Energia üzletre szabva
Hu En

Hírek

E2 Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat lényegi feltételek és ÁSZF módosulás

2021.04.30

Tisztelt Partnerünk!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásának függvényében 2021. július 1. napjától az Önök és Társaságunk között valamennyi hatályban lévő szerződéses jogviszonyra alkalmazandó és irányadó E2 Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat lényegi feltételeinek összefoglalását jelen tájékoztatóban találják.

1.1.2: Az Üzletszabályzat tárgyi hatálya ellenkező rendelkezés hiányában kiterjed a Magyar Telekom Nyrt. és a MET Magyarország Zrt. által az E2 Hungary Zrt.-re szerződésátruházás útján átruházásra került villamosenergia-vásárlási szerződésekre is.

1.3.1: Az Üzletszabályzat személyi hatálya - a Vevőkön túl - kiterjed a villamosenergia-kereskedelmi szolgáltatás kiegyenlítéséért biztosítékot vállaló/nyújtó, illetve annak kiegyenlítését az Eladóval való megállapodás alapján tartósan vagy időlegesen megállapodás alapján vállaló természetes vagy jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra;

1.4.3: Az Üzletszabályzat jelen pontja rögzíti a Vevőt megillető tájékoztatási jogot az Üzletszabályzat, Szerződés Vevőre hátrányos egyoldalú módosítása esetére (a Vevőt a módosítás hatálybalépését 30 nappal megelőzően tájékoztatási jog illeti meg);

1.4.4: Az Üzletszabályzat jelen pontjában rögzítésre kerülnek a Vevői jogok az Üzletszabályzat, a Szerződés Eladó általi lényeges feltételek tekintetében a Vevőre nézve hátrányos módon történő módosítása esetére, illetve, hogy a Vevő felmondásra irányuló jognyilatkozatának elmulasztása, mint ráutaló magatartás a módosítás kifejezett elfogadásának minősül a Vevő részéről;

2.3.1: Az Üzletszabályzat rögzíti a villamosenergia-kereskedelmi szolgáltatás ellenértékét, amely magában foglalja a villamosenergia-kereskedelmi szolgáltatás díját, rendszerhasználati díjakat, valamint egyéb díjakat;

5.1: Az Üzletszabályzat jelen pontja rögzíti az Eladó által a Vevők részére nyújtott energiahatékonyságot javító intézkedések, programok hozzáférhetőségét;

6.1.1: Az Üzletszabályzat rögzíti az Eladó által a Vevő részére a Szerződés megkötésére irányuló ajánlat megtételének módjait (” […] személyesen, telefonon, postai vagy elektronikus úton tehet.”);

6.1.2: Az Üzletszabályzat jelen pontja tartalmazza azon esetek körét, amelyek fennállása esetén az Eladó fenntartja magának azon jogát, hogy nem tesz ajánlatot a Vevők részére;

6.2.4: Jelen pont rögzíti a Vevői adatszolgáltatás határidejét (haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül), illetve annak elmulasztása vagy késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit (kizárólag a Vevőt terheli a felelősség, az ebből eredő -ideértve az Eladót ért -károkért);

6.3.3: Az Üzletszabályzat rögzíti az elektronikus aláírás alkalmazásának feltételeit;

6.3.4: Az Üzletszabályzat rögzíti a szerződés nélküli vételezés esetén alkalmazandó feltételeket („a teljesítés helye a Felhasználási hely, amelyen a villamos energiát vételez; a Vevő által fizetendő villamos energia nettó egységár: a távmért Felhasználási helyek esetében a havi elszámolási időszakra eső negyedórás Kiegyenlítő energia árak és a negyedórás mért fogyasztási adatok súlyozott átlaga + 2000 HUF/MWh mértéken kerül elszámolásra; profilos Felhasználási helyek esetében a havi elszámolási időszakra eső negyedórás Kiegyenlítő energia árak és a mért fogyasztási adatok számtani átlaga + 2000 HUF/MWh mértéken kerül elszámolásra a villamos energia egységárán felül a Vevő köteles az egyéb, a 9.2. és a 9.3. pontokban, valamint az ÁSZF 7.1. pontjában meghatározott díjak, illetve egyéb költségek megfizetésére is; a villamosenergia szolgáltatás ellenértéke megfizetésének határideje az Eladó által a vonatkozó számlán meghatározott időtartam, de nem kevesebb, mint 15 (tizenöt) nap; a rendes felmondás felmondási ideje 30 (harminc) nap.”);

6.4.1: Az Üzletszabályzat rögzíti a Szerződés hatálybalépésének időpontját („[…] mindkét Fél általi aláírásának időpontjában, vagy a reálteljesítéssel lép hatályba.”);

6.4.2: Az Üzletszabályzat jelen pontja rögzíti, hogy a Szerződés az ajánlat elfogadásának hatályossá válásával – azaz az elfogadó nyilatkozat címzett fél általi kézhezvételével – is létrejön, amelynek részletes feltételeit a Felek önálló villamosenergia-vásárlási szerződésben fektetik le, amely írásba foglalás elmaradása nem érinti a Szerződés ajánlat szerinti létrejöttét;

6.5.2: Az Üzletszabályzat rögzíti a villamosenergia-kereskedelmi szolgáltatás megkezdésének feltételeit - többek között - az alábbiak szerint:

b)         a Vevő a Felhasználási hely(ek) tulajdonosa vagy jogszerű használója;

d)         a Szerződésben az Eladó által előírt biztosítékot a Vevő a Szerződés, illetve a Felek megállapodása szerint, az előírt határidőben az Eladó rendelkezésére bocsátotta;

e)         a Vevő teljesíti a Szerződésben esetlegesen meghatározott egyéb feltételeket, ideértve különösen, de nem kizárólag az előrefizetési kötelezettséget;

6.5.3: Az Üzletszabályzat rögzíti, hogy amennyiben a kereskedőváltás a Vevőnek felróható okból hiúsul meg, úgy az Eladó meghiúsulási kötbérre jogosult;

6.5.4: Az Üzletszabályzat meghatározza a kereskedőváltás Vevőnek felróható okból történő késedelmes megvalósulása esetére a Vevő által megfizetendő kötbérszámítás metodikáját („A kötbér mértéke a késedelemmel érintett időszakra eső szerződött mennyiség értékének 50%-a. A szerződött mennyiség értéke egyenlő a késedelemmel érintett időszakra eső szerződött mennyiség és a szerződéses egységár szorzatával.”) kiegészült a képletes ár esetén a szerződéses egységár meghatározásával („Képletes ár esetén a szerződéses egységár a sikeres kereskedőváltás napját megelőző egy naptári hónap HUDEX záróárának a Szerződésben meghatározott spreaddel növelt összegével egyezik meg.”);

