Energia üzletre szabva
Hu En

Hírek

E2 Földgáz Kereskedelmi Üzletszabályzat módosítás

2022.07.06

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően Társaságunk a jelenleg hatályos Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzatát (Üzletszabályzat) felülvizsgálta, és többek között a piaci, valamint a jogszabályi környezet változásai miatt megállapította, hogy annak hatályosítása és módosítása - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) jóváhagyása mellett - szükséges.

 

A fentiekre tekintettel tájékoztatjuk Önöket, hogy az Üzletszabályzat módosítás tervezett hatálybalépésének napja - a MEKH jóváhagyásának függvényében - 2022. szeptember 10.

 

A lényegi változások a módosítással érintett pontok vonatkozásában összefoglaló jelleggel az alábbiak:

 

1.3.1: Az Üzletszabályzat személyi hatálya kibővült azon engedélyesek vonatkozásában, amelyek részére az Eladó földgázt értékesít és/vagy kapcsolódó szolgáltatást nyújt. A területi hatály kiterjesztésre került;

 

1.4.3: Az Üzletszabályzat jelen pontjában kifejezetten rögzítésre került az Eladó jogosultsága az Üzletszabályzat egyoldalú módosítása vonatkozásában és kiegészítésre kerültek az egyoldalú módosítás közlésének módjai – az Eladó honlapján történő közzétételen túl - hatályos értesítésnek minősül a Vevő által megadott e-mail címre küldött tájékoztató levél, valamint a számlavégi üzenetben közölt tájékoztatás is;

 

1.4.4: Az Üzletszabályzat jelen pontjában pontosításra kerültek a Vevőt megillető felmondási jog tartalmi követelményei, és a felmondás joghatás kiváltására történő alkalmasságának feltételei az Üzletszabályzat Eladó általi egyoldalú módosítása esetére („A Vevőnek a felmondásban kifejezetten meg kell jelölnie azt a lényeges rendelkezést, amelyet hátrányosnak tart és amelyre ezáltal a felmondását alapozza, enélkül a felmondás nem érvényes. A már közölt felmondás nem vált ki joghatást, ha az a lényeges rendelkezés, amelyre a Vevő a felmondását alapozza, nem lép hatályba (így különösen, ha a Hivatal a vonatkozó rendelkezést nem hagyja jóvá”);

 

1.6: Az Üzletszabályzat jelen pontjában módosult az Eladó székhelye az alábbira: 1117 Budapest, Dombóvári út 26.;

 

2.2.1: Az Üzletszabályzat jelen - az Eladó által ellátott vevői csoportok felsorolását tartalmazó - pontja kiegészítésre került azon engedélyesekkel, amelyek részére az Eladó földgázt értékesít és/vagy kapcsolódó szolgáltatást nyújt („Az Eladó az Üzletszabályzatban Vevőnek tekinti… d) más engedélyest, melyek részére földgázt értékesít vagy más kapcsolódó szolgáltatást nyújt.”);

 

6.2.1: Az Üzletszabályzat jelen pontjában rögzített az Eladó által az ajánlatkérés során Vevőtől kérhető adatok köre kiegészült („…t) az ügyfélazonosításhoz szükséges bármely adattal, ideértve különösen a tényleges tulajdonos személyére vonatkozó adatokat”);

 

6.3.5: Az Üzletszabályzat jelen - a Vevő szerződés nélküli vételezésére vonatkozó - pontja pontosításra, kiegészítésre került a földgáz egységárán felül alkalmazandó díjak, költségek meghatározása tekintetében ( „…a földgáz nettó egységárán felül a Vevő köteles az egyéb, az Üzletszabályzat 7.10.4.3. – 7.10.4.4. pontjaiban meghatározott díjak, illetve egyéb költségek megfizetésére is azzal, hogy köteles megfizetni a maradéktalan kiszolgálása érdekében esetlegesen szükséges egyéb kapacitások (így különösen rövid távú kapacitástermékek és szállítói entry kapacitás) költségét is…”);

 

