Energia üzletre szabva
Hu En

Hírek

E2 Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat módosítás 07_01

2021.04.30

Tisztelt Partnerünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően Társaságunk a jelenleg hatályos Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzatát felülvizsgálta, és többek között a jogszabályi környezet változása miatt megállapította, hogy annak hatályosítása és módosítása a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyása mellett szükséges.

A fentiekre tekintettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat módosítás tervezett hatálybalépésének napja - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásának függvényében - 2021. július 1.

A lényegi változások az Üzletszabályzat módosítással érintett pontjai vonatkozásában összefoglaló jelleggel az alábbiak:

1.1.2: Pontosításra került, hogy a Magyar Telekom Nyrt. és a MET Magyarország Zrt. mint átadók által az Eladóra, mint átvevőre átruházott villamosenergia-vásárlási szerződésekre ellenkező rendelkezés hiányában alkalmazandó az Eladó Üzletszabályzata;

1.1.3: Rögzítésre került, hogy az Üzletszabályzat mellékletei az Üzletszabályzat elválaszthatatlan részeit képezik;

1.3.1: Személyi hatály pontosításra került;

1.4.3: Pontosításra, kiegészítésre kerültek az Eladó általi Vevői értesítés módjai; hatályos értesítésnek minősül az Eladó honlapján történő közzétételen túl, az Üzletszabályzat 15.1. és 15.2. pontjainak megfelelően Vevők részére megküldött értesítés is;

1.4.4-1.4.6: Összevonásra kerültek a korábbi 1.4.4.-1.4.7. pontok;

2.3.1: Pontosításra került a villamosenergia-kereskedelmi szolgáltatás ellenértékének meghatározása;

3.3: Jogszabályváltozásra tekintettel pontosításra kerültek a villamosenergia-rendszer engedélyeseivel való együttműködés szabályai;

4.1.-4.6: Az adatkezelésre, adatvédelemre vonatkozó szabályok jogszabályváltozásra, adatvédelmi gyakorlatra tekintettel pontosításra, kiegészítésre kerültek;

5.1: Jogszabályváltozásra tekintettel rögzítésre került az Eladó által a Vevők részére nyújtott energiahatékonyságot javító intézkedések, programok hozzáférhetősége;

6.1.1: Pontosításra kerültek az Eladó által a Vevő részére a Szerződés megkötésére irányuló ajánlat megtételének módjai (” […] személyesen, telefonon, postai vagy elektronikus úton tehet.”);

6.1.2: Pontosításra került azon esetek köre, amelyek fennállása esetén az Eladó fenntartja magának azon jogát, hogy nem tesz ajánlatot a Vevők részére;

6.2.3: Ajánlatkérés során a Vevőtől kérhető adatok köre pontosításra került;

6.2.4: Pontosításra került a Vevői adatszolgáltatás határideje (haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül), illetve annak elmulasztása vagy késedelmes teljesítésének jogkövetkezményei (kizárólag a Vevőt terheli a felelősség, az ebből eredő -ideértve az Eladót ért -károkért);

6.3.3: Rögzítésre kerültek az elektronikus aláírás alkalmazásának feltételei;

6.3.4: Arra az esetre, ha a Vevő Szerződés hiányában veszi igénybe az Eladó szolgáltatását pontosításra került, hogy az ily módon létrejött Szerződés tartalmát az Üzletszabályzat mellett az ÁSZF-ben rögzítettek határozzák meg, valamint módosult a Vevő által fizetendő villamosenergia nettó egységárának elszámolási módja („[…] távmért Felhasználási helyek esetében a havi elszámolási időszakra eső negyedórás Kiegyenlítő energia árak és a negyedórás mért fogyasztási adatok súlyozott átlaga + 2000 HUF/MWh mértéken kerül elszámolásra; profilos Felhasználási helyek esetében a havi elszámolási időszakra eső negyedórás Kiegyenlítő energia árak és a mért fogyasztási adatok számtani átlaga + 2000 HUF/MWh mértéken kerül elszámolásra.”);

6.4.1: Pontosításra került a Szerződés időtartama (határozott/határozatlan), valamint a Szerződés hatálybalépésének időpontja („[…] mindkét Fél általi aláírásának időpontjában, vagy a reálteljesítéssel lép hatályba.”);

6.4.2: Kiegészült, hogy a Szerződés az ajánlat elfogadásának hatályossá válásával – azaz az elfogadó nyilatkozat címzett fél általi kézhezvételével – is létrejön, amelynek részletes feltételeit a Felek önálló villamosenergia-vásárlási szerződésben fektetik le, amely írásba foglalás elmaradása nem érinti a Szerződés ajánlat szerinti létrejöttét;

6.5.2: A villamosenergia-kereskedelmi szolgáltatás megkezdésének feltételei az alábbiak szerint pontosításra, kiegészítésre kerültek:

b)         a Vevő a Felhasználási hely(ek) tulajdonosa vagy jogszerű használója;

d)         a Szerződésben az Eladó által előírt biztosítékot a Vevő a Szerződés, illetve a Felek megállapodása szerint, az előírt határidőben az Eladó rendelkezésére bocsátotta;

e)         a Vevő teljesíti a Szerződésben esetlegesen meghatározott egyéb feltételeket, ideértve különösen, de nem kizárólag az előrefizetési kötelezettséget;

6.5.3: Kiegészült, hogy amennyiben a kereskedőváltás a Vevőnek felróható okból hiúsul meg, úgy az Eladó meghiúsulási kötbérre jogosult;