8.5.2: Az Üzletszabályzat jelen pontja rögzíti a villamosenergia-kereskedelmi szolgáltatás ellenértéke kiegyenlítésének szabályait. („A Vevő a Szerződésben rögzített fizetési mód szerint, az Eladó nevében kiküldött számla (számviteli bizonylat) alapján a számlán (számviteli bizonylaton) rögzített devizá(k)ban, teljesítési határidőben és bankszámlaszám(ok)ra történő fizetéssel köteles a villamosenergia -kereskedelmi szolgáltatás ellenértékét kiegyenlíteni.”);

8.5.5: Az Üzletszabályzat jelen pontja tartalmazza az Eladó által alkalmazandó MNB árfolyam meghatározásának szabályait a villamosenergia nettó egységárának HUF-tól eltérő devizában történő megállapítása, de a Vevő által HUF-ban történő megfizetése esetén; ebben az esetben az Eladó a villamosenergia árát a számlakiállítás napján jegyzett MNB árfolyammal átváltva adja meg;

8.5.6: A Üzletszabályzat jelen pontja tartalmazza a HUF-tól eltérő devizában történő számla kiállítás esetén az ÁFA összegének HUF-ban történő feltüntetésének alapjául szolgáló MNB árfolyam meghatározásának napját; az Eladó az ÁFA összegét a számlakiállítás napján jegyzett MNB árfolyammal átváltva HUF-ban is feltünteti;

8.5.7: Az Üzletszabályzat jelen pontja tartalmazza, hogy a Szerződés megszűnésével, illetve megszüntetésével egyidejűleg a Szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettség azonnal esedékessé válik;

8.5.8: Az Üzletszabályzat jelen pontja rögzíti az azonosíthatatlanul álutalt pénzösszeg teljesítésével kapcsolatos szabályokat, illetve a Vevőt az utalással kapcsolatosan terhelő kötelezettségeket („Nem tekinthető teljesítettnek az Eladó bankszámlájára azonosíthatatlanul átutalt pénzösszeg. A Vevő, Fizető köteles kellő gondossággal eljárni, és az utalásnál az Eladónak a számlán meghatározott devizanemmel azonos devizanemben vezetett bankszámlájára (HUF-ban meghatározott fizetési kötelezettség esetén a HUF-ban vezetett bankszámlaszámra és/vagy az egyéb devizában meghatározott fizetési kötelezettség esetén az adott devizának megfelelő bankszámlaszámra) átutalni, továbbá köteles a kiegyenlítésre kerülő számla sorszámát az átutalás közlemény rovatában feltüntetni. Ennek megfelelően a Vevőt, Fizetőt terheli a felelősség a nemfizetésből, valamint a nem megfelelő számlaszámra történő utalásból adódó jogkövetkezményekért.”);

8.5.9: Jelen pont tartalmazza több számla egyidejűleg történő utalásával kapcsolatos szabályokat („Több számla egyidejű utalása esetén a Vevő köteles az utalás pontos feldolgozását biztosító avizó utalással egy időben történő megküldésére Eladó részére. Az avizó és az utalás összetartozását vagy a közleményben, vagy az avizón kell biztosítani.”)

8.6.6: Az Üzletszabályzat jelen pontja rögzíti az Eladó elektronikus számla kibocsátási jogosultságát a Felek kifejezett megállapodása esetén;

10.1.5: Az Üzletszabályzat jelen pontja rögzíti a felhasználóváltozás esetére alkalmazandó formai követelményeket; mely szerint a felhasználóváltozást az Eladó által rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány használatával szükséges bejelenteni;

10.1.7: Az Üzletszabályzat jelen pontja rögzíti határozott idejű szerződés esetén bekövetkező felhasználóváltozás esetére az Eladót megillető kötbér mértéke meghatározásának módját („A kötbér összege a különbözet mértékének 50%-a és a Szerződés hatálybalépésétől a felhasználóváltásig érvényes szerződéses árakból képzett, súlyozott átlagos egységár szorzataként, de legalább a teljes szerződött mennyiség értékének 25%-ával megegyező összegben kerül meghatározásra. A súlyozás a havi mennyiségi különbözetekkel történik. A szerződött mennyiség értéke egyenlő a szerződött mennyiség és a szerződéses egységár szorzatával (Képletes ár esetén a szerződéses egységár a Szerződés megszűnését megelőző egy naptári hónap HUDEX záróárának a Szerződésben meghatározott spreaddel növelt összegével egyezik meg.”);

10.1.10: Az Üzletszabályzat jelen pontjában rögzítésre kerül, hogy az Eladó felhasználóváltozás esetén üzleti döntése esetén jogosult az Átvevővel megtagadni a villamosenergia-vásárlási szerződés megkötését;

10.1.11: Az Üzletszabályzat jelen pontjában kerül meghatározásra felhasználóváltozás esetén az Átadó és az Eladó közötti Szerződés megszűnésének napja („[…] az Átadó Eladó általi kijelentésének napján, amennyiben az érintett Felhasználási hely(ek) vonatkozásában Eladó az Átvevővel villamosenergia-vásárlási szerződést nem köt. Az Eladó ebben az esetben az érintett Felhasználási hely(ek) tekintetében kijelenti az Átadót az ellátásából. Az Eladó és az Átvevő között létrejött villamosenergia-vásárlási szerződés hatályba lépésének napján, amennyiben az Eladó az Átvevővel villamosenergia-vásárlási szerződést köt.”) valamint feltétele („[…]az Átadó az Eladóval szemben fennálló valamennyi tartozását határidőben teljesítette […]”);

10.1.12: Az Üzletszabályzat jelen pontjában kerülnek rögzítésre az Eladót megillető jogosultságok arra az esetre amennyiben a felhasználóváltozás esetén a bejelentést követő 10 munkanapon belül az Átvevővel nem kerül villamosenergia-vásárlási szerződés megkötésére. („Amennyiben az Átadó által Eladóhoz intézett, Üzletszabályzatnak megfelelő felhasználóváltozás tárgyában megtett bejelentés megtételét követő 10 (tíz) munkanapon belül az Átvevővel villamosenergia-vásárlási szerződés megkötésére nem kerül sor, akkor Eladó jogosult úgy tekinteni, hogy az Átvevővel a villamosenergia-vásárlási szerződés nem jött létre, és ennek megfelelően, azaz a 10.1.11. a) pontja szerint jár el, illetve élhet a 10.1.7. pont szerinti kötbér lehetőségével.”)