7.2.10: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja kiegészült, miszerint meghatározott feltételek együttes fennállása esetén az Eladó a teljesítés megkezdését óvadék nyújtásához kötheti („Amennyiben a Szerződés az Eladó és a Vevő között az adott Szállítási Időszak tekintetében a Szállítási Időszakot megelőző 60-ik napot követően jön létre, és az Eladó a Vevőt a vonatkozó ajánlatban, illetve Szerződésben foglaltaknak megfelelően előrefizetés mellett szolgálja ki – tekintettel a számla kiállítására és megfizetésére rendelkezésre álló idő rövidségére – Eladó a teljesítése megkezdésének előfeltételéül szabja, hogy az első fizetési tárgyidőszak vonatkozásában - az elfogadott ajánlatban meghatározott módon - az előrefizetéssel érintett számlá(k)nak megfelelő összeget, Vevő a teljesítés megkezdését megelőzően óvadékként átutalja az Eladó részére. Eladó az óvadékként nyújtandó összegről megfelelően tájékoztatja a Vevőt. A vonatkozó számlá(k) kiállítását követően, Eladó jogosult a számlá(k) összegét az óvadékból kiegyenlíteni elszámolás terhe mellett.”);

 

7.5.13: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja kiegészült az Eladó rendszerhasználattal összefüggő díjak lekötésének és újraszámításának jogosultságával („Amennyiben Szerződésben rögzített, kalkulált rendszerhasználattal összefüggő díjak alapjául szolgáló rendszerüzemeltetői (elosztói, ill. szállítóvezetéki felhasználó esetén szállítói) végponti, és/vagy szállítórendszeri exit kapacitások eltérnek a közvetlenül a Szerződés hatálybalépése előtti időszakban a rendszerüzemeltetőnél az aktuális gázévre lekötött kapacitások mértékétőlaz Eladó a Vevő maradéktalan kiszolgálása érdekében szükséges kapacitásokat (például rövid távú kapacitástermékeket) megvásárolja. Ebben az esetben az Eladó jogosult a Szerződésben rögzített rendszerhasználattal összefüggő díjakat újraszámolni és azokat és a Vevő értesítése mellett visszamenőlegesen is érvényesíteni. Az ennek okán történő díjmódosítás nem jelenti a Szerződés módosítását, így a Felek közös megegyezése sem szükséges hozzá.”);

 

7.5.14: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja kiegészült a fentiek alkalmazásának lehetőségével további esetek vonatkozásban is („…abban az esetben is, ha az ellátás nem a gázév első napján kezdődik és/vagy a felhasználási helyet ellátó kereskedő a rögzített elosztórendszeri végponti, vagy exit kapacitást és ezen kapacitás 100%-ának megfelelő mértékű szállítórendszeri exit kapacitást a kereskedőváltás során nem adja át az Eladó részére, illetve ezen kapacitások bármelyikét nem, vagy nem a Szerződésben rögzített mértékben ajánlja fel az Eladó részére.”);

 

7.5.15: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja kiegészült a Vevő jogszabályban meghatározott kategóriaminimum szerinti igénybejelentési kötelezettsége nem teljesítése esetén Eladó által gyakorolható jogosultságokkal („A Vevő a Díjalkalmazási Rendelet 23. § (2a) bekezdése szerint köteles lekötni a téli fogyasztási időszakra eső valamely nap esetén az adott napra vonatkozó éves, negyedéves, havi és napi termékek együttes figyelembevételével minimális lekötésként a 22. § (2) bekezdés c)-e) pontjai szerinti értékesítési kategóriába tartozó 23. § (2a) bekezdés szerinti minimumot kWh/h mértékegységben. Amennyiben a Vevő elmulasztja ezt az igénylést megtenni, úgy az Eladó jogosult arra, hogy saját hatáskörében gondoskodjon a lekötésről, amelynek ellenértékét a Vevő részére kiszámlázza. Amennyiben a Vevő nem tesz eleget a Díjalkalmazási Rendelet 23. § (2a) bekezdése szerinti kötelezettségének, az Eladót a Vevő mulasztásából, valamint a lekötés saját hatáskörben történő megtételéből eredő következményekért felelősség nem terheli.”);

 