6.5.4: A Vevőnek felróható okból késedelmesen megvalósuló kereskedőváltás esetére az Eladó által felszámítható kötbérszámítás metodikája módosult („A kötbér mértéke a késedelemmel érintett időszakra eső szerződött mennyiség értékének 50%-a. A szerződött mennyiség értéke egyenlő a késedelemmel érintett időszakra eső szerződött mennyiség és a szerződéses egységár szorzatával.”) kiegészült a képletes ár esetén a szerződéses egységár meghatározásával („Képletes ár esetén a szerződéses egységár a sikeres kereskedőváltás napját megelőző egy naptári hónap HUDEX záróárának a Szerződésben meghatározott spreaddel növelt összegével egyezik meg.”);

7.3.1: Jogszabályváltozásra tekintettel kiegészítésre kerültek a Szerződés kötelező tartalmi elemei;

7.3.3: Jogszabályváltozásra tekintettel rögzítésre került a Vevők tájékoztatásának módja a Szerződés lényeges tartalmi elemei vonatkozásában;

8.5.1: Kiegészült azzal, hogy a Vevő részére a Szerződés feltételei szerint nyújtott villamosenergia-kereskedelmi szolgáltatás ellenértéke kerül kiszámlázásra;

8.5.2: Pontosításra kerültek a villamosenergia-kereskedelmi szolgáltatás ellenértéke kiegyenlítésének szabályai („A Vevő a Szerződésben rögzített fizetési mód szerint, az Eladó nevében kiküldött számla (számviteli bizonylat) alapján a számlán (számviteli bizonylaton) rögzített devizá(k)ban, teljesítési határidőben és bankszámlaszám(ok)ra történő fizetéssel köteles a villamosenergia -kereskedelmi szolgáltatás ellenértékét kiegyenlíteni.”);

8.5.4: Fizetési módok közül törlésre került a postai befizetés;

8.5.5: A villamosenergia nettó egységárának HUF-tól eltérő devizában történő megállapítása, de HUF-ban történő megfizetése esetén módosult az Eladó által alkalmazandó MNB árfolyam meghatározásának napja; az Eladó a villamosenergia árát a számlakiállítás napján jegyzett MNB árfolyammal átváltva adja meg;

8.5.6: HUF-tól eltérő devizában történő számla kiállítás esetén módosult ÁFA összegének HUF-ban történő feltüntetésének alapjául szolgáló MNB árfolyam meghatározásának napja; az Eladó az ÁFA összegét a számlakiállítás napján jegyzett MNB árfolyammal átváltva HUF-ban is feltünteti;

8.5.7: Rögzítésre kerül, hogy a Szerződés megszűnésével, illetve megszüntetésével egyidejűleg a Szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettség azonnal esedékessé válik;

8.5.8: Rögzítésre kerültek az azonosíthatatlanul álutalt pénzösszeg teljesítésével kapcsolatos szabályok, illetve a Vevőt az utalással kapcsolatosan terhelő kötelezettségek („Nem tekinthető teljesítettnek az Eladó bankszámlájára azonosíthatatlanul átutalt pénzösszeg. A Vevő, Fizető köteles kellő gondossággal eljárni, és az utalásnál az Eladónak a számlán meghatározott devizanemmel azonos devizanemben vezetett bankszámlájára (HUF-ban meghatározott fizetési kötelezettség esetén a HUF-ban vezetett bankszámlaszámra és/vagy az egyéb devizában meghatározott fizetési kötelezettség esetén az adott devizának megfelelő bankszámlaszámra) átutalni, továbbá köteles a kiegyenlítésre kerülő számla sorszámát az átutalás közlemény rovatában feltüntetni. Ennek megfelelően a Vevőt, Fizetőt terheli a felelősség a nemfizetésből, valamint a nem megfelelő számlaszámra történő utalásból adódó jogkövetkezményekért.”);

8.5.9: Rögzítésre kerültek a több számla egyidejű utalásával kapcsolatos szabályok („Több számla egyidejű utalása esetén a Vevő köteles az utalás pontos feldolgozását biztosító avizó utalással egy időben történő megküldésére Eladó részére. Az avizó és az utalás összetartozását vagy a közleményben, vagy az avizón kell biztosítani.”);

8.6.6: Kiegészült az Eladó elektronikus számla kibocsátási jogosultságával a Felek kifejezett megállapodása esetén;

9.1.3: Pontosításra kerültek a Szerződéstől eltérő teljesítés esetére kötbér megállapításának és kiterhelésének szabályai („A kötbér összegét elsősorban az Üzletszabályzat, az ÁSZF vagy a Szerződés rögzíti, de az Elosztói engedélyes üzletszabályzata, a KSZ, jogszabály, továbbá hatósági határozat is állapíthat meg a Felekre irányadó kötbért. A kötbér kiterhelése terhelő levéllel történik.”);

9.3.1: Pontosításra került a Szerződésben meghatározott villamosenergia egységár tartalma;

10.1.5: Kiegészült a felhasználóváltozás esetére alkalmazandó Eladó által rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány használatával;

10.1.6: Kiegészült az Eladó a Vevő költségére történő mérőleolvasás megrendelésére vonatkozó jogosultságával;

10.1.7: Határozott idejű szerződés esetén bekövetkező felhasználóváltozás esetén az Eladót megillető kötbér mértékének meghatározási módja módosításra került („A kötbér összege a különbözet mértékének 50%-a és a Szerződés hatálybalépésétől a felhasználóváltásig érvényes szerződéses árakból képzett, súlyozott átlagos egységár szorzataként, de legalább a teljes szerződött mennyiség értékének 25%-ával megegyező összegben kerül meghatározásra. A súlyozás a havi mennyiségi különbözetekkel történik. A szerződött mennyiség értéke egyenlő a szerződött mennyiség és a szerződéses egységár szorzatával (Képletes ár esetén a szerződéses egységár a Szerződés megszűnését megelőző egy naptári hónap HUDEX záróárának a Szerződésben meghatározott spreaddel növelt összegével egyezik meg.”);

