Energia üzletre szabva
Hu En

Hírek

E2 Földgáz Kereskedelmi Üzletszabályzat lényegi feltételek és ÁSZF módosulás

2021.04.13

Tisztelt Partnerünk!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásának függvényében 2021. június 1. napjától az Önök és Társaságunk között valamennyi hatályban lévő szerződéses jogviszonyra alkalmazandó és irányadó E2 Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat lényegi feltételeinek összefoglalását jelen tájékoztatóban találják.

1.1.2: Az Üzletszabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Magyar Telekom Nyrt. és a MET Magyarország Zrt. által az E2 Hungary Zrt.-re szerződésátruházás útján átruházásra került földgáz-kereskedelmi szerződésekre is.

1.3.1: Az Üzletszabályzat személyi hatálya kiterjed a földgáz kereskedelmi szolgáltatás kiegyenlítéséért biztosítékot vállaló/nyújtó természetes vagy jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra.

1.4.3: Az Üzletszabályzat, Szerződés Vevőre hátrányos egyoldalú módosítása esetére a Vevőt a módosítás hatálybalépését 45 nappal megelőzően tájékoztatási jog illeti meg;

6.3.2: Az Üzletszabályzat rögzíti az elektronikus aláírás alkalmazásának feltételeit;

6.3.4: Az Üzletszabályzat rögzíti a szerződés, szerződésmódosítás ráutaló magatartással történő létrejöttének szabályait („A Vevő hallgatása mint ráutaló magatartás útján is létrejön a Szerződés, illetve annak módosítása, ha az Eladó a Szerződés megkötésére, illetve a Szerződés módosítására a Vevőnek írásban ajánlatot tesz, és az ajánlat Vevő általi igazolt, vagy vélelmezett kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül az Eladó nem kapja kézhez a Vevőnek az ajánlat elutasítására irányuló, kifejezett írásbeli nyilatkozatát. Az ajánlat elutasítására irányuló, kifejezett írásbeli nyilatkozat közlése abban az esetben hatályos az Eladóval szemben, ha az az előírt határidőn belül postai úton tértivevényes levélként kézbesítésre kerül az Eladó 6701 Szeged, Pf. 1271. alatti címére.”)

6.3.5: Az Üzletszabályzat rögzíti a szerződés nélküli vételezés esetén alkalmazandó feltételeket („a szerződött mennyiségnek a Vevő által ténylegesen átvett földgáz mennyiség minősül; a teljesítés helye a Felhasználási hely, amelyen a Vevő földgázt vételez;  Vevő által fizetendő földgáz nettó egységár a kiegyensúlyozó földgázár vagy a VTP Heren Day-Ahead Index + 5 EUR/MWh földgázár közül a magasabb érték; a földgáz nettó egységárán felül a Vevő köteles az egyéb, 7.10.4.3. – 7.10.4.4. pontokban meghatározott díjak, illetve egyéb költségek megfizetésére is;  földgáz-kereskedelmi szolgáltatás ellenértéke megfizetésének határideje az Eladó által a vonatkozó számlán meghatározott időtartam, de nem kevesebb, mint 15 (tizenöt) nap; a rendes felmondás felmondási ideje 30 (harminc) nap..”)

6.4.6: Az Üzletszabályzat meghatározza a felhasználóváltás esetén a Vevő által megfizetendő kötbérszámítás metodikáját  („…kötbér […] mértéke megegyezik az adott Felhasználási hely Szerződésben meghatározott Szerződött mennyiségéből át nem vett mennyiség (m3-ben, MJ-ban vagy MWh-ban meghatározva) és a földgáz nettó egységár szorzatának, valamint a Szerződés megszűnésétől a tárgy Gázév végéig terjedő időszakra számított, Szerződés szerinti teljesítménydíj összegével.”), valamint a kötbérszámítás alapját képező tételeket („A földgáz nettó egységára a Szerződésben szereplő egységárral egyezik meg, képletes ár esetén pedig az Eladó a Szerződés megszüntetésének napján érvényes záró jegyzési áraknak megfelelően a hátralévő időszakra vonatkozó derivatívák alapján a képletben meghatározott indexálást veszi figyelembe. A vonatkozó derivatíva jelenti a Szerződésben meghatározott piaci indexnek a Szerződésből még hátralevő időszakokra vonatkozó határidős értékét, melyet az Eladó a megszüntetés napján érvényes ICIS HEREN havi forward árak alapján határoz meg.”);