7.8.3.1: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontjában kibővítésre kerültek vis maior eseménynek („Vis maior eseménynek minősül az is, ha az Eladó földgáz-forrásszerződése(i) tekintetében a jelen bekezdés szerinti vis maior esemény következik be.”);

 

7.8.3.2: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontjában módosult vis maior esemény bekövetkezte esetén a Feleket megillető rendkívüli felmondási jog gyakorolhatóságának legkorábbi időpontja 90 napról 75 napra („Amennyiben a vis maior időtartama a 75 (hetvenöt) napot meghaladja, bármely fél jogosult a Szerződést írásban rendkívüli felmondással minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül megszüntetni, abban az esetben is, ha erre egyébként a Szerződés alapján nem lenne jogosult.”);

 

7.8.4.1: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja kiegészítésre került a szerződéses körülmények lényeges megváltozása esetére alkalmazandó szabályokkal, és az ezzel kapcsolatos, az Eladót megillető felmondási joggal („Az alábbiak közül bármely esemény külön-külön vagy együttes bekövetkezése esetén:

  1. a Szerződés teljesítését érintő költségelemek bármelyikének mértéke (ideértve különösen adók, illetékek, díjak, tranzitdíjak, járulékok, aukciós felárak) (továbbiakban együtt: „Költségelem”) magasabb a szerződéskötéskori mértékhez képest, vagy új Költségelem kerül alkalmazásra, és ezen Költségelemek Vevőre történő továbbhárítására az Eladónak nincsen jogszabályi, vagy szerződéses lehetősége;
  2. a Szerződés megkötését követően előállott körülmény következtében a Szerződés változatlan feltételek melletti teljesítése Eladó számára lényegesen terhesebbé válna, és a körülmények megváltozása a Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható, illetve azt nem Eladó idézte elő, 

mindkét Fél köteles a másikkal együttműködni, szükség esetén ésszerű alternatív intézkedések kidolgozásában, illetve megvalósításában az a)-b) pontokban felsorolt bármely esemény hátrányos hatásainak kiküszöbölése érdekében. Ennek megfelelően egyik Fél sem zárkózhat el indokolatlanul a szerződés megfelelő módosításától az a)-b) pontokban felsorolt események hátrányos hatásainak kiküszöbölése érdekében. Amennyiben ezen egyeztető tárgyalások azok megkezdésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem vezetnek eredményre, az Eladó saját döntése függvényében jogosult a Szerződést rendkívüli felmondással felmondani.”);

 

7.9.1.1: Az Eladó általi teljesítés megkezdésének előfeltételeként nevesítésre került az előrefizetés, illetve 20 m3/óra feletti Vevők esetében kiegészült a Vevővel szemben támasztható szerződéses biztosítékok példálózó felsorolása az alábbiakkal: garanciavállalás, Vevői követelések Eladó javára történő engedményezése, illetve zálogjoggal terhelése, tárgyi eszközön alapított zálogjog („Az Eladó - figyelembe véve a piaci kockázatokat - előrefizetés, illetve 20 m3/óra feletti Vevők esetében előrefizetés és szerződéses biztosítékok (így különösen bankgarancia, garanciaszerződés, garanciavállalás, óvadék, Vevői követelések Eladó javára történő engedményezése, illetve zálogjoggal terhelése,  készfizető kezesség, tárgyi eszközön alapított zálogjog) teljesítését kötheti ki a Vevő részére. Az Eladó általi teljesítés megkezdésének előfeltétele a Szerződésben esetlegesen előírt előrefizetés, illetőleg szerződéses biztosíték Vevő általi, határidőben történő teljesítése”);

 

7.9.1.4: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja kiegészült a számla kiállítás alapjául szolgáló tételek és azok meghatározásának szabályaival előrefizetés esetén („Előrefizetés esetében Eladó a vonatkozó számláját a rendszerhasználattal összefüggő díjak, valamint az alábbi nettó földgáz egységár alapul vételével állítja ki:

a) az adott havi fix egységár alkalmazandó, amennyiben az adott havi (szerződött) mennyiség teljes egészére fix ár alkalmazandó;

b) a számlakiállítás napján ismert utolsó, a szerződéses indexált ár szerinti index ár alkalmazandó, amennyiben az adott havi (szerződött) mennyiség teljes egészére indexált ár alkalmazandó; és

c) egyéb esetben a fix egységár és a számlakiállítás napján ismert utolsó, a Szerződéses indexált ár szerinti index ár adott árral érintett havi szerződött részmennyiségekkel súlyozott átlaga alkalmazandó”);