10.1.12: Kiegészült az Eladót megillető jogosultságokkal arra az esetre amennyiben a felhasználóváltozás esetén a bejelentést követő 10 munkanapon belül az Átvevővel nem kerül villamosenergia-vásárlási szerződés megkötésére („Amennyiben az Átadó által Eladóhoz intézett, Üzletszabályzatnak megfelelő felhasználóváltozás tárgyában megtett bejelentés megtételét követő 10 (tíz) munkanapon belül az Átvevővel villamosenergia-vásárlási szerződés megkötésére nem kerül sor, akkor Eladó jogosult úgy tekinteni, hogy az Átvevővel a villamosenergia-vásárlási szerződés nem jött létre, és ennek megfelelően, azaz a 10.1.11. a) pontja szerint jár el, illetve élhet a 10.1.7. pont szerinti kötbér lehetőségével.”);

10.1.13: Felhasználóváltozás esetén az Átvevővel létrejött jogviszonyra alkalmazandó szabályok pontosításra kerültek („Amennyiben a Felhasználási hely(ek)en az Eladó és az Átadó közötti szerződés megszűnését követően az Átvevő bármely okból kifolyólag írásbeli szerződés hiányában veszi igénybe az Eladó által nyújtott villamosenergia-kereskedelmi szolgáltatást, úgy a Felek jogviszonyára az Üzletszabályzat 6.3.5 pontjában foglaltak az irányadóak.”);

11.3.1: Vis maior fogalma pontosításra került („Vis maiornak kell tekinteni azokat az előre nem látható, elháríthatatlan körülményeket, amelyek nem függenek a felek akaratától és közvetlenül -ideiglenesen vagy véglegesen – akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében (pl.: háború, országos sztrájk, polgári zavargások, földrengés, árvíz, tűzvész, robbanás, terrorcselekmény”);

11.3.6: Vis maiort bejelentő fél értesítési kötelezettsége rögzítésre került („A vis maior eseményt bejelentő fél az adott helyzetben tőle elvárható legrövidebb időn belül köteles értesíteni a másik felet, ha a vis maior esemény megszűnik, vagy ha a bejelentő félre vonatkozóan megszűnik a vis maior teljesítésre gyakorolt hatása.”);

11.3.7: Rögzítésre került, hogy a felek pénzügyi teljesítő képességének megszűnése nem minősül vis maior eseménynek;

12: Kereskedőváltás szabályai módosításra kerültek jogszabályváltozásra tekintettel;

13: Panaszügyintézésre vonatkozó szabályok módosításra kerültek jogszabályváltozásra tekintettel;

14: A háztartási méretű kiserőműre vonatkozó különleges szabályok kiegészültek a kiserőműre vonatkozó szabályokkal;

14.1.1: Pontosításra került a Vevő Szerződés megkötése előtti tájékoztatási kötelezettsége („A Vevő köteles az Eladót a Szerződés megkötése előtt tájékoztatni, amennyiben a Felhasználási helyei valamelyikén Háztartási méretű kiserőművet vagy Kiserőművet üzemeltet vagy azt a szerződéses időszak alatt létesíteni szándékozik, valamint köteles nyilatkozni az adott elszámolási időszakra vonatkozóan a villamosenergia-vételezés és betáplálás várható mennyiségéről, valamint a létesítendő KE vagy HMKE műszaki adatairól (típus, beépített teljesítmény, villamosenergia tároló adatai stb.).”);

14.1.2: Pontosításra került a Vevő szerződéses időszak alatti tájékoztatási kötelezettsége („Amennyiben a Vevő a szerződéses időszak alatt szándékozik Kiserőművet vagy Háztartási méretű kiserőművet telepíteni a Szerződésével érintett Felhasználási helyei valamelyikére, erről a tényről a Vevő köteles az Eladót - legalább a 14.1.1. pontban foglalt részletességgel - tájékoztatni a Kiserőmű üzembe helyezése előtt legkésőbb 20 (húsz) munkanappal, a Háztartási méretű kiserőmű üzembe helyezése előtt legkésőbb 5 (öt) munkanappal.”)

14.1.3: Pontosításra kerültek a Vevő tájékoztatása alapján az Eladó által gyakorolható jogosultságok („[…] a Szerződésben rögzített feltételeket felülvizsgálni és kezdeményezni a Szerződés módosítását, azzal, hogy amennyiben a Vevő az Eladó szerződésmódosításra irányuló ajánlatát nem fogadja el, úgy az Eladó jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy; a Szerződésben rögzített feltételek vizsgálata nélkül a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.”)