6.4.12: Felhasználóváltozás esetére az Üzletszabályzat az Átvevővel létrejött jogviszonyra a szerződés nélküli vételezés szabályait rendeli alkalmazni;

6.4.14: Felhasználóváltozás késedelmes vagy nem megfelelő bejelentése esetére az Üzletszabályzat meghatározza az Eladó által megrendelt mérőleolvasás költségviselésének szabályait („Eladó jogosult a Vevő költségére mérőleolvasást megrendelni a területileg illetékes Földgázelosztónál.”);

7.2.2: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei Vevő nyilatkozataira vonatkozó pontja - többek között - az alábbiak szerint rögzíti Vevő szerződés létrejöttével megtett nyilatkozatait:

d)      […] érvényes adószámmal rendelkezik;

f)       […] végelszámolási vagy a Vevő megszüntetését vagy fizetőképességét érintő eljárás (pl.: végrehajtási, egyéb adóhatósági eljárás) eredményező egyéb eljárás nincsen;

h)      […] különösen az EU, az ENSZ az USA, Svájc vagy az Egyesült Királyság vagy ezek bármely hatósága által vezetett ilyen tárgyú nyilvántartásban;

i)       a Szerződés alapján a földgázt nem saját háztartása fogyasztása céljából vásárolja, a vásárolt földgázzal jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet folytat és nem minősül a GET rendelkezései szerinti lakossági felhasználónak;

7.2.3: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja rögzíti az Eladó Vevő jogképességére, a Vevő képviseletében eljáró személy képviseleti jogára, a Vevő adószámának érvényességére vonatkozó ellenőrzési jogosultságát („…a szerződéskötéskor, továbbá az üzleti kapcsolat fennállása alatt jogosult ellenőrizni a Vevő jogképességét, adószámának érvényességét és képviselőjének képviseleti jogosultságát, továbbá kérheti, hogy a képviselő a képviseleti jogát megfelelő okirattal igazolja.”)

7.2.4: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja szerint az Eladót abban az esetben is megilleti rendkívüli felmondási jog; amennyiben a Vevő szerződés létrejöttének időpontjában tett nyilatkozatai tekintetében az üzleti kapcsolat fennállása alatt olyan változás következik be, amely miatt az Eladó teljesítéshez fűződő érdeke megszűnik;

7.2.5: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja szerint az Eladót abban az esetben is rendkívüli felmondási jog illeti meg, amennyiben a Vevő ellenkező tartalmú nyilatkozata ellenére vagy az időközben bekövetkezett változás eredményeképp lakossági felhasználónak minősül;

7.3.1 d): Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja szerint a földgáz-kereskedelmi szolgáltatás teljesítése megkezdésének előfeltétele, hogy a Vevő teljesítse a földgáz szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan a Szerződésben esetlegesen meghatározott egyéb feltételeket, ideértve különösen, de nem kizárólag az előrefizetési kötelezettséget is;

7.4.1.1 h): Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja szerint a Vevőt terhelő kötelezettségek vonatkozásában a Vevő szerződésben szereplő adataiban bekövetkezett változásbejelentésének határideje 10 nap;

7.5.12: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja rögzíti az eladói éves igénybejelentésre, extrakapacitás igénylésre és nominálásra vonatkozó szabályzat elérhetőségét;

7.9.2.1: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja külön nevesíti az Eladó által végzett belső minősítés eredményeképp az Eladó által alkalmazható jogosultságok tekintetében, hogy az Eladó jogosult a Vevő előre fizetés melletti kiszolgálására;

7.9.2.2: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételei jelen pontja rögzíti, hogy a Vevő minősítésének negatív irányú változása esetén az Eladó jogosult a Vevőt pótlólagos biztosíték kérése mellett előre fizetés mellett kiszolgálni;