 

7.9.2.5: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja kiegészült az Eladó pótlólagos biztosíték kérési jogosultságával a Vevő által a Szerződésben meghatározott képletes ár fixálása esetén („Az Eladó jogosult továbbá pótlólagos biztosítékot kérni a Vevőtől, ha a Vevő a Szerződésben meghatározott képletes ár fixálását kéri. A biztosíték összegét az Eladó a Vevőnek megküldött árfixálási ajánlatában, vagy egyéb szerződéses dokumentumban határozza meg.”);

 

7.9.2.6: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja kiegészült a Vevő általi földgázmennyiség továbbfixálása esetén az Eladó szerződés feltételeinek felülvizsgálati és módosítási jogosultságával („Amennyiben a Szerződés lehetővé teszi a Vevő részére egy meghatározott földgázmennyiség továbbfixálását, és ennek következtében a Szerződés meghosszabbodna, az Eladó jogosult felülvizsgálni és módosítani a Szerződés feltételeit az eredeti időtartam lejártát követő időszak tekintetében, különös tekintettel a fizetési feltételekre és a Vevői biztosítékokra. Vevő a fixálásra vonatkozó Eladói ajánlat elfogadásával, illetve amennyiben limitáras megbízást ad az Eladónak, az Eladó megbízásával elfogadja a Szerződés jelen pont szerinti módosítását a meghosszabbodott időszak tekintetében.”);

 

7.9.2.7: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja a Szerződés megszűnése esetére kiegészült az Eladó biztosíték kérési, illetve előreszámlázási jogosultságával, előreszámlázás esetén számla összege meghatározásának módszerével, az előrefizetési és/vagy biztosíték nyújtási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezménnyel („A Szerződés megszűnése esetén az Eladó jogosult a Szerződés megszűnéséig felmerülő várható fizetési kötelezettségekre a Vevőtől biztosítékot kérni, vagy azokat a Vevő részére előre kiszámlázni. A számla összege Szerződésben rögzített vonatkozó havi szerződött mennyiség és a Szerződésben rögzített földgáz egységár figyelembe vételével kerül meghatározásra. Amennyiben a Felhasználó nem adja át a biztosítékot az erre kijelölt időtartamon belül, vagy a számlát nem teljesíti, akkor az Eladó a Szerződés időtartamát egyoldalú nyilatkozattal meghosszabbíthatja addig, amíg a Vevő a tartozását meg nem fizeti, vagy arra megfelelő biztosítékot nem ad.”);

 

7.9.3.1-7.9.3.2: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontjai kiegészültek az Eladó azon jogosultságával, hogy meghatározza azon maximális összeghatárt, amíg biztosíték nélkül, illetve utólagos fizetés mellett szolgálja ki a Vevőt, valamint a maximális összeghatár meghatározásának alapjául szolgáló körülményekkel, illetve a maximális összeghatár meghaladása esetére alkalmazható jogkövetkezményekkel („Eladó a belső hitelminősítési rendszere alapján jogosult meghatározni a Vevő tekintetében azt a maximum összeghatárt, amelynek mértékéig biztosíték nyújtása nélkül, illetve utólagos fizetés mellett szolgálja ki a Vevőt (továbbiakban: „Tervezett Legnagyobb Pénzügyi Kitettség”).

Amennyiben a Szállítási Időszak időtartama alatt a Vevő tekintetében az Eladó alábbiakban meghatározott Pénzügyi Kitettsége meghaladja a Tervezett Legnagyobb Pénzügyi Kitettség mértékét, úgy az Eladó jogosult a fenti 7.9.2 pontokban rögzített jogkövetkezményeket (biztosíték nyújtása, előrefizetés) alkalmazni a Szállítási Időszak tekintetében.