10.1.13: Az Üzletszabályzat jelen pontja rögzíti felhasználóváltozás esetén az Átvevővel létrejött jogviszonyra alkalmazandó szabályokat („Amennyiben a Felhasználási hely(ek)en az Eladó és az Átadó közötti szerződés megszűnését követően az Átvevő bármely okból kifolyólag írásbeli szerződés hiányában veszi igénybe az Eladó által nyújtott villamosenergia-kereskedelmi szolgáltatást, úgy a Felek jogviszonyára az Üzletszabályzat 6.3.5 pontjában foglaltak az irányadóak.”)

11.3.1: Az Üzletszabályzat jelen pontja tartalmazza a vis maior fogalmának meghatározását („Vis maiornak kell tekinteni azokat az előre nem látható, elháríthatatlan körülményeket, amelyek nem függenek a felek akaratától és közvetlenül -ideiglenesen vagy véglegesen – akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében (pl.: háború, országos sztrájk, polgári zavargások, földrengés, árvíz, tűzvész, robbanás, terrorcselekmény”);

11.3.6: Az Üzletszabályzat jelen pontja rögzíti a vis maiort bejelentő fél értesítési kötelezettségét („A vis maior eseményt bejelentő fél az adott helyzetben tőle elvárható legrövidebb időn belül köteles értesíteni a másik felet, ha a vis maior esemény megszűnik, vagy ha a bejelentő félre vonatkozóan megszűnik a vis maior teljesítésre gyakorolt hatása.”);

11.3.7: Az Üzletszabályzat jelen pontja rögzíti, hogy a Felek pénzügyi teljesítő képességének megszűnése nem minősül vis maior eseménynek;

14: Az Üzletszabályzat jelen fejezete tartalmazza a háztartási méretű kiserőműre és kiserőműre vonatkozó speciális szabályokat;

14.1.1: Az Üzletszabályzat jelen pontja határozza meg a Vevő Szerződés megkötése előtti tájékoztatási kötelezettségét („A Vevő köteles az Eladót a Szerződés megkötése előtt tájékoztatni, amennyiben a Felhasználási helyei valamelyikén Háztartási méretű kiserőművet vagy Kiserőművet üzemeltet vagy azt a szerződéses időszak alatt létesíteni szándékozik, valamint köteles nyilatkozni az adott elszámolási időszakra vonatkozóan a villamosenergia-vételezés és betáplálás várható mennyiségéről, valamint a létesítendő KE vagy HMKE műszaki adatairól (típus, beépített teljesítmény, villamosenergia tároló adatai stb.”);

14.1.2: Az Üzletszabályzat jelen pontja határozza meg a Vevő szerződéses időszak alatti tájékoztatási kötelezettségét („Amennyiben a Vevő a szerződéses időszak alatt szándékozik Kiserőművet vagy Háztartási méretű kiserőművet telepíteni a Szerződésével érintett Felhasználási helyei valamelyikére, erről a tényről a Vevő köteles az Eladót - legalább a 14.1.1. pontban foglalt részletességgel - tájékoztatni a Kiserőmű üzembe helyezése előtt legkésőbb 20 (húsz) munkanappal, a Háztartási méretű kiserőmű üzembe helyezése előtt legkésőbb 5 (öt) munkanappal.”);

14.1.3: Az Üzletszabályzat jelen pontja tartalmazza a Vevő tájékoztatása alapján az Eladót megillető jogosultságokat („[…] a Szerződésben rögzített feltételeket felülvizsgálni és kezdeményezni a Szerződés módosítását, azzal, hogy amennyiben a Vevő az Eladó szerződésmódosításra irányuló ajánlatát nem fogadja el, úgy az Eladó jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy; a Szerződésben rögzített feltételek vizsgálata nélkül a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.”);

14.1.4: Az Üzletszabályzat jelen pontja rögzíti az Eladót megillető jogosultságot arra az esetre amennyiben a Vevő a szerződéses időszak alatt nem tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének („Az Eladó a Szerződést abban az esetben is jogosult azonnali hatállyal felmondani, továbbá a Szerződés megszűnéséből eredő kára miatt Vevőnek az ÁSZF 10.1.2. pontjában meghatározott meghiúsulási kötbért felszámítani, amennyiben a Vevő az Eladót a szerződéses időszak alatt a Háztartási méretű kiserőmű vagy Kiserőmű létesítéséről nem tájékoztatja.”);

14.2.1: Jelen pont rögzíti a Kiserőmű és a Háztartási méretű kiserőmű által termelt villamosenergia Eladó általi átvételének feltételeit („[…] a Vevő rendelkezik érvényes és hatályos Hálózati csatlakozási és Hálózathasználati szerződéssel a villamos energia betáplálása vonatkozásában és; a Vevő és az Eladó között az átvétel teljes időtartama alatt Szerződés van érvényben.”);

14.2.2: Az Üzletszabályzat jelen pontja részletezi a Háztartási méretű kiserőmű által termelt villamosenergia átvételének speciális szabályait („Háztartási méretű kiserőmű létesítése esetén a Szerződés megléte önmagában nem jogosítja a Vevőt az elosztóhálózatba történő betáplálásra, illetve az Eladóval szembeni utólagos számlakorrekciós igény benyújtására. A Háztartási méretű kiserőmű által termelt és betáplált villamos energia elszámolására a Vevő ez irányú bejelentését követően a módosított Szerződésben foglaltak szerint kerülhet sor.”);

14.2.3: Az Üzletszabályzat jelen pontja tartalmazza a Kiserőmű által termelt villamosenergia átvételének speciális szabályait („Kiserőmű létesítése esetén a Szerződés megléte önmagában nem jogosítja a Vevőt az elosztóhálózatba történő betáplálásra, illetve nem kötelezi az Eladót a termelt villamosenergia átvételére. A Felek a termelt villamosenergia átvételére, elszámolásra vonatkozó szabályokat külön megállapodásban (továbbiakban: „Átvételi szerződés”) rögzíthetik.”);

14.3: Jelen pont rögzíti a Kiserőmű és a Háztartási méretű kiserőmű által termelt villamosenergia elszámolásnak általános szabályait;

15.2.3: Az Üzletszabályzat jelen pontja tartalmazza az Eladó által a Vevő részére megküldendő kikapcsolási értesítés, Szerződés megszüntetésére irányuló jognyilatkozatainak megküldésének módjait („A Vevő kikapcsolása előtti értesítést, a Szerződés megszüntetésére irányuló jognyilatkozatot az Eladó köteles tértivevényes levélben vagy személyes kézbesítés, illetve futár útján megküldeni.”);