7.9.2.2: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek negatív információra vonatkozó példálózó felsorolása az alábbi lényegi feltételeket tartalmazza:

a): Negatív információnak minősül, ha a Vevő vagy kapcsolt vállalkozása 3 naptári napot meghaladó lejárt tartozással, vagy köztartozással rendelkezik az Eladóval szemben;

c): Negatív információnak minősül, amennyiben a Vevőt a hitelbiztosító a Vevő kockázati minősítésekor a minősítési rendszer legalsó harmadába és/vagy nem biztosítható kategóriába sorolja;

e): Negatív információnak minősül, a Vevő vagy kapcsolt vállalkozása ellen a fizetőképességét érintő eljárást (pl.: felszámolás, csődeljárás, végrehajtás, egyéb adóhatósági eljárás), a megszüntetésére irányuló eljárást kezdeményeztek vagy a Vevő döntésre jogosult szerve jogutód nélküli megszűnést (végelszámolás) kimondó határozatot hoz;

h): Negatív információnak minősül, ha a Vevő az adott Gázévben legalább két alkalommal 10 (tíz) napot meghaladó késedelembe esett az Eladóval szembeni bármely fizetési kötelezettsége teljesítésével;

Az alább meghatározott esetek megvalósulása esetén az Eladó jogosult előrefizetés mellett kiszolgálni a Vevőt:

  • A Vevő szerződéses biztosíték visszaállítására irányuló kötelezettségének nem teljesítése esetén (7.9.2.3);
  • A Vevő minősítésének negatív irányú változása esetén (7.9.2.2);
  • A Vevő fizetési/biztosítéknyújtási kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos szerződésszegések jogkövetkezményeként (7.11.2.3);
  • Vevő Szerződés megszüntetésére irányuló jognyilatkozata közlésekor (az Eladó jogosult a Vevőt a Szerződés megszűnésének időpontjáig előrefizetés mellett kiszolgálni, vagy legkésőbb a Szerződés megszűnésének vagy a felmondási idő lejártának napját megelőző 90. napig a Szerződés megszűnésének időpontjáig számított, de legfeljebb 3 (három) havi becsült földgáz fogyasztásra számított díjakról egyösszegű (előleg)számlát kiállítani vagy a Vevőtől ilyen összegű biztosítékot kérni.) (7.13.1.9)
  • Abban az esetben amennyiben a Vevő tényszerű fogyasztása 2 (kettő) hónapot meghaladó időtartamban a Szerződésben meghatározott havi várható fogyasztás mértékét 25 %-kal vagy azt meghaladó mértékben meghaladja. (7.9.2.4);

7.10.1.4: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja tartalmazza az Eladó által alkalmazandó MNB árfolyam meghatározásának szabályait a földgáz nettó egységárának HUF-tól eltérő devizában történő megállapítása, a Vevő által HUF-ban történő megfizetése esetén; az Eladó a földgáz árát a számlakiállítás napján jegyzett MNB árfolyammal átváltva adja meg;

7.10.1.5: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja tartalmazza a HUF-tól eltérő devizában történő számla kiállítás esetén az ÁFA összegének HUF-ban történő feltüntetésének alapjául szolgáló MNB árfolyam meghatározásának napját; az Eladó az ÁFA összegét a számlakiállítás napján jegyzett MNB árfolyammal átváltva HUF-ban is feltünteti;

7.10.3.8: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja rögzíti az Eladó elektronikus számla kibocsátási jogosultságát a felek kifejezett megállapodása esetén;

7.10.4.3.1: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontjában rögzítésre kerül, hogy a felek megállapodása esetén a földgáz nettó egységár is tartalmazhat rendszerhasználattal összefüggő díjelemeket;

7.10.4.4.2: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja meghatározza a Vevőre automatikusan továbbhárítható tételeket (ideértve a szállítási rendszerirányító(k) által kiírt éves kapacitásaukción kialakult aukciós felárat is);

7.10.4.4.3: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja rögzíti az Eladó által Vevővel szemben érvényesíthető egyéb díjak között az alábbiakat:

