Energia üzletre szabva
Hu En

Hírek

E2 Földgáz Kereskedelmi Üzletszabályzat módosítás

2018.05.31

Tisztelt Partnerünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően Társaságunk a jelenleg hatályos Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzatát felülvizsgálta, és a jogszabályi környezet változása miatt megállapította, hogy annak hatályosítása és módosítása szükséges.

 

A fentiekre tekintettel tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk a Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzatát módosítja. A lényegi változások összefoglaló jelleggel az alábbiak:

 

 • 1.1.2: A Magyar Telekom Nyrt.-től és a MET Magyarország Zrt.-től 2016. január 1. napjának hatályával átvett földgáz-kereskedelmi szerződésekre a módosítás hatályba lépésének napjától a Magyar Telekom Nyrt., illetve a MET Magyarország Zrt. 2016. január 1-én hatályos üzletszabályzatai helyett az E2 Hungary Zrt. földgáz-kereskedelmi üzletszabályzata alkalmazandó.  
 • 1.4.3: Az Üzletszabályzat módosításával kapcsolatos felmondási feltételek módosultak (felmondás a módosítás közzétételétől számított 15 napon belül írásban, a módosítás hatályba lépésének napjára lehetséges).
 • 4.2.1.2: Eladó a GDPR-nek (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) megfelelően adatvédelmi tájékoztatót tesz közzé a honlapján.
 • 6.2.3: A Vevő köteles az Eladót megfelelő időben tájékoztatni, illetve az Eladónak megfelelő időben ajánlattételi lehetőséget biztosítani, amennyiben a Vevő valamely – így nem kizárólag az Eladóval létrejött Szerződés hatálya alá tartozó - Felhasználási helye tekintetében földgáz beszerzési igénye merül fel és földgázbeszerzési eljárást kíván lefolytatni.
 • 6.3.3: A Vevő hallgatása, mint ráutaló magatartás útján is létrejön a Szerződés, illetve annak módosítása, ha az Eladó a Szerződés megkötésére, illetve a Szerződés módosítására a Vevőnek írásban ajánlatot tesz, és az ajánlat Vevő általi igazolt, vagy vélelmezett kézhezvételétől számított 15 napon belül az Eladó nem kapja kézhez a Vevőnek az ajánlat elutasítására irányuló, kifejezett írásbeli nyilatkozatát. Az ajánlat elutasítására irányuló, kifejezett írásbeli nyilatkozat közlése abban az esetben hatályos az Eladóval szemben, ha az postai úton tértivevényes levélként kerül megküldésre az Eladó 6701 Szeged, Pf. 1271. alatti címére.
 • 6.3.4: Amennyiben a Vevő Szerződés hiányában veszi igénybe az Eladó által nyújtott földgáz-kereskedelmi szolgáltatást, a Felek között a földgáz-kereskedelmi szolgáltatás nyújtása és igénybe vétele révén határozatlan idejű Szerződés jön létre, amelynek tartalmát az Üzletszabályzat határozza meg azzal, hogy

           a) a szerződött mennyiségnek a Vevő által ténylegesen átvett földgáz mennyiség minősül;

           b) a teljesítés helye a Felhasználási hely, amelyen a Vevő földgázt vételez;

           c) a Vevő által fizetendő földgáz nettó egységár a kiegyensúlyozó földgázár vagy a VTP Heren Day-Ahead Index + 2  EUR/MWh földgázár közül a magasabb érték;

           d) a földgáz nettó egységárán felül a Vevő köteles az egyéb,7.10.4.3. – 7.10.4.4. pontokban meghatározott díjak,   illetve egyéb költségek megfizetésére is;

         e) a földgáz-kereskedelmi szolgáltatás ellenértéke megfizetésének határideje az Eladó által a vonatkozó számlán meghatározott időtartam,de nem kevesebb, mint 15nap;

           f)   a rendes felmondás ideje 30 nap.