14.1.4: Pontosításra került az Eladót megillető jogosultság arra az esetre amennyiben a Vevő a szerződéses időszak alatt nem tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének („Az Eladó a Szerződést abban az esetben is jogosult azonnali hatállyal felmondani, továbbá a Szerződés megszűnéséből eredő kára miatt Vevőnek az ÁSZF 10.1.2. pontjában meghatározott meghiúsulási kötbért felszámítani, amennyiben a Vevő az Eladót a szerződéses időszak alatt a Háztartási méretű kiserőmű vagy Kiserőmű létesítéséről nem tájékoztatja.”);

14.2.1: Kiegészült a Kiserőmű és a Háztartási méretű kiserőmű által termelt villamosenergia Eladó általi átvételének feltételeivel („[…] a Vevő rendelkezik érvényes és hatályos Hálózati csatlakozási és Hálózathasználati szerződéssel a villamos energia betáplálása vonatkozásában és; a Vevő és az Eladó között az átvétel teljes időtartama alatt Szerződés van érvényben.”);

14.2.2: Rögzítésre kerültek a Háztartási méretű kiserőmű által termelt villamosenergia átvételének speciális szabályai („Háztartási méretű kiserőmű létesítése esetén a Szerződés megléte önmagában nem jogosítja a Vevőt az elosztóhálózatba történő betáplálásra, illetve az Eladóval szembeni utólagos számlakorrekciós igény benyújtására. A Háztartási méretű kiserőmű által termelt és betáplált villamos energia elszámolására a Vevő ez irányú bejelentését követően a módosított Szerződésben foglaltak szerint kerülhet sor.”);

14.2.3: Rögzítésre kerültek a Kiserőmű által termelt villamosenergia átvételének speciális szabályai („Kiserőmű létesítése esetén a Szerződés megléte önmagában nem jogosítja a Vevőt az elosztóhálózatba történő betáplálásra, illetve nem kötelezi az Eladót a termelt villamosenergia átvételére. A Felek a termelt villamosenergia átvételére, elszámolásra vonatkozó szabályokat külön megállapodásban (továbbiakban: „Átvételi szerződés”) rögzíthetik.”);

14.3: Pontosításra került a Kiserőmű és a Háztartási méretű kiserőmű által termelt villamosenergia elszámolásnak általános szabályai;

15.2.3: Az Eladó által a Vevő részére megküldendő kikapcsolási értesítés, Szerződés megszüntetésére irányuló jognyilatkozatainak megküldésének módja pontosításra került („A Vevő kikapcsolása előtti értesítést, a Szerződés megszüntetésére irányuló jognyilatkozatot az Eladó köteles tértivevényes levélben vagy személyes kézbesítés, illetve futár útján megküldeni.”);

15.2.5: Kézbesítési vélelem szabályai pontosításra kerültek személyes kézbesítés, futár útján történő kézbesítés esetén („[…] a küldeményt azon a napon kell kézbesítettnek tekinteni, amelyen az átvevő a küldemény átvételét aláírásával igazolja vagy a küldemény átvételét a címzett megtagadja”);

15.2.6: Kézbesítési vélelem szabályai pontosításra kerültek elektronikus levélként megküldött értesítés esetén („Az elektronikus levélben megküldött értesítés a Vevő, mint címzett ún. „házon kívül” értesítése esetén is kézbesítettnek minősül”);

15.4.1: Jogszabályváltozás esetén alkalmazandó eljárás szabályai pontosításra kerültek („[…] Felek Üzletszabályzat szerinti kötelezettségeit, ide nem értve azt az esetet, amikor a Vevő Szerződés szerinti fizetési vagy egyéb kötelezettségének módosítására az azt befolyásoló bármely jogszabály, hatósági vagy bírósági határozat rendelkezése miatt kerül sor.”);

15.5.1: Kiegészült szerződés átruházásra vonatkozó vevői nyilatkozattal, miszerint a Szerződés aláírásával a Vevő előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit, illetve a Szerződést magát átruházza olyan villamosenergia-kereskedelmi engedélyesre, amelyben a MET Holding AG legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik;

15.5.2: Kiegészült a MET Csoporton belüli szerződésátruházás esetén vevői fizetési késedelem vonatkozásában alkalmazandó szabályokkal, miszerint a Vevő fizetési késedelmei összeadódnak a szerződésbe belépő felet megillető felmondási jog és kikapcsolási jog gyakorolhatósága szempontjából;

15.5.3: Kiegészült a MET Csoporton belüli szerződésátruházás esetén a Vevő átvételi kötelezettsége vonatkozásában alkalmazandó szabályokkal, miszerint a Szerződésbe belépő fél jogosult érvényesíteni Vevő átvételi kötelezettségének megsértéséből eredő, Szerződésben rögzített jogkövetkezményeket (alul-, illetve felülvételezési kötbér/pótdíj);

15.5.4: Meghatározásra került a szerződés-átruházás fogalma a 15.5.2. és 15.5.3. pont szerinti rendelkezések vonatkozásában, miszerint szerződés-átruházásnak minősül az is, amennyiben a szerződés-átruházás időpontját megelőző időszakhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek a szerződésből kilépő felet, míg a szerződés-átruházás időpontját követő időszakhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek a szerződésbe belépő felet illetik, illetve terhelik;

15.6.1: Kiegészült az adatkezelésre vonatkozó vevői nyilatkozattal, amelyben a Vevő a Szerződésben és annak mellékleteiben megadott, vagy a Vevő által az Eladó részére tudomásra hozott Személyes adatok vonatkozásában a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy megismerte és kifejezetten elfogadta az Eladó honlapján elérhető Adatkezelési Tájékoztató tartalmát;

15.6.2: Kiegészült vevői nyilatkozattal, miszerint a Vevő rendelkezik megfelelő jogalappal az Érintettek Személyes adatainak rendelkezésre bocsátásához, valamint, hogy a Vevő megismerteti az Eladó Adatkezelési Tájékoztatóját az Érintettekkel, továbbá, hogy az Eladó nem felelős a Vevő fenti kötelezettségvállalásának, illetve kijelentésének megszegéséből esetlegesen származó károkért, veszteségért vagy sérelemért;

 