„Az Eladó jogosult a Vevővel szemben érvényesíteni az Eladó, mint az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény („Ehat. tv.”) szerinti energiahatékonysági kötelezetti rendszer kötelezettje által teljesítendő, Ehat. tv. által meghatározott energiamegtakarítási kötelezettség figyelembevételével az Eladó által számított energiahatékonysági járulékfizetési kötelezettség Vevőre eső arányos részét. A díjfizetési kötelezettség alapja a tárgyi naptári évre vonatkozó, Ehat. tv. szerinti megtakarítási százalék és a tárgyi naptári évre vonatkozó energiahatékonysági járulék Ehat tv. szerinti mértékének szorzata („EKR Tényező”). A Vevő által fizetendő díj („EKR Díj”) megegyezik az EKR Tényező és a Szerződés alapján az átadott-átvett hőmennyiségek vagy energiamennyiségek szorzatával. Az EKR Díj havonta, önálló tételként, az Eladó döntésének függvényében a földgáz energia díjat, vagy a földgáz forgalmi díjat tartalmazó számlában kerül kiszámlázásra. Az EKR Díj fizetési határideje megegyezik a földgáz díj fizetési határidejével. A fenti rendelkezés megfelelően alkalmazandó bármely egyéb, az Eladót, mint földgáz kereskedelmi működési engedélyest terhelő energiamegtakarítási kötelezettség alapján az Eladó által számított, költségvetésbe történő befizetési kötelezettség esetében.”

7.10.6.1: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja rögzíti az egyéb kiterhelt tétel, valamint a korábban kibocsátott számla helyesbítésével kapcsolatos számla fizetési határidejét, amely a számla kiállításától számított 8. naptári nap;

7.10.6.3: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja rögzíti a Vevőt az utalással kapcsolatosan terhelő kötelezettségeket („A Vevő, Fizető vagy Eltérő számlafizető köteles kellő gondossággal eljárni, és az utalásnál az Eladónak a számlán meghatározott devizanemmel azonos devizanemben vezetett bankszámlájára (HUF-ban meghatározott fizetési kötelezettség esetén a HUF-ban vezetett bankszámlaszámra és/vagy az egyéb devizában meghatározott fizetési kötelezettség esetén az adott devizának megfelelő bankszámlaszámra)”;

7.10.10.1:  Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja rögzíti az elévülés szabályait („A Szerződésből eredő követelések a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint évülnek el, azzal, hogy az elévülési időt megszakítja az Eladó által a Vevő részére írásban megtett, igazolható módon megküldött fizetési felszólítás is.”)

7.11.6.1:    Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja meghatározza a kikapcsolás eljárásrendjét („Eladó a Vevő kikapcsolását csak végső esetben, a részére kiküldött írásbeli kikapcsolási figyelmeztetést követően, kárenyhítési vagy biztonsági okokból kezdeményezheti a területileg illetékes Földgázelosztónál, abban az esetben, ha a Vevő a fizetési kötelezettségének teljesítésével 3 (három) napot meghaladó késedelembe esett. Felszólítását az Eladó úgy küldi meg a Vevő részére, hogy a Vevőnek a fizetési kötelezettsége kiegyenlítésével legyen lehetősége a kikapcsolás elkerülésére.”)

7.11.1.1: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja meghatározza a Vis maior fogalmát („Vis maiornak kell tekinteni azokat az előre nem látható, elháríthatatlan körülményeket, amelyek nem függenek a felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében…”);

7.11.2.3: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja meghatározza a Vevő általi szerződésszegés eseteit, annak lehetséges jogkövetkezményeit:

d) Vevő adatszolgáltatási kötelezettsége megszegése esetén a szerződésszegés következményei: rendkívüli felmondási jog;

7.11.4.4: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja meghatározza a Vevő fizetési késedelmének mértékét (3 naptári nap), amely alapján az Eladó jogosult a további földgáz-szolgáltatást (pótlólagos) szerződéses biztosíték nyújtásától függővé tenni vagy a számlázási időszakokra vonatkozóan becsült összegről tárgyhónapot megelőzően számlát kiállítani;