15.2.5: Az Üzletszabályzat jelen pontja tartalmazza a kézbesítési vélelem szabályait személyes kézbesítés, futár útján történő kézbesítés esetén („[…] a küldeményt azon a napon kell kézbesítettnek tekinteni, amelyen az átvevő a küldemény átvételét aláírásával igazolja vagy a küldemény átvételét a címzett megtagadja”);

15.2.6: Az Üzletszabályzat jelen pontja rögzíti a kézbesítési vélelem szabályait elektronikus levélként megküldött értesítés esetén („Az elektronikus levélben megküldött értesítés a Vevő, mint címzett ún. „házon kívül” értesítése esetén is kézbesítettnek minősül”);

15.4.1: Az Üzletszabályzat jelen pontja rögzíti a jogszabályváltozás esetén alkalmazandó eljárás szabályait („[…] Felek Üzletszabályzat szerinti kötelezettségeit, ide nem értve azt az esetet, amikor a Vevő Szerződés szerinti fizetési vagy egyéb kötelezettségének módosítására az azt befolyásoló bármely jogszabály, hatósági vagy bírósági határozat rendelkezése miatt kerül sor.”);

15.5.1: Az Üzletszabályzat jelen pontja rögzíti szerződés átruházásra vonatkozó vevői nyilatkozat tartalmát, miszerint a Szerződés aláírásával a Vevő előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit, illetve a Szerződést magát átruházza olyan villamosenergia-kereskedelmi engedélyesre, amelyben a MET Holding AG legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik;

15.5.2: Az Üzletszabályzat jelen pontja rögzíti a MET Csoporton belüli szerződésátruházás esetén vevői fizetési késedelem vonatkozásában alkalmazandó szabályokat, miszerint a Vevő fizetési késedelmei összeadódnak a szerződésbe belépő felet megillető felmondási jog és kikapcsolási jog gyakorolhatósága szempontjából;

15.5.3: Az Üzletszabályzat jelen pontja tartalmazza a MET Csoporton belüli szerződésátruházás esetén a Vevő átvételi kötelezettsége vonatkozásában alkalmazandó szabályokat, miszerint a Szerződésbe belépő fél jogosult érvényesíteni Vevő átvételi kötelezettségének megsértéséből eredő, Szerződésben rögzített jogkövetkezményeket (alul-, illetve felülvételezési kötbér/pótdíj);

15.5.4: Az Üzletszabályzat jelen pontjában kerül meghatározásra a szerződés-átruházás fogalma a 15.5.2. és 15.5.3. pont szerinti rendelkezések vonatkozásában, miszerint szerződés-átruházásnak minősül az is, amennyiben a szerződés-átruházás időpontját megelőző időszakhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek a szerződésből kilépő felet, míg a szerződés-átruházás időpontját követő időszakhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek a szerződésbe belépő felet illetik, illetve terhelik;

15.6.1: Az Üzletszabályzat jelen pontja rögzíti az adatkezelésre vonatkozó vevői nyilatkozat tartalmát, amelyben a Vevő a Szerződésben és annak mellékleteiben megadott, vagy a Vevő által az Eladó részére tudomásra hozott Személyes adatok vonatkozásában a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy megismerte és kifejezetten elfogadta az Eladó honlapján elérhető Adatkezelési Tájékoztató tartalmát;

15.6.2: Az Üzletszabályzat jelen pontja rögzíti a vevői nyilatkozat tartalmát, miszerint a Vevő rendelkezik megfelelő jogalappal az Érintettek Személyes adatainak rendelkezésre bocsátásához, valamint, hogy a Vevő megismerteti az Eladó Adatkezelési Tájékoztatóját az Érintettekkel, továbbá, hogy az Eladó nem felelős a Vevő fenti kötelezettségvállalásának, illetve kijelentésének megszegéséből esetlegesen származó károkért, veszteségért vagy sérelemért.

 

Az Üzletszabályzat 1. számú mellékletét képező Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) lényegi feltételei összefoglalására az alábbiakban kerül sor:

1.1: Az ÁSZF jelen pontja rögzíti, hogy az az Üzletszabályzat 1. számú melléklete és a Szerződés elválaszthatatlan része;

2.2: Az ÁSZF jelen pontja tartalmazza, hogy a szerződéskötés és az Eladó általi teljesítés feltétele; hogy a Vevő rendelkezzen érvényes Hálózathasználati szerződéssel, illetve fogyasztás hiteles mérésére alkalmas, fogyasztásmérő berendezés legyen felszerelve a Felhasználási helyen;

3.1: Az ÁSZF jelen pontja határozza meg a Szerződés létrejötte és hatálybalépésének időpontját („A Szerződés – eltérő rendelkezés hiányában - a Felek általi aláírással jön létre. A Szerződés a Felek megállapodása szerinti időpontban, ennek hiányában a mindkét Fél általi aláírásának időpontjában, vagy a reálteljesítéssel lép hatályba”);

3.2: Az ÁSZF jelen pontja rögzíti a ráutaló magatartással létrejövő szerződés, szerződésmódosítás szabályait („A Vevő hallgatása, mint ráutaló magatartás útján is létrejön a Szerződés, illetve annak módosítása, ha az Eladó a Szerződés megkötésére, illetve a Szerződés módosítására a Vevőnek írásban ajánlatot tesz, és az ajánlat Vevő általi igazolt, vagy vélelmezett kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül az Eladó nem kapja kézhez a Vevőnek az ajánlat elutasítására irányuló, kifejezett írásbeli nyilatkozatát. Az ajánlat elutasítására irányuló, kifejezett írásbeli nyilatkozat közlése abban az esetben hatályos az Eladóval szemben, ha az az előírt határidőn belül postai úton tértivevényes levélként kézbesítésre kerül az Eladó 6701 Szeged, Pf. 1271. alatti címére.”);

3.3: Az ÁSZF Vevő nyilatkozataira vonatkozó pontja - többek között - az alábbiak szerint rögzíti a Vevő szerződés létrejöttével megtett nyilatkozatait:

g)         […] vagy a Vevő megszüntetését vagy fizetőképességét érintő eljárást (pl.: végrehajtási, egyéb adóhatósági eljárás) eredményező egyéb eljárás nincsen folyamatban….

i)          […] különösen az EU, az ENSZ az USA, Svájc vagy az Egyesült Királyság vagy ezek bármely hatósága által vezetett ilyen tárgyú nyilvántartásban;

j)          a Szerződés alapján a villamosenergiát nem saját háztartása fogyasztása céljából vásárolja, a vásárolt villamosenergiával jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet folytat és nem minősül a VET rendelkezései szerinti lakossági fogyasztónak;

3.4: Az ÁSZF jelen pontja rögzíti az Eladó ellenőrzési jogosultságát az Eladó Vevő jogképessége, a Vevő képviseletében eljáró személy képviseleti joga, a Vevő adószámának érvényessége vonatkozásában („[…] a szerződéskötéskor, továbbá az üzleti kapcsolat fennállása alatt bármikor jogosult ellenőrizni a Vevő jogképességét, adószámának érvényességét és képviselőjének képviseleti jogosultságát, továbbá kérheti, hogy a képviselő a képviseleti jogát megfelelő okirattal igazolja.”)