Az Üzletszabályzat 1. számú mellékletét képező Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) lényegi változásai a módosítással érintett pontok vonatkozásában az alábbiakban kerülnek összefoglalásra:

1.1: Rögzítésre került, hogy az ÁSZF az Üzletszabályzat 1. számú melléklete és az a Szerződés elválaszthatatlan része;

2.2: Kiegészült, azzal, hogy a szerződéskötés és az Eladó általi teljesítés feltétele az, hogy a Vevő rendelkezzen érvényes Hálózathasználati szerződéssel, illetve fogyasztás hiteles mérésére alkalmas, fogyasztásmérő berendezés legyen felszerelve a Felhasználási helyen;

3.1: Pontosításra került a Szerződés létrejötte és hatálybalépésének időpontja („A Szerződés – eltérő rendelkezés hiányában - a Felek általi aláírással jön létre. A Szerződés a Felek megállapodása szerinti időpontban, ennek hiányában a mindkét Fél általi aláírásának időpontjában, vagy a reálteljesítéssel lép hatályba”);

3.2: A ráutaló magatartással létrejövő szerződés, szerződésmódosítás szabályai Üzletszabályzatból átkerültek az ÁSZF jelen pontjába és módosításra került a Vevő ajánlat elutasítására irányuló jognyilatkozatának hatályosulása („…ajánlat elutasítására irányuló, kifejezett írásbeli nyilatkozat közlése abban az esetben hatályos az Eladóval szemben, ha az az előírt határidőn belül postai úton tértivevényes levélként kézbesítésre kerül az Eladó 6701 Szeged, Pf. 1271. alatti címére.”);

3.3: Az Üzletszabályzat Vevő nyilatkozataira vonatkozó pontja átkerült az ÁSZF jelen pontjába, továbbá az alábbiakkal egészült ki:

g)         […] vagy a Vevő megszüntetését vagy fizetőképességét érintő eljárást (pl.: végrehajtási, egyéb adóhatósági eljárás) eredményező egyéb eljárás nincsen folyamatban….

i)          […] különösen az EU, az ENSZ az USA, Svájc vagy az Egyesült Királyság vagy ezek bármely hatósága által vezetett ilyen tárgyú nyilvántartásban;

j)          a Szerződés alapján a villamosenergiát nem saját háztartása fogyasztása céljából vásárolja, a vásárolt villamosenergiával jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet folytat és nem minősül a VET rendelkezései szerinti lakossági fogyasztónak;

3.4: Az Eladó ellenőrzési jogosultsága beépítésre került a Vevő adószáma érvényességének vonatkozásában;

3.5: Kiegészítésre került az Eladót megillető azonnali hatályú felmondási okok köre; amennyiben a Vevő szerződés létrejöttének időpontjában tett nyilatkozatai tekintetében az üzleti kapcsolat fennállása alatt olyan változás következik be, amely miatt az Eladó teljesítéshez fűződő érdeke megszűnik;

3.6: Bevezetésre került az Eladót megillető azonnali hatályú felmondási jog arra az esetre, amennyiben a Vevő ellenkező tartalmú nyilatkozata ellenére vagy az időközben bekövetkezett változás eredményeképp lakossági fogyasztónak minősül;

3.8: Pontosításra került a Vevő téves adatszolgáltatásával összefüggően Eladót ért kár viselésének szabálya;

3.9: Rögzítésre került a Vevő valótlan tartalmú, késedelmes vagy nem megfelelő adatszolgáltatása esetére Eladót megillető kötbér összege („[…]az Eladó szerződésszegéseként 100.000, -Ft összegű kötbér fizetését követelheti.”)

5.9: A Vevőt terhelő kötelezettségek vonatkozásában a Vevő szerződésben szereplő adataiban bekövetkezett változásbejelentésének határideje módosult 10 napra;

7.1.3: A Vevőre automatikusan továbbhárítható díjak vonatkozásában pontosításra került az Eladót megillető a villamosenergia-kereskedelmi szolgáltatás ellenértékének felülvizsgálati joga, valamint az, hogy ebben az esetben a módosítás miatt a Vevőt nem illeti meg felmondási jog;

7.1.4: A villamos energia ára, egyéb adók és díjak az alábbiakkal került kiegészítésre:

„Az Eladó jogosult a Vevővel szemben érvényesíteni az Eladó, mint az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény („Ehat. tv.”) szerinti energiahatékonysági kötelezetti rendszer kötelezettje által teljesítendő, Ehat. tv. által meghatározott energiamegtakarítási kötelezettség figyelembevételével az Eladó által számított energiahatékonysági járulékfizetési kötelezettség Vevőre eső arányos részét. A díjfizetési kötelezettség alapja a tárgyi naptári évre vonatkozó, Ehat. tv. szerinti megtakarítási százalék és a tárgyi naptári évre vonatkozó energiahatékonysági járulék Ehat. tv. szerinti mértékének szorzata („EKR Tényező”). A Vevő által fizetendő díj („EKR Díj”) megegyezik az EKR Tényező és a Szerződés alapján az átadott-átvett villamosenergia energiamennyiségek szorzatával. Az EKR Díj havonta, önálló tételként, a villamosenergia díját tartalmazó számlában kerül kiszámlázásra. Az EKR Díj fizetési határideje megegyezik a villamosenergia díj fizetési határidejével. A fenti rendelkezés megfelelően alkalmazandó bármely egyéb, az Eladót, mint villamosenergia- kereskedelmi működési engedélyest terhelő energiamegtakarítási kötelezettség alapján az Eladó által számított, költségvetésbe történő befizetési kötelezettség esetében.”