Pénzügyi Kitettség alatt az Eladó által számszerűsítetten meghatározott azon eladói kockázat értendő, melynek alapja, ha

a) a Vevő nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti a Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit;

b) a Szerződés szerinti adásvétel tárgyát képező földgáz tőzsdei ára a Szerződés megkötésének időpontjához képest legalább 10%-kal elmozdul;

c) a Vevő szerződött mennyiség(ek)től történő átvételi, vételezési mennyiségi eltérése esetén az Eladónak az eltérés iránya függvényében a vonatkozó földgáz mennyisége(ke)t értékesítenie kell, vagy be kell szereznie az adott piaci értékviszonyok mellett.”);

 

7.10.2.1.2: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja kiegészült az Eladó fogyasztási időszakot megelőzően történő részszámla kiállítási jogosultságával („Az Eladó jogosult a részszámlát az adott időszak fogyasztását megelőzően előre kiállítani. Az előre kiállított részszámla korrigálására a felek közötti éves elszámoláskor kerül sor.”);

 

7.10.4.4.2-7.10.4.4.3: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontjaiban módosításra kerültek a Vevőre továbbhárítható pénzügyi terhek áthárításának szabályai, illetve kiegészült az Eladó felülvizsgálati és módosítási jogával (”Az Eladó jogosult a Vevőre arányosan továbbhárítani minden, a Vevő földgázzal történő ellátásával kapcsolatos bármely kötelezettségből eredő költséget, illetve adót, egyéb díjat vagy más pénzügyi terhet (együttesen „Pénzügyi teher”), amelyet jogszabály vagy hatósági határozat alapján neki kell teljesítenie, illetve megfizetnie a Szerződés tárgyát képező földgáz-szolgáltatással összefüggésben, és amely máshonnan nem térülne meg számára. Az Eladó által a Vevőre automatikusan áthárítható minden olyan Pénzügyi teher, amely a szerződéskötést követően kerül bevezetésre, illetve amelyek mértéke a szerződéskötést követően került megváltoztatásra.

Az Eladó a fenti bekezdésben foglaltak tekintetében dönthet úgy is, hogy az áthárítás érdekében a Szerződésben rögzített földgáz egységárat, illetve a rendszerhasználattal összefüggő díjakat felülvizsgálja, és azt a jogszabályváltozásra, illetve a Pénzügyi teher bevezetésére tekintettel arányosan módosítja. A változás elszámolásának kezdő időpontja a változás hatálybalépésének napja. A földgáz egységár, illetve a rendszerhasználattal összefüggő díjak jelen pontban foglaltak szerinti felülvizsgálata és módosítása nem alapozza meg a Vevő felmondási jogát a Szerződés tekintetében.”);

 

7.10.4.4.4-7.10.4.4.5: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontjaiban pontosításra kerültek az Eladót az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerrel kapcsolatban megillető jogosultságok („Az Eladó jogosult a Vevővel szemben érvényesíteni az Eladó, mint az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény („Ehat. tv.”) szerinti energiahatékonysági kötelezetti rendszer kötelezettje által teljesítendő, Ehat. tv. által meghatározott mindenkori energiamegtakarítási kötelezettség figyelembevételével az Eladó által számított, mindenkori energiahatékonysági járulékfizetési kötelezettség Vevőre eső arányos részét (szükség esetén visszamenőlegesen is). A díjfizetési kötelezettség alapja a tárgyi naptári évre vonatkozó, Ehat. tv. szerinti mindenkori megtakarítási százalék és a tárgyi naptári évre vonatkozó mindenkori energiahatékonysági járulék Ehat tv. szerinti mértékének szorzata („EKR Tényező”)”);

 