7.11.6.5: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja rögzíti a Vevő ellátásba történő visszakapcsolásának Eladói általi kezdeményezésének feltételeit („Eladóval szemben valamennyi lejárt tartozását, ideértve a tartozást terhelő késedelmi kamatokat, a GET 29. § (5) bekezdésében meghatározott külön díjat, az Eladó követelése érvényesítésével kapcsolatos esetleges költségeit, és a teljes összeg az Eladó megfelelő bankszámláján jóváírásra került”);

7.11.7.1: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja meghatározza a kötbér, pótdíj fizetési határidejét, amely a terhelőlevél kiállítástól számított 8 naptári nap;

7.11.8 b): Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja pontosítja a Vevő általi hibás vagy késedelmes adatszolgáltatás miatti kapacitás-túllépés, valamint a vásárolt kapacitás túllépés esetére az Eladót a Díjalkalmazási Rendelet szerint megillető pótdíj érvényesítése vonatkozásában a Vevőt terhelő pótdíjfizetési kötelezettséget;

7.11.8 c): Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja meghatározza az utolsó ajánlattételi jog megsértése esetén a Vevő által fizetendő kötbér mértékét („3 (három) havi átlagfogyasztásának az utolsó szerződéses hónapban érvényes földgáz nettó egységárral és rendszerhasználattal összefüggő díjakkal számolt összegű kötbér megfizetésére kötelezhető”);

7.11.9: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja meghatározza az alul- és felülvételezés szabályait. Ellenkező megállapodás hiányában a TOP sáv (+/-25%), a pótdíj mértéke pedig; a különbözet mértékének és az esetleges kedvezményeket nem tartalmazó, irányadó földgáz energia díj adott időszak havi szerződött mennyiségeivel súlyozott átlagának felülvételezés esetén 25%-a, alulvételezés esetén 75%-a;

7.12.3.4:    Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja meghatározza a kézbesítési vélelem szabályait tértivevényes küldemény esetén (küldeményt a kézbesítés megkísérlését követő 10. (tizedik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a „címzett nem azonosítható”, „címzett ismeretlen”, „ismeretlen helyre költözött”, „a kézbesítés akadályozott”, vagy az irat „nem kereste” jelzéssel kerül visszaküldésre a feladó részére);

7.12.3.5:    Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja meghatározza a kézbesítési vélelem szabályait személyes vagy futár útján történő kézbesítés esetén (a küldeményt azon a napon kell kézbesítettnek tekinteni, amelyen az átvevő a küldemény átvételét aláírásával igazolja vagy a küldemény átvételét a címzett megtagadja.);

7.12.3.6:    Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja meghatározza a kézbesítés szabályait elektronikus levélként megküldött értesítés esetén („Amennyiben a Vevő, vagy fizető értesítési (levelezési) címként elektronikus levelezési (email) címet is megadott, akkor az Eladó a nem könyvelt küldeményként küldendő iratokat – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – jogosult elektronikus levélként megküldeni. […] Az elektronikus levélben megküldött értesítés a Vevő, mint címzett ún. „házon kívül” értesítése esetén is kézbesítettnek minősül”);

7.13.1.1: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja rögzíti a Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén Vevő által fizetendő megszüntetési díj mértékét („Az Eladó a közös megegyezéssel való megszüntetéshez történő hozzájárulásának feltételeként szabhatja, hogy a Vevő a szállítási időszakból még hátralévő időtartamra vonatkozóan a Szerződésben meghatározott várható szerződött fogyasztás – beleértve a rendszerhasználat ellenértékét is - ellenértékével egyező, de legalább a Vevő 3 (három) legmagasabb havi várható szerződött fogyasztásának díjával és a teljes hátralevő időszakra fizetendő rendszerhasználattal összefüggő díjakkal megegyező összeget megszüntetési díjként fizessen meg az Eladó részére, amelyet a felek a megszüntetésre irányuló megállapodásban is rögzítenek.”)