7.3.1: Kötbér, pótdíj, egyéb áthárítható költségek, kártérítés, valamint a korábban kibocsátott számlák és számlával egy tekintet alá eső okiratok helyesbítésével kapcsolatos számlák és számlával egy tekintet alá eső okiratok fizetési határideje a bizonylat kiállítástól számított 8 naptári napra módosult;

7.3.4: Fizetési határidők szempontjából különböző devizákban történő fizetések esetében a banki napok meghatározása pontosításra kerültek;

7.4.6: A Vevő minősítésének negatív irányú változása esetén kibővült az Eladó által alkalmazható jogosultságok köre; az Eladó jogosult a Vevőt pótlólagos biztosíték kérése mellett előre fizetés mellett kiszolgálni;

Negatív információ példálózó felsorolása kiegészült, pontosításra került az alábbiakkal:

a): Negatív információnak minősül, ha a Vevő vagy kapcsolt vállalkozása 3 naptári napot meghaladó lejárt tartozással, vagy köztartozással rendelkezik az Eladóval szemben;

c): Negatív információnak minősül, amennyiben a Vevőt a hitelbiztosító a Vevő kockázati minősítésekor a minősítési rendszer legalsó harmadába és/vagy nem biztosítható kategóriába sorolja;

e): Negatív információnak minősül, a Vevő vagy kapcsolt vállalkozása ellen a fizetőképességét érintő eljárást (pl.: felszámolás, csődeljárás, végrehajtás, egyéb adóhatósági eljárás), a megszüntetésére irányuló eljárást kezdeményeztek vagy a Vevő döntésre jogosult szerve jogutód nélküli megszűnést (végelszámolás) kimondó határozatot hoz;

h): Negatív információnak minősül, ha a Vevő az adott naptári évben legalább két alkalommal 10 (tíz) napot meghaladó késedelembe esett az Eladóval szembeni bármely fizetési kötelezettsége teljesítésével;

 

Kiegészült az alább meghatározott esetekkel, amelyek megvalósulása esetén az Eladó jogosult előrefizetés mellett kiszolgálni a Vevőt:

  • A Vevő minősítésének negatív irányú változása esetén (7.4.5);
  • A Vevő szerződéses biztosíték visszaállítására irányuló kötelezettségének nem teljesítése esetén (7.4.7.);
  • Amennyiben a Vevő tényszerű fogyasztása 2 (kettő) hónapot meghaladó időtartamban a Szerződésben meghatározott havi várható fogyasztás mértékét 25 %-kal vagy azt meghaladó mértékben meghaladja. (7.4.8);
  • A Vevő fizetési/biztosítéknyújtási kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos szerződésszegések jogkövetkezményeként (8.4);
  • Vevő Szerződés megszüntetésére irányuló jognyilatkozata közlésekor (az Eladó jogosult a Vevőt a Szerződés megszűnésének időpontjáig előrefizetés mellett kiszolgálni, vagy legkésőbb a Szerződés megszűnésének vagy a felmondási idő lejártának napját megelőző 90. napig a Szerződés megszűnésének időpontjáig számított, de legfeljebb 3 (három) havi becsült villamosenergia fogyasztásra számított díjakról egyösszegű (előleg)számlát kiállítani vagy a Vevőtől ilyen összegű biztosítékot kérni.) (10.1.8.);

8.4: A Vevő általi szerződésszegés esetei, lehetséges jogkövetkezményei kiegészültek az alábbiakkal:

a)         A Vevő a Szerződésben, az ÁSZF-ben vagy az Üzletszabályzatban rögzített díjak, illetve a kötbér, pótdíj vagy egyéb a Szerződés alapján az Eladónak járó összegek megfizetésével kapcsolatban késedelembe esik (így különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben a számla összegénél alacsonyabb érték kerül a határidőig az Eladó számláján jóváírásra), illetve azt hibásan (így különösen, ha a számlától eltérő devizában, vagy helytelen számlaszámra vagy azonosítatlanul) teljesíti. A szerződésszegés következményei: késedelmi kamat, kikapcsolási eljárás kezdeményezése (3 napon túli késedelem esetén), előrefizetés mellett történő kiszolgálás (3 napon túli késedelem esetén), azonnali hatályú felmondás, a visszakapcsolás előre fizetős fogyasztásmérő felszereléshez kötése, egyéb szerződéses jogkövetkezmények

d)         A Vevő a Szerződésben foglalt jogait vagy kötelezettségeit az Eladó előzetes hozzájárulása nélkül engedményezi, átruházza. A szerződésszegés következményei: azonnali hatályú felmondás, kártérítés;

e)         A Vevő a fogyasztásmérő berendezés befolyásolásával vagy megkerülésével vételez. A szerződésszegés következményei: azonnali hatályú felmondás, kártérítés

f)          A Vevő az Eladó, illetve a területileg illetékes hálózati engedélyes külön jogszabályban meghatározott módon megküldött értesítései és a részére a külön jogszabályban meghatározott időpont-egyeztetési jog biztosítása ellenére nem teszi lehetővé, hogy a hálózati engedélyes a jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében gondoskodjon a fogyasztásmérő berendezés leolvasásáról. A szerződésszegés következményei: azonnali hatályú felmondás, kártérítés

h)         A Vevő hatályos hálózathasználati és/vagy hálózati csatlakozási és/vagy mérlegkör szerződés nélkül vételez. A szerződésszegés következményei: azonnali hatályú felmondás, kártérítés

n)         A Vevő az Eladót a szerződéses időszak alatt Háztartási méretű kiserőmű vagy Kiserőmű létesítéséről nem tájékoztatja. A szerződésszegés következményei: azonnali hatályú felmondás, kártérítés;