 

3.5: Az ÁSZF jelen pontja rögzíti az Eladót megillető azonnali hatályú felmondási jogot arra az esetre, amennyiben a Vevő szerződés létrejöttének időpontjában tett nyilatkozatai tekintetében az üzleti kapcsolat fennállása alatt olyan változás következik be, amely miatt az Eladó teljesítéshez fűződő érdeke megszűnik;

3.6: Az ÁSZF jelen pontja rögzíti az Eladót megillető azonnali hatályú felmondási jogot arra az esetre, amennyiben a Vevő ellenkező tartalmú nyilatkozata ellenére vagy az időközben bekövetkezett változás eredményeképp lakossági fogyasztónak minősül;

3.8: Az ÁSZF jelen pontja tartalmazza a Vevő téves adatszolgáltatásával összefüggően Eladót ért kár viselésének szabályait;

3.9: Az ÁSZF jelen pontja rögzíti a Vevő valótlan tartalmú, késedelmes vagy nem megfelelő adatszolgáltatása esetére Eladót megillető kötbér mértékét („[…]az Eladó szerződésszegéseként 100.000, -Ft összegű kötbér fizetését követelheti.”)

5.9: Az ÁSZF jelen pontja rögzíti a Vevőt terhelő kötelezettségek vonatkozásában a Vevő szerződésben szereplő adataiban bekövetkezett változásbejelentésének határidejét („A Vevő a Szerződésben szereplő adataiban bekövetkezett bárminemű változást köteles az Eladónak 10 (tíz) napon belül bejelenteni [...]”)

7.1.3: Az ÁSZF jelen pontja tartalmazza a Vevőre automatikusan továbbhárítható díjak vonatkozásában az Eladót megillető a villamosenergia-kereskedelmi szolgáltatás ellenértékének felülvizsgálati jogot, valamint azt, hogy ebben az esetben a módosítás miatt a Vevőt nem illeti meg felmondási jog;

7.1.4: Az ÁSZF jelen pontja rögzíti az Eladó által a Vevővel szemben érvényesíthető egyéb díjak között az alábbiakat:

„Az Eladó jogosult a Vevővel szemben érvényesíteni az Eladó, mint az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény („Ehat. tv.”) szerinti energiahatékonysági kötelezetti rendszer kötelezettje által teljesítendő, Ehat. tv. által meghatározott energiamegtakarítási kötelezettség figyelembevételével az Eladó által számított energiahatékonysági járulékfizetési kötelezettség Vevőre eső arányos részét. A díjfizetési kötelezettség alapja a tárgyi naptári évre vonatkozó, Ehat. tv. szerinti megtakarítási százalék és a tárgyi naptári évre vonatkozó energiahatékonysági járulék Ehat. tv. szerinti mértékének szorzata („EKR Tényező”). A Vevő által fizetendő díj („EKR Díj”) megegyezik az EKR Tényező és a Szerződés alapján az átadott-átvett villamosenergia energiamennyiségek szorzatával. Az EKR Díj havonta, önálló tételként, a villamosenergia díját tartalmazó számlában kerül kiszámlázásra. Az EKR Díj fizetési határideje megegyezik a villamosenergia díj fizetési határidejével. A fenti rendelkezés megfelelően alkalmazandó bármely egyéb, az Eladót, mint villamosenergia- kereskedelmi működési engedélyest terhelő energiamegtakarítási kötelezettség alapján az Eladó által számított, költségvetésbe történő befizetési kötelezettség esetében.”

7.3.1: Az ÁSZF jelen pontja rögzíti a kötbér, pótdíj, egyéb áthárítható költségek, kártérítés, valamint a korábban kibocsátott számlák és számlával egy tekintet alá eső okiratok helyesbítésével kapcsolatos számlák és számlával egy tekintet alá eső okiratok fizetési határidejét, amely a bizonylat kiállítástól számított 8 naptári nap;

7.3.4: Az ÁSZF jelen pontja tartalmazza a fizetési határidők szempontjából különböző devizákban történő fizetések esetében a banki napok meghatározásának szabályait;

7.4.6: Az ÁSZF jelen pontja rögzíti, hogy a Vevő minősítésének negatív irányú változása esetén az Eladó jogosult a Vevőt pótlólagos biztosíték kérése mellett előre fizetés mellett kiszolgálni;

Az ÁSZF negatív információra vonatkozó példálózó felsorolása -többek között- az alábbi lényegi feltételeket tartalmazza:

a): Negatív információnak minősül, ha a Vevő vagy kapcsolt vállalkozása 3 naptári napot meghaladó lejárt tartozással, vagy köztartozással rendelkezik az Eladóval szemben;

c): Negatív információnak minősül, amennyiben a Vevőt a hitelbiztosító a Vevő kockázati minősítésekor a minősítési rendszer legalsó harmadába és/vagy nem biztosítható kategóriába sorolja;

e): Negatív információnak minősül, a Vevő vagy kapcsolt vállalkozása ellen a fizetőképességét érintő eljárást (pl.: felszámolás, csődeljárás, végrehajtás, egyéb adóhatósági eljárás), a megszüntetésére irányuló eljárást kezdeményeztek vagy a Vevő döntésre jogosult szerve jogutód nélküli megszűnést (végelszámolás) kimondó határozatot hoz;

h): Negatív információnak minősül, ha a Vevő az adott naptári évben legalább két alkalommal 10 (tíz) napot meghaladó késedelembe esett az Eladóval szembeni bármely fizetési kötelezettsége teljesítésével;

 

Az ÁSZF-ben alább meghatározott esetek megvalósulása esetén az Eladó jogosult előrefizetés mellett kiszolgálni a Vevőt:

 