 • 6.4.6: Felhasználóváltás esetén érvényesíthető kötbér mértékének pontosítása: a kötbér mértéke megegyezik az adott Felhasználási hely Szerződésben meghatározott Szerződött mennyiségéből át nem vett mennyiség (m3-ben, MJ-ban vagy MWh-ban meghatározva) és a földgáz nettó egységár szorzatával. A földgáz nettó egységár megegyezik a kiegyensúlyozó földgázár vagy a VTP Heren Day-Ahead Index + 2 EUR/MWh földgázár közül a magasabbal.
 • 7.2.1: A Szerződés – eltérő rendelkezés hiányában - a szerződő felek általi aláírással jön létre. A Szerződés a szerződő felek megállapodása szerinti időpontban, vagy ennek hiányában a Szerződés mindkét fél általi aláírásának időpontjában, vagy a reálteljesítéssel lép hatályba.
 • 7.2.2 h): A Vevő a Szerződés létrejöttével kijelenti, hogy a Szerződés létrejöttének időpontjában sem a Vevő, sem pedig a Vevő közvetlen vagy közvetett tulajdonosa vagy a képviseletében eljáró bármely személy nem áll korlátozó intézkedés –így különösen, de nem kizárólagosan kereskedelmi korlátozás, gazdasági vagy pénzügyi korlátozó rendelkezés–, embargó hatálya alatt, illetve nem szerepel ilyen tárgyú hatósági nyilvántartás(ok)ban (pl.: az EU, az ENSZ vagy az USA vagy ezek bármely hatósága által vezetett ilyen tárgyú nyilvántartásban);
 • 7.4.1.1 e): A Vevő az átvett földgázt harmadik személynek nem értékesítheti, kivéve, ha a Vevő rendelkezik földgázkereskedelem végzéséhez szükséges működési engedéllyel és ezen szándékáról az Eladót a Szerződés megkötését megelőzően megfelelően tájékoztatta. Vevő az átvett földgázt kizárólag az Eladó előzetes hozzájárulása alapján adhatja tovább harmadik személynek;
 • 7.5.1: Annak rögzítése, hogy az Eladó szabadon dönt a kapacitások felhasználásáról, azokat külön díjazás nélkül más kötelezettségeinek teljesítése során is igénybe veheti, illetve harmadik személy részére a Vevő Szerződés szerinti földgáz ellátásának biztosítása érdekében átadhatja;
 • 7.5.11: A 11/2016 (XI.14.) MEKH rendelet alapján a Vevő köteles a Szerződés hatálya alá tartozó Felhasználási hely(ek) tekintetében a fogyasztásmérő berendezés korrigált összteljesítményének megfelelő, jogszabályban meghatározott mértékű minimális kapacitáslekötést legalább egy gáznapra lekötni. Amennyiben valamely Felhasználási hely tekintetében a fogyasztásmérő berendezés korrigált összteljesítménye meghaladja a vásárolt kapacitás mértékét, akkor a Vevő köteles a minimális kapacitáslekötés biztosíthatósága érdekében minden szükséges lépést megtenni. Ennek elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a Rendszerüzemeltető által megállapított pótdíjért kizárólag a Vevő felelős, és a pótdíj megfizetésére köteles.
 • 7.10.1.4: Amennyiben a földgáz nettó egységára HUF-tól eltérő devizában került megállapításra, de a megfizetése HUF-ban történik, akkor az Eladó a számlán (számviteli bizonylaton) a földgáz árát a számlakiállítás napját megelőző munkanapon jegyzett MNB árfolyammal átváltva adja meg.
 • 7.10.1.5: Az ÁFA a számlakiállítás pénznemében fizetendő. Amennyiben az Eladó a számláját HUF-tól eltérő devizában állítja ki, Eladó a vonatkozó számlán az áthárított ÁFA összegét a számlakiállítás napját megelőző munkanapon jegyzett MNB árfolyammal átváltva HUF-ban is feltünteti.
 • 7.10.1.6: Eladó – üzleti döntésének függvényében - fizetési könnyítést biztosíthat a Vevőnek a Vevővel megkötött külön megállapodás alapján, a külön megállapodásban meghatározott díjfizetési kötelezettség ellenében. Amennyiben a Vevő a külön megállapodásban meghatározott fizetési határidőt elmulasztja, akkor a még ki nem egyenlített fizetési kötelezettség automatikusan, egy összegben esedékessé válik. A Szerződés megszűnésével a külön megállapodás is megszűnik, és az abban meghatározott, még ki nem egyenlített fizetési kötelezettség automatikusan, egy összegben esedékessé válik.