8.6: Az alul- és felülvételezés szabályai kiegészítésre kerültek. Ellenkező megállapodás hiányában a TOP sáv +/-25%, a pótdíj mértéke pedig a különbözet mértékének és az esetleges kedvezményeket nem tartalmazó, irányadó villamosenergia egységár adott időszak havi szerződött mennyiségeivel súlyozott átlagának felülvételezés esetén 50 %-a, alulvételezés esetén 100%-a);

8.7.4: Kiegészült Eladói jogosultsággal, amennyiben a Vevő a Szerződés időtartama alatt legalább 3 (három) naptári napot meghaladó fizetési késedelembe, úgy az Eladó jogosult a további villamosenergia-szolgáltatást (pótlólagos) szerződéses biztosíték nyújtásától függővé tenni és/vagy a számlázási időszakokra vonatkozóan becsült összegről tárgyhónapot megelőzően számlát kiállítani;

9: A Vevő villamosenergia ellátásból történő kikapcsolásának szabályai jogszabályváltozásra tekintettel pontosításra kerültek;

10.1.1: Pontosításra került a Vevő által a határozott időtartam lejárta vagy a felmondási idő letelte előtt kezdeményezett szerződésmegszüntetés esetére az Eladót a Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetés esetére megillető ellenérték jogcíme; megszüntetési díj;

10.1.2: Pontosításra került az Eladót a Szerződés azonnali hatályú felmondása esetére megillető meghiúsulási kötbér mértékének meghatározása („A kötbér a szerződött mennyiségből a Szerződés megszűnésének időpontjáig át nem vett mennyiség és a szerződéses egységár szorzatával egyezik meg. Képletes ár esetén a szerződéses egységár a Szerződés megszűnését megelőző egy naptári hónap HUDEX záróárának a Szerződésben meghatározott spreaddel növelt összegével egyezik meg.”);

10.1.3: Kiegészült az Eladót megillető meghiúsulási kötbérrel, illetve annak meghatározásának módjával arra az esetre, ha az Eladó a Szerződés teljesítését azért nem tudja megkezdeni, mert a kereskedőváltás a Vevőnek felróható okból elutasításra kerül, vagy a Vevő a teljesítés megkezdéséhez szükséges feltételeket nem teljesítette („[…] az Eladó jogosult - akár csak az érintett Felhasználási hely, akár a Szerződés egésze tekintetében - elállni a Szerződéstől és a Vevővel szemben az érintett Felhasználási hely(ek) tekintetében meghiúsulási kötbért érvényesíteni. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződött mennyiség értékének 50%-a, amely az Eladónak objektív alapon, felróhatóságtól függetlenül jár, így a felek a kötbér mérséklésének lehetőségét kizárják. A szerződött mennyiség értéke egyenlő a szerződéses mennyiség és a szerződéses egységár szorzatával. Képletes ár esetén a szerződéses egységár a Szerződés megszűnését megelőző egy naptári hónap HUDEX záróárának a Szerződésben meghatározott spreaddel növelt összegével egyezik meg.”);

10.1.4: Vevő Szerződés megszüntetésre irányuló jognyilatkozatának formai követelményére, valamint Eladó részére történő eljuttatásának módjára vonatkozó rendelkezés került beépítésre (legalább teljes bizonyító erejű magánokirat, kizárólag postai úton az Eladó levelezési címére);

10.1.6: A Vevő Szerződés megszüntetésére irányuló jognyilatkozatának tartalmi követelményére vonatkozó rendelkezés került beépítésre (a Vevő azonosításához szükséges adatok, a megszüntetni kívánt Szerződés azonosításához szükséges adatok(szerződésszám, érintett felhasználási hely címe, azonosítója (POD));a megszüntetés tényét, a Vevő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a Szerződést kereskedőváltás, az ellátással való felhagyás vagy felhasználóváltozás miatt szünteti meg; azon dátum, amelyre a Szerződést meg kívánja szüntetni; a Vevő értesítési címe, amelyre a Vevő által még ki nem egyenlített villamosenergia díjat tartalmazó számlá(ka)t az Eladó megküldi.)

10.1.7: A Vevő Szerződés megszüntetésére irányuló jognyilatkozatának Eladó általi elutasításának esetei kiegészítésre kerültek („a Vevőnek a Megszüntető Nyilatkozat közlésekor tartozása áll fenn az Eladóval szemben és azt az Eladó által tűzött póthatáridőn belül sem teljesíti, és/vagy a Vevőnek a Szerződés megszűnésének vagy a felmondási idő lejártának napján tartozása áll fenn az Eladóval szemben vagy bármely egyéb szerződéses kötelezettségét nem teljesítette.”);

10.1.9: Az Eladó felmondás, illetve kerekedőváltás visszautasítása joga került beépítésre, amennyiben a Vevő előre fizetési vagy biztosítékadási kötelezettségének az Eladó által tűzött 8 (nyolc) napos póthatáridőn belül sem tesz eleget;

10.1.13: Utolsó ajánlattétel vonatkozásában formai követelmény került beépítésre („Amennyiben a Vevő a Szerződésben utolsó ajánlattételi jogot biztosított az Eladó részére, úgy a harmadik fél ajánlattevő ajánlatának hitelt érdemlő ismertetése körében a Vevő az utolsó ajánlattételi felhívásra vonatkozó cégszerű jognyilatkozatát az Üzletszabályzat 4. számú függelékét képező formanyomtatványon köteles megtenni.”);