  • A Vevő minősítésének negatív irányú változása esetén (7.4.5);
  • A Vevő szerződéses biztosíték visszaállítására irányuló kötelezettségének nem teljesítése esetén (7.4.7.);
  • Amennyiben a Vevő tényszerű fogyasztása 2 (kettő) hónapot meghaladó időtartamban a Szerződésben meghatározott havi várható fogyasztás mértékét 25 %-kal vagy azt meghaladó mértékben meghaladja. (7.4.8);
  • A Vevő fizetési/biztosítéknyújtási kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos szerződésszegések jogkövetkezményeként (8.4);
  • Vevő Szerződés megszüntetésére irányuló jognyilatkozata közlésekor (az Eladó jogosult a Vevőt a Szerződés megszűnésének időpontjáig előrefizetés mellett kiszolgálni, vagy legkésőbb a Szerződés megszűnésének vagy a felmondási idő lejártának napját megelőző 90. napig a Szerződés megszűnésének időpontjáig számított, de legfeljebb 3 (három) havi becsült villamosenergia fogyasztásra számított díjakról egyösszegű (előleg)számlát kiállítani vagy a Vevőtől ilyen összegű biztosítékot kérni.) (10.1.8.);

8.4: Az ÁSZF jelen pontja meghatározza a Vevő általi szerződésszegés eseteit, annak lehetséges jogkövetkezményeit:

a)         A Vevő a Szerződésben, az ÁSZF-ben vagy az Üzletszabályzatban rögzített díjak, illetve a kötbér, pótdíj vagy egyéb a Szerződés alapján az Eladónak járó összegek megfizetésével kapcsolatban késedelembe esik (így különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben a számla összegénél alacsonyabb érték kerül a határidőig az Eladó számláján jóváírásra), illetve azt hibásan (így különösen, ha a számlától eltérő devizában, vagy helytelen számlaszámra vagy azonosítatlanul) teljesíti. A szerződésszegés következményei: késedelmi kamat, kikapcsolási eljárás kezdeményezése (3 napon túli késedelem esetén), előrefizetés mellett történő kiszolgálás (3 napon túli késedelem esetén), azonnali hatályú felmondás, a visszakapcsolás előre fizetős fogyasztásmérő felszereléshez kötése, egyéb szerződéses jogkövetkezmények

b)         A Vevő a villamosenergia-átvételi kötelezettségét 15 (tizenöt) napot meghaladóan nem teljesíti, akkor is, ha erre azért nem képes, mert a Felhasználási helyet az Elosztói engedélyes a Vevő szerződésszegése miatt 15 (tizenöt) napot meghaladóan szüneteltette vagy az ellátásból kikapcsolta. A szerződésszegés következményei: azonnali hatályú felmondás, kártérítés

c)         Az Eladó által a Felhasználási hely ellátására szolgáltatott villamos energiát az Eladó írásbeli hozzájárulása nélkül vagy tilalma ellenére más részére bármilyen módon továbbadja, vagy a villamos energiát a Szerződésben meghatározott felhasználási helyen kívülre vezeti át. A szerződésszegés következményei: azonnali hatályú felmondás, kártérítés

d)         A Vevő a Szerződésben foglalt jogait vagy kötelezettségeit az Eladó előzetes hozzájárulása nélkül engedményezi, átruházza. A szerződésszegés következményei: azonnali hatályú felmondás, kártérítés;

e)         A Vevő a fogyasztásmérő berendezés befolyásolásával vagy megkerülésével vételez. A szerződésszegés következményei: azonnali hatályú felmondás, kártérítés

f)          A Vevő az Eladó, illetve a területileg illetékes hálózati engedélyes külön jogszabályban meghatározott módon megküldött értesítései és a részére a külön jogszabályban meghatározott időpont-egyeztetési jog biztosítása ellenére nem teszi lehetővé, hogy a hálózati engedélyes a jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében gondoskodjon a fogyasztásmérő berendezés leolvasásáról. A szerződésszegés következményei: azonnali hatályú felmondás, kártérítés

g)         A Vevő többszereplős/többforrású ellátásra tér át az Eladó jóváhagyása nélkül, azaz a Vevő megsérti az Eladó Szerződés szerinti teljes ellátási jogát. A szerződésszegés következményei: azonnali hatályú felmondás, kártérítés

h)         A Vevő hatályos hálózathasználati és/vagy hálózati csatlakozási és/vagy mérlegkör szerződés nélkül vételez. A szerződésszegés következményei: azonnali hatályú felmondás, kártérítés

i)          A Vevő hálózathasználati és/vagy hálózati csatlakozási szerződése megszűnik, vagy azt a Vevő megszünteti a Szerződés időtartama alatt. A szerződésszegés következményei: a Szerződés automatikusan megszűnik, kártérítés

j)          A Vevő megtagadja az Üzletszabályzat, az ÁSZF vagy az Szerződés szerinti biztosíték (pl. bankgarancia, óvadék) nyújtását vagy biztosítéknyújtási kötelezettségének nem, illetve nem a Szerződés vagy az ÁSZF vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően tesz eleget (ideértve a biztosíték 7.4.7. pontja szerinti visszaállítása iránti kötelezettség megszegését és a pótlólagos szerződéses biztosíték nyújtási kötelezettség megszegését is.). A szerződésszegés következményei: előrefizetés mellett történő kiszolgálás, azonnali hatályú felmondás, kikapcsolás

k)         A Vevő által vállalt adatszolgáltatás elmulasztása, késedelmes vagy nem megfelelő teljesítése. A szerződésszegés következményei: kártérítés, kötbér, azonnali hatályú felmondás

l)          A Vevő a Szerződésben megállapított maximum villamosenergia-mennyiségnél többet vételez (felülvételezés), vagy nem veszi át a Szerződésben megállapított minimális villamosenergia-mennyiséget (alulvételezés).  A szerződésszegés következményei: kártérítés, pótdíj

m)        A Vevő nem működik együtt az a villamosenergia-szolgáltatás felfüggesztését foganatosító Elosztói Engedélyessel, magatartásával akadályozza, vagy meghiúsítja a villamosenergia-szolgáltatás felfüggesztését. A szerződésszegés következménye: azonnali hatályú felmondás, kártérítés

n)         A Vevő az Eladót a szerződéses időszak alatt Háztartási méretű kiserőmű vagy Kiserőmű létesítéséről nem tájékoztatja. A szerződésszegés következményei: azonnali hatályú felmondás, kártérítés

o)         A Vevő az ÁSZF jelen 8.4 pontjában felsorolt eseteken kívül a Szerződésben, az ÁSZF-ben, az Üzletszabályzatban vagy jogszabályban foglaltakat megsérti. A szerződésszegés következményei: kártérítés, kötbér, pótdíj, előrefizetés mellett történő kiszolgálás, azonnali hatályú felmondás;

8.6: Az ÁSZF jelen pontja meghatározza az alul- és felülvételezés szabályait. Ellenkező megállapodás hiányában a TOP sáv +/-25%, a pótdíj mértéke pedig, a különbözet mértékének és az esetleges kedvezményeket nem tartalmazó, irányadó villamosenergia egységár adott időszak havi szerződött mennyiségeivel súlyozott átlagának felülvételezés esetén 50 %-a, alulvételezés esetén 100%-a);