 • 7.10.3.4: Amennyiben Végszámla kiállítására már nem kerül sor, akkor az Eladó a túlfizetés összegét a Vevő részére visszautalja. Eladó kizárólag 100,- Ft összeget meghaladó túlfizetés esetén kezdeményezi a visszautalást.
 • 7.10.6.3: A számla (számviteli bizonylat) kifizetése akkor minősül teljesítettnek, amikor a pénzösszeg az Eladó bankszámláján jóváírásra kerül. Nem tekinthető teljesítettnek az Eladó bankszámlájára azonosíthatatlanul átutalt pénzösszeg.
 • 7.10.10.1: Az elévülési időt megszakítja az Eladó által a Vevő részére írásban megtett, igazolható módon megküldött fizetési felszólítás is.
 • 7.11.6.6: Amennyiben a Vevő a Szerződés hatálya alatt a Gázév során kezdeményezi a fogyasztásmérő berendezés leszerelését mert a vételezéssel fel kíván hagyni, vagy a fogyasztásmérő berendezés cseréjét, amely révén a Felhasználási helyen a felszerelt fogyasztásmérő berendezés névleges összteljesítménye az eredeti mérték alá csökken, a Vevő a Gázév végéig köteles a Szerződésben rögzített teljesítmény díjat megfizetni.
 • 7.11.7.1: A Vevő a Szerződés megkötésével elismeri, hogy a Szerződésben meghatározott kötbérek, pótdíjak nem minősülnek túlzott mértékűnek.
 • 7.13.1.2: A meghiúsulási kötbér mértékének pontosítása arra az esetre, ha a Vevő a határozott időtartam lejárta vagy a felmondási idő letelte előtt kívánja a Szerződést megszüntetni anélkül, hogy erre az Eladó súlyos szerződésszegése okot adna. A kötbér mértéke a szállítási időszakból még hátralévő időtartamra vonatkozóan a Szerződésben meghatározott várható szerződött fogyasztás – beleértve a rendszerhasználat ellenértékét is - ellenértékével egyező, de legalább a Vevő 3 (három) legmagasabb havi átlagfogyasztásának díjával – beleértve az ezen hónapokban fizetendő rendszerhasználattal összefüggő díjakat is - megegyező összeg.
 • 7.13.1.3: A meghiúsulási kötbér mértékének pontosítása arra az esetre, ha az Eladó a Szerződést rendkívüli felmondás útján felmondja. A kötbér mértéke megegyezik a szállítási időszakból még hátralévő időtartamra vonatkozóan Vevő által fizetendő valamennyi díj (ideértve a földgáz nettó egységárát (képletes ár esetén a Szerződés megszűntetésének napján érvényes záró jegyzési áraknak megfelelően a hátralévő időszakra vonatkozó derivatívák alapján a képletben maghatározott idexálás), illetve a rendszerhasználattal összefüggő díjakat is), de legalább a Vevő 3 legmagasabb havi átlagfogyasztásának megfelelő összeggel.
 • 7.13.1.4: Amennyiben az Eladó a Szerződés szerinti teljesítést azért nem tudja megkezdeni, mert a kereskedőváltás bármely Felhasználási hely tekintetében a Vevőnek felróható okból elutasításra került (sikertelen kereskedőváltás), akkor az Eladó jogosult a Vevővel szemben az érintett Felhasználási hely tekintetében meghiúsulási kötbért  érvényesíteni. A meghiúsulási kötbér mértéke 5 millió forint.
 • 7.13.4: A Szerződés kifejezett eltérő rendelkezése hiányában a határozott időtartamra létrejött Szerződés abban az esetben hosszabbodik meg további egy Gázévvel, amennyiben a Vevő vagy az Eladó a Szerződés lejártát megelőző 210. és 180. nap közötti időintervallumban a megszüntetési szándékát írásban nem jelzi a másik fél részére.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a módosított Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat tervezett hatálybalépési időpontja 2018. július 1.

 

A Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat módosítás valamennyi, a módosítás hatályba lépésekor fennálló, érvényben lévő földgáz-kereskedelmi szerződés tekintetében irányadó és alkalmazandó.

 

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat módosításával kapcsolatos felhasználói jogokat a hatályos Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat 1.4.3 pontja tartalmazza.

Adatkezelési beállítások

Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.