7.11.3.5- 7.11.3.6: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontjaiban rögzített - a Vevő fizetési késedelme esetére alkalmazható jogkövetkezmények - kiegészültek az Eladóval vagy az Eladó kapcsolt vállalkozásával kötött bármely egyéb szerződésből eredő késedelmes fizetés esetén alkalmazható jogkövetkezményekkel („Amennyiben a Vevő, vagy a Vevő Számviteli Törvény szerinti kapcsolt vállalkozása az Eladóval vagy az Eladó Számviteli Törvény szerinti kapcsolt vállalkozásával kötött bármely egyéb szerződés (a továbbiakban: „Egyéb Szerződés”) alapján legalább 5 (öt) naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik, úgy az Egyéb Szerződésből eredő jogkövetkezményeken túl, az Eladó jogosult a Szerződésben meghatározott, fizetési késedelemből eredő valamennyi jogát - ideértve különösen a rendkívüli hatályú felmondás és a kikapcsolás jogát – is gyakorolni. Amennyiben a Vevő a Szerződésből eredő, fizetési kötelezettségével legalább 5 (öt) naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik, úgy a Szerződésből eredő jogkövetkezményeken túl, az Eladó vagy az Eladó Számviteli Törvény szerinti kapcsolt vállalkozása jogosult az Egyéb Szerződés(ek)ben meghatározott, fizetési késedelemből eredő valamennyi jogát - ideértve különösen a rendkívüli hatályú felmondás és a kikapcsolás jogát – is gyakorolni.”);

 

7.11.10: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontjában rögzített TOP sáv és az alul- és felülvételezési pótdíj összege meghatározásának módja módosult. Ellenkező megállapodás hiányában a TOP sáv +/-10%.

(„…a felülvételezési pótdíj összege pedig megegyezik a felülvételezéssel érintett hónapokra vonatkozó, alább meghatározott P(VTP) ár és a Szerződés szerinti (esetleges kedvezményeket nem tartalmazó) havi nettó egységár pozitív különbözetének - de legalább az alulvételezéssel érintett hónapokra vonatkozó, alább meghatározott P(VTP) ár 25%-ának - az érintett havi szerződött mennyiség felett átvett mennyiségekkel súlyozott értékével.…

P(VTP) = VTP DA + S

S = 4,5 EUR/MWh

 

…az alulvételezési pótdíj összege pedig a különbözet mértékének és a Szerződés szerinti (esetleges kedvezményeket nem tartalmazó) havi nettó egységár 100 százalékának szorzataként kerül meghatározásra.

 

A Szerződésben meghatározott havi mennyiség hiányában a havi szerződött mennyiség megegyezik az ÜKSZ szerinti felhasználói profilbesorolás alapján az éves mennyiség adott hónapra eső részével. A Szerződés eltérő rendelkezése hiányában az Eladó a havi szerződött mennyiségek összegétől való eltérést vizsgálja és havonta utólag számol el a Vevővel. A pótdíj az Eladónak objektív alapon, a Vevő felróhatóságától függetlenül jár.”);

 

7.12.3.1: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontjában az Eladó által joghatályosan alkalmazható kézbesítési módok és a joghatályos értesítések típusai rögzítésre kerültek (…a) az értesítés, illetve a jognyilatkozat eredeti példányának személyes kézbesítéssel történő átadása; vagy

b) az értesítés, illetve a jognyilatkozat eredeti példányának vagy fénymásolatának postai kézbesítéssel történő továbbítása; vagy

c) az értesítés, illetve a jognyilatkozat eredeti példányának vagy fénymásolatának futárposta vagy gyorsposta útján történő továbbítása; vagy

d) az értesítés, illetve a jognyilatkozat szkennelt másolatának e-mailben történő továbbítása az email-lel rendelkező Vevő esetén a Vevő által az Eladó felé kapcsolattartásra kifejezetten megjelölt e-mail címre; vagy

e) az értesítés, illetve a jognyilatkozat fokozott biztonságú, vagy minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumként történő megküldése a Vevő által az Eladó felé kapcsolattartásra kifejezetten megjelölt e-mail címre);

 