8.7.4: Az ÁSZF jelen pontja meghatározza a Vevő fizetési késedelmének mértékét (3 naptári nap), amely alapján az Eladó jogosult a további villamosenergia-szolgáltatást (pótlólagos) szerződéses biztosíték nyújtásától függővé tenni vagy a számlázási időszakokra vonatkozóan becsült összegről tárgyhónapot megelőzően számlát kiállítani;

9.1: Az ÁSZF jelen pontja rögzíti, hogy az Eladó mely esetekben jogosult a Vevő kikapcsolását kezdeményezi az Elosztói engedélyesnél („[…] abban az esetben, ha a Vevő a fizetési kötelezettségének teljesítésével 3 (három) napot meghaladó késedelembe esett. Felszólítását az Eladó úgy küldi meg a Vevő részére, hogy a Vevőnek a fizetési kötelezettsége kiegyenlítésével legyen lehetősége a kikapcsolás elkerülésére.”);

10.1.1: Az ÁSZF jelen pontja rögzíti, hogy a Vevő által a határozott időtartam lejárta vagy felmondási idő letelte előtt kezdeményezett szerződésmegszüntetés esetére az Eladót a Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetés esetére megszüntetési díj illeti meg;

10.1.2: Az ÁSZF jelen pontja tartalmazza az Eladót a Szerződés azonnali hatályú felmondása esetére megillető meghiúsulási kötbér mérték meghatározásának módját („A kötbér a szerződött mennyiségből a Szerződés megszűnésének időpontjáig át nem vett mennyiség és a szerződéses egységár szorzatával egyezik meg. Képletes ár esetén a szerződéses egységár a Szerződés megszűnését megelőző egy naptári hónap HUDEX záróárának a Szerződésben meghatározott spreaddel növelt összegével egyezik meg.”);

10.1.3: Az ÁSZF jelen pontja rögzíti az Eladót megillető meghiúsulási kötbért, illetve annak mértékét arra az esetre ha az Eladó a Szerződés teljesítését azért nem tudja megkezdeni, mert a kereskedőváltás a Vevőnek felróható okból elutasításra kerül, vagy a Vevő a teljesítés megkezdéséhez szükséges feltételeket nem teljesítette („[…] az Eladó jogosult - akár csak az érintett Felhasználási hely, akár a Szerződés egésze tekintetében - elállni a Szerződéstől és a Vevővel szemben az érintett Felhasználási hely(ek) tekintetében meghiúsulási kötbért érvényesíteni. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződött mennyiség értékének 50%-a, amely az Eladónak objektív alapon, felróhatóságtól függetlenül jár, így a felek a kötbér mérséklésének lehetőségét kizárják. A szerződött mennyiség értéke egyenlő a szerződéses mennyiség és a szerződéses egységár szorzatával. Képletes ár esetén a szerződéses egységár a Szerződés megszűnését megelőző egy naptári hónap HUDEX záróárának a Szerződésben meghatározott spreaddel növelt összegével egyezik meg.”);

10.1.4: Az ÁSZF jelen pontja meghatározza a Vevő Szerződés megszüntetésre irányuló jognyilatkozatának formai követelményére, valamint Eladó részére történő eljuttatásának módjára vonatkozó szabályokat (legalább teljes bizonyító erejű magánokirat, kizárólag postai úton az Eladó levelezési címére);

10.1.6: Az ÁSZF jelen pontja meghatározza a Vevő Szerződés megszüntetésére irányuló jognyilatkozatának tartalmi követelményére vonatkozó szabályokat (a Vevő azonosításához szükséges adatok, a megszüntetni kívánt Szerződés azonosításához szükséges adatok(szerződésszám, érintett felhasználási hely címe, azonosítója (POD));a megszüntetés tényét, a Vevő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a Szerződést kereskedőváltás, az ellátással való felhagyás vagy felhasználóváltozás miatt szünteti meg; azon dátum, amelyre a Szerződést meg kívánja szüntetni; a Vevő értesítési címe, amelyre a Vevő által még ki nem egyenlített villamosenergia díjat tartalmazó számlá(ka)t az Eladó megküldi.)

10.1.7: Az ÁSZF jelen pontja meghatározza a Vevő Szerződés megszüntetésére irányuló jognyilatkozatának Eladó általi elutasításának eseteit („a Vevőnek a Megszüntető Nyilatkozat közlésekor tartozása áll fenn az Eladóval szemben és azt az Eladó által tűzött póthatáridőn belül sem teljesíti, és/vagy a Vevőnek a Szerződés megszűnésének vagy a felmondási idő lejártának napján tartozása áll fenn az Eladóval szemben vagy bármely egyéb szerződéses kötelezettségét nem teljesítette.”);

10.1.9: Az ÁSZF jelen pontja rögzíti az Eladót megillető felmondás, illetve kereskedőváltás visszautasítási jogát, amennyiben a Vevő előre fizetési vagy biztosítékadási kötelezettségének az Eladó által tűzött 8 (nyolc) napos póthatáridőn belül sem tesz eleget;

10.1.13: Az ÁSZF jelen pontja előírja az utolsó ajánlattétel vonatkozásában alkalmazandó formai követelményeket („Amennyiben a Vevő a Szerződésben utolsó ajánlattételi jogot biztosított az Eladó részére, úgy a harmadik fél ajánlattevő ajánlatának hitelt érdemlő ismertetése körében a Vevő az utolsó ajánlattételi felhívásra vonatkozó cégszerű jognyilatkozatát az Üzletszabályzat 4. számú függelékét képező formanyomtatványon köteles megtenni.”);

10.3.1: Az ÁSZF jelen pontja -többek között- meghatározza az Eladó általi azonnali hatályú felmondási okokat:

c)         […] vagy a Vevő ellen egyéb, a megszüntetésére irányuló vagy a fizetőképességét érintő eljárás (pl.: végrehajtás, egyéb adóhatósági eljárás) indult;

g)         a Vevő adószámát az illetékes hatóság felfüggesztette vagy törölte;

i)          a Vevő az adott évben legalább két alkalommal 10 (tíz) napot meghaladó késedelemmel teljesítette az Eladóval szembeni bármely fizetési kötelezettségét;

h)         Vevő tényleges fogyasztási szokása jelentősen eltér a Szerződésben rögzítettektől és erről a változás bekövetkezésétől számított 2 (kettő) héten belül nem értesíti az Eladót és/vagy a változás bekövetkezését, illetve változás bekövetkezéséről szóló értesítést követően a változás fennállását és mértékét legalább havonta egy alkalommal hitelt érdemlő módon nem igazolja az Eladó felé;

i)          a hitelbiztosító csökkenti vagy visszavonja a Vevőre vonatkozó limitet vagy a Vevő kockázati minősítésekor a Vevőt a minősítési rendszer legalsó harmadába és/vagy nem biztosítható kategóriába sorolja;

j)          az Eladó tudomására jut, hogy a Vevő a Szerződés alapján a villamosenergiát nem saját háztartása fogyasztása céljából vásárolja, a vásárolt villamosenergiával jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet folytat és nem minősül a VET rendelkezései szerinti lakossági fogyasztónak;

k)         a Szerződéses időszak alatt a Vevő által a Felhasználási helyei valamelyikére történő Kiserőmű vagy Háztartási méretű kiserőmű telepítése esetén az Üzletszabályzatban rögzítettek szerint;