10.3.1: Az Eladó általi azonnali hatályú felmondási okok kiegészültek, pontosításra kerültek az alábbiakkal:

c)         […] vagy a Vevő ellen egyéb, a megszüntetésére irányuló vagy a fizetőképességét érintő eljárás (pl.: végrehajtás, egyéb adóhatósági eljárás) indult;

g)         a Vevő adószámát az illetékes hatóság felfüggesztette vagy törölte;

i)          a Vevő az adott évben legalább két alkalommal 10 (tíz) napot meghaladó késedelemmel teljesítette az Eladóval szembeni bármely fizetési kötelezettségét;

h)         Vevő tényleges fogyasztási szokása jelentősen eltér a Szerződésben rögzítettektől és erről a változás bekövetkezésétől számított 2 (kettő) héten belül nem értesíti az Eladót és/vagy a változás bekövetkezését, illetve változás bekövetkezéséről szóló értesítést követően a változás fennállását és mértékét legalább havonta egy alkalommal hitelt érdemlő módon nem igazolja az Eladó felé;

i)          a hitelbiztosító csökkenti vagy visszavonja a Vevőre vonatkozó limitet vagy a Vevő kockázati minősítésekor a Vevőt a minősítési rendszer legalsó harmadába és/vagy nem biztosítható kategóriába sorolja;

j)          az Eladó tudomására jut, hogy a Vevő a Szerződés alapján a villamosenergiát nem saját háztartása fogyasztása céljából vásárolja, a vásárolt villamosenergiával jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet folytat és nem minősül a VET rendelkezései szerinti lakossági fogyasztónak;

k)         a Szerződéses időszak alatt a Vevő által a Felhasználási helyei valamelyikére történő Kiserőmű vagy Háztartási méretű kiserőmű telepítése esetén az Üzletszabályzatban rögzítettek szerint.

10.3.3: Rögzítésre került a Vevő általi azonnali hatályú felmondás tartalma („[…] a 10.1.6. pontban meghatározott tartalmi elemeken túlmenően az azonnali hatályú felmondás indokolását és jogalapját. Az 10.1.4. pont az azonnali hatályú felmondás esetében is megfelelően irányadó.”);

 

10.4.1: Pontosításra, kiegészítésre kerültek a határozott idejű Szerződés meghosszabbodására, (a felek bármelyikének határidőben nem jelezett megszüntetési szándéka hiányában a Szerződés egy naptári évvel hosszabbodik meg) a meghosszabbodott Szerződés megszüntetésére vonatkozó szabályok („Szerződés a naptári év végére, a jelen pontban foglalt szabályoknak megfelelően, a naptári év lejártát megelőző 210. és 180. nap közötti időintervallumban a másik Fél részére kézbesített, megszüntetésre irányuló írásbeli nyilatkozattal szüntethető meg. Ezen igény jelzésének elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a Szerződés változatlan feltételekkel a soron következő naptári évre ismét meghosszabbodik.”);

10.5.1: Szerződés egy évvel való meghosszabbodásának speciális szabályaival egészült ki nem teljesített szerződéses feltételek esetén („Amennyiben a Vevő valamely szerződéses kötelezettségét a Szerződés lejártakor vagy határozatlan idejű Szerződés esetén a felmondási idő lejártakor nem teljesíti - így különösen, de nem kizárólagosan az utolsó ajánlattételi jogot nem vagy nem megfelelő időben biztosítja az Eladó részére, vagy amennyiben a Vevő a Szerződés lejártának vagy a felmondási idő lejártának napját megelőző 30. napon - az Eladó által elvégzett tartozásvizsgálat eredményeképp - fennálló lejárt számlatartozását nem egyenlíti ki az Eladó által írásban megküldött értesítésben meghatározott póthatáridőn belül, akkor az az Eladó egyoldalú, írásbeli elutasító jognyilatkozata alapján a Szerződés nem szűnik meg, illetve a Vevő felmondása nem hatályosul és a Felek közötti jogviszony egy évvel meghosszabbodik. Határozott idejű szerződés esetén, amennyiben az eredeti szerződéses időszak egy évnél rövidebb, a Szerződés a jelen pont alapján legfeljebb a határozott időtartammal megegyező időtartamra hosszabbodik meg.”);

10.5.3: Rögzítésre kerültek a meghosszabbodott Szerződés vonatkozásában alkalmazandó feltételek („A 10.5.1. és 10.5.2. pontok szerint meghosszabbodott Szerződésre a Szerződésben meghatározott feltételek irányadóak azzal az eltéréssel, hogy a Vevő által igénybe vett villamosenergia nettó egységárának mértékét az Eladó egyoldalúan jogosult meghatározni és honlapján (www.e2hungary.hu) közzétenni.”);

10.5.4: 2 hónapot meghaladó szerződés meghosszabbodás esetén kiegészült az Eladó villamosenergia nettó egységárának egyoldalú megemelésére vonatkozó jogával;

12.1: Kapcsolattartás szabályai pontosításra kerültek, illetve a jelen pontban szereplő adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezések módosításra és az Üzletszabályzat 15.6. pontjában kerültek rögzítésre;

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a módosított Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat tervezett hatálybalépési időpontja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásának függvényében: 2021. július 1.

A Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat módosítás valamennyi, a módosítás hatályba lépésekor fennálló, érvényben lévő villamosenergia-kereskedelmi szerződés tekintetében irányadó és alkalmazandó.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat módosításával kapcsolatos vevői jogokat a hatályos Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat 1.4.5. pontja tartalmazza.

Adatkezelési beállítások

Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.