7.13.1.2: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja rögzíti a meghiúsulási kötbér mértékét azon eset vonatkozásában, ha az Eladó a Szerződést rendkívüli felmondás útján mondja fel („A meghiúsulási kötbér mértéke megegyezik a szállítási időszakból még hátralévő időtartamra vonatkozóan Vevő által fizetendő valamennyi díj - ideértve a földgáz nettó egységárát, illetve a rendszerhasználattal összefüggő díjakat is - de legalább a Vevő 3 (három) legmagasabb havi várható szerződött fogyasztásának, a jelen pont szerint kalkulált teljesítménydíjjal növelt összegével. Amennyiben az így kalkulált összeg nem éri el az 5 millió forintot, akkor a Vevő kötbérként a Szerződött mennyiségből még el nem fogyasztott mennyiség és a földgáz nettó egységár szorzatának – a jelen pont szerint kalkulált - teljesítménydíjjal növelt, de legalább a teljes Szerződött mennyiség Szerződés szerinti díjának 40%-ával megegyező összegű kötbért köteles megfizetni.”);

7.13.1.3: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja rögzíti a  meghiúsulási kötbér mértékét arra az esetre, ha az Eladó a Vevőnek felróható okból nem tudja megkezdeni a szerződésszerű teljesítést („A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes szerződéses időszakra vonatkozó Szerződött mennyiség és a földgáz nettó egységár szorzata 25 % (huszonöt) százalékának, valamint a szerződéses időszak kezdőnapjától a Gázév végéig terjedő teljes időszakra fizetendő Szerződés szerinti teljesítménydíjnak megfelelő összeg.”);

7.13.1.5: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja meghatározza a Vevő Szerződés megszüntetésre irányuló jognyilatkozatának formai követelményére vonatkozó szabályokat (legalább teljes bizonyító erejű magánokirat);

7.13.1.7:    Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja meghatározza a Vevő Szerződés megszüntetésére irányuló jognyilatkozatának tartalmi követelményére vonatkozó szabályokat (a Vevő azonosításához szükséges adatok, a megszüntetni kívánt Szerződés azonosításához szükséges adatok(szerződésszám, érintett felhasználási hely címe, azonosítója (POD));a megszüntetés tényét, a Vevő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a Szerződést kereskedőváltás, az ellátással való felhagyás vagy felhasználóváltozás miatt szünteti meg; azon dátum, amelyre a Szerződést meg kívánja szüntetni; a Vevő értesítési címe, amelyre a Vevő által még ki nem egyenlített földgáz díjat tartalmazó számlá(ka)t az Eladó megküldi.)

7.13.1.8:    Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja meghatározza a Vevő Szerződés megszüntetésére irányuló jognyilatkozatának Eladó általi elutasításának eseteit (a Vevőnek a Megszüntető Nyilatkozat közlésekor tartozása áll fenn az Eladóval szemben és azt az Eladó által tűzött póthatáridőn belül sem teljesíti, és/vagy a Vevőnek a Szerződés megszűnésének vagy a felmondási idő lejártának napján tartozása áll fenn az Eladóval szemben.)

7.13.1.10:  Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja meghatározza az Eladó felmondás, illetve kerekedőváltás visszautasítása vonatkozásában gyakorolható jogait; amennyiben a Vevő előre fizetési vagy biztosítékadási kötelezettségének az Eladó által tűzött 8 (nyolc) napos póthatáridőn belül sem tesz eleget;

7.13.1.14:   Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja előírja az utolsó ajánlattétel vonatkozásában alkalmazandó formai követelményeket. („Amennyiben a Vevő a Szerződésben utolsó ajánlattételi jogot biztosított az Eladó részére, úgy a harmadik fél ajánlattevő ajánlatának hitelt érdemlő ismertetése körében a Vevő az utolsó ajánlattételi felhívásra vonatkozó cégszerű jognyilatkozatát az Üzletszabályzat 6. számú függelékét képező formanyomtatványon köteles megtenni, amelynek kötelező melléklete az ajánlattevő harmadik fél által tett, az ajánlattevő személyét fel nem fedő, kötelező érvényű földgáz-kereskedelmi ajánlat.”)

7.13.2.3:    Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja rögzíti a határozatlan idejű Szerződés Eladó általi felmondása szabályait (Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó esetén a Gázév fordulónapjára, Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetén 30 napos felmondási idővel, a Gázhónap első napjára jogosult írásban, rendes felmondással megszüntetni.)

