel a Szerződés mindenkori fordulónapjának, illetve lejártának hatályával egyoldalúan módosítsa a Szerződés szerinti termékkonstrukciót vagy annak egyes elemeit (ideértve különösen a szerződéses ellenértéket, az átadási-átvételi kötelezettséggel kapcsolatos feltételeket, a fizetési feltételeket, a konstrukció időtartamát és megszüntetésének feltételeit)”);

10.5.3: Az ÁSZF jelen pontjában pontosításra kerültek a Vevőt megillető felmondási jog szabályai a Szerződés Eladó általi egyoldalú módosítása esetére („Amennyiben az Eladó a Szerződést egyoldalúan, a lényeges feltételek tekintetében a Vevőre nézve hátrányos módon módosítja, köteles a módosításról a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 (harminc) nappal a Vevőket értesíteni a Vevőket megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt. A Vevő a módosításra vonatkozó, értesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban, a módosítás hatálybalépésének napjára felmondhatja a Szerződést. A Vevőnek a felmondásban kifejezetten meg kell jelölnie azt a lényeges rendelkezést, amelyet hátrányosnak tart és amelyre ezáltal a felmondását alapozza, enélkül a felmondás nem érvényes. A felmondásra irányuló nyilatkozattétel elmulasztása mint ráutaló magatartás, kifejezett elfogadásnak minősül a Vevő részéről. Nem alapozza meg a Vevő felmondási jogát, ha a Vevő Szerződés szerinti fizetési vagy egyéb kötelezettségének módosítására az azt befolyásoló bármely jogszabály, hatósági vagy bírósági határozat rendelkezése miatt kerül sor, vagy ha a Szerződés, az Üzletszabályzat vagy az ÁSZF a felmondási jogot kizárja, illetve ha a fizetési kötelezettség mértéke összességében csökken.”);

10.7: Az ÁSZF jelen pontjában pontosításra kerültek a jogszabályváltozás esetei, valamint jogszabályváltozás esetén Eladót megillető jogosultságok („Jelen ÁSZF. 10. pontjának alkalmazásában jogszabályváltozásnak minősül a jogszabályokon túl az Üzemi Szabályzat, a Kereskedelmi Szabályzat és a Nemzetközi Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat módosítása, valamint minden olyan hatósági határozat, illetve a Hivatal aktusa, amely a jelen Üzletszabályzatban és ÁSZF-ben vagy az annak alapján létrejött Szerződésben foglalt jogok gyakorlására vagy kötelezettségek teljesítésére, illetve a Szerződés létére kihathat. Jogszabályváltozás esetén Eladó jogosult a jogszabálymódosításnak megfelelő változásoknak megfelelően a Szerződést egyoldalúan módosítani. Eladó minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Vevővel megkötött Szerződést úgy módosítsa, hogy az a legjobban tükrözze a hatályba lépésekor fennállt szándékot. A Szerződés jelen pontban foglaltak szerinti felülvizsgálata és módosítása nem alapozza meg a Vevő felmondási jogát a Szerződés tekintetében.”);

 

10.8.1: Az ÁSZF jelen pontja kiegészült a szankciós klauzulával („A Vevő kijelenti, hogy legjobb tudása szerint sem a Vevő, sem a Ptk. 8:2. §-ának értelmében a befolyása alatt álló jogi személy(ek), sem a Vevőt a Ptk. 8:2. §-ának értelmében befolyásoló természetes, vagy jogi személy(ek), illetve ezek befolyása alatt álló egyéb jogi személyek nem állnak olyan kereskedelmi és/vagy gazdasági és/vagy pénzügyi szankciók vagy bojkottintézkedések (ideértve korlátozás nélkül a vonatkozó jogszabályokat, rendeleteket, hatósági és bírósági határozatokat, utasításokat, döntéseket, végzéseket, korlátozó intézkedéseket stb.) hatálya alatt, amelyeket az Európai Unió (vagy annak egy tagállama), az Amerikai Egyesült Államok, az ENSZ, vagy Svájc foganatosított (továbbiakban együttesen: „Szankció”). Amennyiben a Vevő tudomására jut, hogy a Vevő, vagy a fenti jogi, vagy természetes személyek bármelyike Szankció hatálya alatt áll, köteles az Eladót haladéktalanul tájékoztatni. Amennyiben az Eladó tudomására jut, hogy a Vevő, vagy a fenti jogi, vagy természetes személyek bármelyike Szankció hatálya alatt áll, jogosult a Szerződést azonnali hatályú felmondás útján megszüntetni az Eladó azonnali hatályú felmondására vonatkozó rendelkezések alkalmazása mellett.”);

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a módosított Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat tervezett hatálybalépési időpontja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásának függvényében: 2022. szeptember 1.

A Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat módosítás valamennyi, a módosítás hatályba lépésekor fennálló, érvényben lévő villamosenergia-kereskedelmi szerződés tekintetében irányadó és alkalmazandó.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat módosításával kapcsolatos vevői jogokat a hatályos Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat 1.4.4. pontja tartalmazza.

Adatkezelési beállítások

Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.