10.3.3: Az ÁSZF jelen pontjában rögzítésre kerül a Vevő általi azonnali hatályú felmondásának tartalma („[…] a 10.1.6. pontban meghatározott tartalmi elemeken túlmenően az azonnali hatályú felmondás indokolását és jogalapját. Az 10.1.4. pont az azonnali hatályú felmondás esetében is megfelelően irányadó.”);

 

10.4.1: Az ÁSZF jelen pontjában rögzítésre kerültek a határozott idejű Szerződés meghosszabbodására, (a felek bármelyikének határidőben nem jelezett megszüntetési szándéka hiányában a Szerződés egy naptári évvel hosszabbodik meg) a meghosszabbodott Szerződés megszüntetésére vonatkozó szabályok („Szerződés a naptári év végére, a jelen pontban foglalt szabályoknak megfelelően, a naptári év lejártát megelőző 210. és 180. nap közötti időintervallumban a másik Fél részére kézbesített, megszüntetésre irányuló írásbeli nyilatkozattal szüntethető meg. Ezen igény jelzésének elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a Szerződés változatlan feltételekkel a soron következő naptári évre ismét meghosszabbodik.”)

10.5.1: Az ÁSZF jelen pontja rögzíti a Szerződés egy évvel való meghosszabbodásának speciális szabályait nem teljesített szerződéses feltételek esetén („Amennyiben a Vevő valamely szerződéses kötelezettségét a Szerződés lejártakor vagy határozatlan idejű Szerződés esetén a felmondási idő lejártakor nem teljesíti - így különösen, de nem kizárólagosan az utolsó ajánlattételi jogot nem vagy nem megfelelő időben biztosítja az Eladó részére, vagy amennyiben a Vevő a Szerződés lejártának vagy a felmondási idő lejártának napját megelőző 30. napon - az Eladó által elvégzett tartozásvizsgálat eredményeképp - fennálló lejárt számlatartozását nem egyenlíti ki az Eladó által írásban megküldött értesítésben meghatározott póthatáridőn belül, akkor az az Eladó egyoldalú, írásbeli elutasító jognyilatkozata alapján a Szerződés nem szűnik meg, illetve a Vevő felmondása nem hatályosul és a Felek közötti jogviszony egy évvel meghosszabbodik. Határozott idejű szerződés esetén, amennyiben az eredeti szerződéses időszak egy évnél rövidebb, a Szerződés a jelen pont alapján legfeljebb a határozott időtartammal megegyező időtartamra hosszabbodik meg.”);

10.5.3: Az ÁSZF jelen pontja tartalmazza a meghosszabbodott Szerződés vonatkozásában alkalmazandó feltételeket („A 10.5.1. és 10.5.2. pontok szerint meghosszabbodott Szerződésre a Szerződésben meghatározott feltételek irányadóak azzal az eltéréssel, hogy a Vevő által igénybe vett villamosenergia nettó egységárának mértékét az Eladó egyoldalúan jogosult meghatározni és honlapján (www.e2hungary.hu) közzétenni.”);

10.5.4: Az ÁSZF jelen pontja rögzíti a 2 hónapot meghaladó szerződés meghosszabbodás esetén az Eladó villamosenergia nettó egységárának egyoldalú megemelésére vonatkozó jogát.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy 2021. január 1. napján a MET Magyarország Zrt. által átruházott szerződésekre irányadó Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat 1. számú mellékletét képező Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „MET ÁSZF”) 7.1. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„7.1.5               „Az Eladó jogosult a Vevővel szemben érvényesíteni az Eladó, mint az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény („Ehat. tv.”) szerinti energiahatékonysági kötelezetti rendszer kötelezettje által teljesítendő, Ehat. tv. által meghatározott energiamegtakarítási kötelezettség figyelembevételével az Eladó által számított energiahatékonysági járulékfizetési kötelezettség Vevőre eső arányos részét. A díjfizetési kötelezettség alapja a tárgyi naptári évre vonatkozó, Ehat. tv. szerinti megtakarítási százalék és a tárgyi naptári évre vonatkozó energiahatékonysági járulék Ehat. tv. szerinti mértékének szorzata („EKR Tényező”). A Vevő által fizetendő díj („EKR Díj”) megegyezik az EKR Tényező és a Szerződés alapján az átadott-átvett villamosenergia energiamennyiségek szorzatával. Az EKR Díj havonta, önálló tételként, a villamosenergia díját tartalmazó számlában kerül kiszámlázásra. Az EKR Díj fizetési határideje megegyezik a villamosenergia díj fizetési határidejével. A fenti rendelkezés megfelelően alkalmazandó bármely egyéb, az Eladót, mint villamosenergia- kereskedelmi működési engedélyest terhelő energiamegtakarítási kötelezettség alapján az Eladó által számított, költségvetésbe történő befizetési kötelezettség esetében.”

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a módosított Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat - ideértve annak 1. számú mellékletét képező ÁSZF-et is - tervezett hatálybalépési időpontja Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásának függvényében 2021. július 1. napja.

A MET ÁSZF módosítása 2021. július 1. napjától irányadó és alkalmazandó az Társaságunk és Önök közötti szerződéses jogviszony vonatkozásában.

A Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat módosítás valamennyi, a módosítás hatályba lépésekor fennálló, érvényben lévő villamosenergia-kereskedelmi szerződés tekintetében irányadó és alkalmazandó.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fentiekkel kapcsolatban Önöket megillető vevői jogokat a MET Magyarország Zrt. honlapján https://hugas.met.com/hu/dokumentumok/45Üzletszabályzat és vonatkozó határozat” menüpont alatt elérhető Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat 8.1. pontja, valamint a Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat 1. számú mellékletét képező Általános Szerződési Feltételek 11.11. pontja tartalmazza.

Adatkezelési beállítások

Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.