7.13.1.1: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontjában a Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetére a Vevő által fizetendő megszüntetési díj alapjának, elemeinek és mértékének meghatározása pontosításra került („…átvenni vállalt földgázmennyiség jelen pont szerint számított ellenértékével megegyező– beleértve a rendszerhasználattal összefüggő és egyéb díjakat is-, de legalább a Vevő 3 (három) legmagasabb havi várható szerződött fogyasztásának díjával és a teljes hátralevő időszakra fizetendő rendszerhasználattal összefüggő díjakkal megegyező összeget megszüntetési díjként fizessen meg az Eladó részére. A megszüntetési díj mértékének meghatározásánál az Eladó az éves szerződött mennyiség havi bontású értékét, a szállítási időszakból még hátralévő időtartamot, a rendszerhasználattal összefüggő díjakat, illetve a földgáz nettó ellenértékét veszi figyelembe. E tekintetben a földgáz nettó ellenértéke (i) képletes ár esetén a Szerződés megszüntetésének napján érvényes záró jegyzési áraknak megfelelően a hátralévő időszakra vonatkozó derivatívák alapján a képletben meghatározott indexálás; (ii) fix földgáz egységár esetében pedig a Szerződés szerinti fix egységár és a Szerződés megszüntetésének napján érvényes záróáraknak megfelelő fenti (i) pont szerinti indexálás közül a magasabb érték.”), valamint kiegészítésre került azzal, hogy a közös megegyezéssel történő megszüntető megállapodás hatályba lépésének feltétele a megszüntetési díj Vevő által történő határidőben történő megfizetése, ennek elmaradása esetén a szerződés nem szűnik meg és az változatlan tartalommal érvényben és hatályban marad;

 

7.13.1.2: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontjában rögzített meghiúsulási pótdíj mértéke pontosításra került azon eset vonatkozásában, ha az Eladó a Szerződést rendkívüli felmondás útján mondja fel („A meghiúsulási pótdíj mértéke megegyezik fenti bekezdés szerinti megszüntetési díj legmagasabb értékével.”);

 

7.13.1.3: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontjában pontosításra kerültek a pótdíj meghatározásának, számításának alapját képező elemek („A jelen pont szerinti pótdíj meghatározásánál az Eladó a Szerződés szerinti rendszerhasználattal összefüggő díjakat a tárgyi Gázév végéig veszi figyelembe. Ha a Szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetésére a tárgyi Gázévet követő - a Szerződés hatálya alá tartozó - Gázév kezdetét megelőző 90. nap után kerül sor, úgy Eladó jogosult a pótdíj számításánál a rendszerhasználattal összefüggődíjat a következő Gázév végéig figyelembe venni.”)

 

7.13.1.4: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontjában a meghiúsulási pótdíj mértéke pontosításra került arra az esetre, ha az Eladó a Vevőnek felróható okból nem tudja megkezdeni a szerződésszerű teljesítést („A meghiúsulási pótdíj mértéke megegyezik a Szerződés Eladó általi rendkívüli felmondása esetén alkalmazott, fenti bekezdés szerinti pótdíj összegével.”);

 

7.13.5.1: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontjában kiegészültek, pontosításra kerültek a Szerződés Eladó általi egyoldalú módosításának esetei („A földgázpiacot érintő piaci változások esetén (ideértve különösen, de nem kizárólagosan: forint-euró árfolyamváltozás, kereslet-kínálat eltolódása, forráshiány, árvolatilitás, áremelkedés vagy árcsökkenés) Eladónak kifejezetten jogában áll a Szerződést egyoldalúan módosítani, amennyiben a módosítás az alábbi szerződéses feltételeket érinti: (i) földgáz egységár, illetve rendszerhasználattal összefüggő díjak, (ii) fizetési feltételek, elszámolás, illetve szerződéses biztosítékok, (iii) Szerződés megszüntetésének feltételei. Eladónak jogában áll továbbá a Szerződés egyoldalú módosítása, amennyiben a Szerződés időtartama bármely okból meghosszabbodik, a Szerződés eredeti időtartamát követően.”);

 

7.13.5.2: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja kiegészült a 100.000 m3-t meg nem haladó éves fogyasztású Vevőkre vonatkozó egyoldalú szerződésmódosítást eseteivel („A 100.000 m3-t meg nem haladó éves fogyasztású Vevők esetében az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az aktuális piaci trendekre és a Vevő üzleti érdekeire, valamint az ellátásbiztonságra tekintettel a Szerződés mindenkori fordulónapjának, illetve lejártának hatályával egyoldalúan módosítsa a Szerződés szerinti termékkonstrukciót vagy annak egyes elemeit (ideértve különösen a szerződéses ellenértéket, az átadási-átvételi kötelezettséggel kapcsolatos feltételeket, a fizetési feltételeket, a konstrukció időtartamát és megszüntetésének feltételeit).”);

 

7.13.5.3: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontjában pontosításra kerültek a Vevőt megillető felmondási jog tartalmi követelményei a Szerződés Eladó általi egyoldalú módosítása esetére („A Vevőnek a felmondásban kifejezetten meg kell jelölnie azt a lényeges rendelkezést, amelyet hátrányosnak tart és amelyre ezáltal a felmondását alapozza, enélkül a felmondás nem érvényes.”);

 

7.13.7.1: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontjában pontosításra kerültek a jogszabályváltozás esetei, valamint jogszabályváltozás esetén Eladót megillető jogosultságok („Jelen pont alkalmazásában jogszabályváltozásnak minősül a jogszabályokon túl az ÜKSZ módosítása, valamint minden olyan hatósági határozat, illetve a Hivatal aktusa, amely a jelen Üzletszabályzatban vagy az annak alapján létrejött Szerződésben foglalt jogok gyakorlására vagy kötelezettségek teljesítésére, illetve a Szerződés létére kihathat. Jogszabályváltozás esetén Eladó jogosult a jogszabálymódosításnak megfelelő változásoknak megfelelően a Szerződést egyoldalúan módosítani. Eladó minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Vevővel megkötött Szerződést úgy módosítsa, hogy az a legjobban tükrözze a hatályba lépésekor fennállt szándékot. A Szerződés jelen pontban foglaltak szerinti felülvizsgálata és módosítása nem alapozza meg a Vevő felmondási jogát a Szerződés tekintetében );

 

10.3.1: Az Üzletszabályzat kiegészült jelen pontban rögzített szankciós klauzulával („A Vevő kijelenti, hogy legjobb tudása szerint sem a Vevő, sem a Ptk. 8:2. §-ának értelmében a befolyása alatt álló jogi személy(ek), sem a Vevőt a Ptk. 8:2. §-ának értelmében befolyásoló természetes, vagy jogi személy(ek), illetve ezek befolyása alatt álló egyéb jogi személyek nem állnak olyan kereskedelmi és/vagy gazdasági és/vagy pénzügyi szankciók vagy bojkottintézkedések (ideértve korlátozás nélkül a vonatkozó jogszabályokat, rendeleteket, hatósági és bírósági határozatokat, utasításokat, döntéseket, végzéseket, korlátozó intézkedéseket stb.) hatálya alatt, amelyeket az Európai Unió (vagy annak egy tagállama), az Amerikai Egyesült Államok, az ENSZ, vagy Svájc foganatosított (továbbiakban együttesen: „Szankció”). Amennyiben a Vevő tudomására jut, hogy a Vevő, vagy a fenti jogi, vagy természetes személyek bármelyike Szankció hatálya alatt áll, köteles az Eladót haladéktalanul tájékoztatni. Amennyiben az Eladó tudomására jut, hogy a Vevő, vagy a fenti jogi, vagy természetes személyek bármelyike Szankció hatálya alatt áll, jogosult a Szerződést rendkívüli felmondás útján megszüntetni az Eladó rendkívüli felmondására vonatkozó rendelkezések alkalmazása mellett.”);

 

10.5: Az Üzletszabályzat jelen adatvédelemre vonatkozó pontjának szövegezése pontosításra került lényegi módosítás nem történt;

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a módosított Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat tervezett hatálybalépési időpontja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásának függvényében: 2022. szeptember 10.

 

A Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat módosítás valamennyi, a módosítás hatályba lépésekor fennálló, érvényben lévő földgáz-kereskedelmi szerződés tekintetében irányadó és alkalmazandó.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat módosításával kapcsolatos vevői jogokat a hatályos Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat 1.4.4 pontja tartalmazza.

 

Adatkezelési beállítások

Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.