7.13.3.1: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja meghatározza az Eladó általi rendkívüli felmondási okokat (a Vevő adószámát az illetékes hatóság felfüggesztette vagy törölte; a Vevő az adott Gázévben legalább két alkalommal 10 (tíz) napot meghaladó késedelembe esett az Eladóval szembeni fizetési kötelezettsége teljesítésével; Vevő tényleges fogyasztási szokása jelentősen eltér (legalább 25-%-kal) a Szerződésben rögzítettektől és erről a változás bekövetkezésétől számított 2 (kettő) héten belül nem értesíti az Eladót és/vagy a változás bekövetkezését, illetve változás bekövetkezéséről szóló értesítést követően a változás fennállását és mértékét legalább havonta egy alkalommal hitelt érdemlő módon nem igazolja az Eladó felé; a hitelbiztosító csökkenti vagy visszavonja a Vevőre vonatkozó limitet vagy a Vevő kockázati minősítésekor a Vevőt a minősítési rendszer legalsó harmadába és/vagy nem biztosítható kategóriába sorolja.)

7.13.4:       Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja rögzíti a határozott idejű szerződés megszüntetésének szabályait („Amennyiben a Szerződés kifejezetten nem rendelkezik ettől eltérően, a határozott időtartamra létrejött Szerződés időbeli hatálya további egy Gázévvel meghosszabbodik, amennyiben a Vevő vagy az Eladó a Szerződés lejártát megelőző 210. és 180. nap közötti időintervallumban a megszüntetési szándékát írásban nem jelzi a másik fél részére. A nyilatkozatot a felmondásra irányadó, Üzletszabályzatban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kötelesek a felek megtenni. A jelen bekezdés szerinti meghosszabbodás esetén a Szerződés feltételei változatlanok, azonban az Eladónak az eredeti lejárat napját követően jogában áll a földgáz nettó egységárát egyoldalúan megemelni az Üzletszabályzatban foglalt egyoldalú módosításra vonatkozó követelmények megtartásával. A Vevő jelen bekezdés szerinti értesítése kizárólag abban az esetben eredményezi a Szerződés megszűnését, ha a Szerződés lejáratának napján a Vevő az Eladóval szemben fennálló, a Szerződésből eredő valamennyi kötelezettségének eleget tett, így különösen, de nem kizárólagosan valamennyi tartozását megfizette.

A jelen pont szerint meghosszabbodott Szerződés a Gázév végére, a jelen pontban foglalt szabályoknak megfelelően, a Gázév lejártát megelőző 210. és 180. nap közötti időintervallumban a másik Fél részére kézbesített, megszüntetésre irányuló írásbeli nyilatkozattal szüntethető meg. Ezen igény jelzésének elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a Szerződés változatlan feltételekkel a soron következő Gázévre ismét meghosszabbodik.”);

7.13.5.1:    Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja rögzíti a szerződés egy gázévvel/naptári évvel való meghosszabbodásának speciális szabályait nem teljesített szerződéses feltételek esetén („Amennyiben a Vevő valamely szerződéses kötelezettségét a Szerződés lejártakor vagy határozatlan idejű Szerződés esetén a felmondási idő lejártakor nem teljesíti, így különösen, de nem kizárólagosan az utolsó ajánlattételi jogot nem vagy nem megfelelő időben biztosítja az Eladó részére, vagy amennyiben a Vevő a Szerződés lejártának vagy a felmondási idő lejártának napját megelőző 30. napon - az Eladó által elvégzett tartozásvizsgálat eredményeképp - fennálló lejárt számlatartozását nem egyenlíti ki az Eladó által írásban megküldött értesítésben meghatározott póthatáridőn belül, akkor az Eladó egyoldalú, írásbeli elutasító jognyilatkozata alapján a Szerződés nem szűnik meg, illetve a Vevő felmondása nem hatályosul, és a Felek közötti jogviszony egy Gázévvel meghosszabbodik”);

7.13.5.3: Az Üzletszabályzat általános szerződési feltételeinek jelen pontja rögzíti 2 hónapot meghaladó szerződés meghosszabbodás esetén az Eladó a földgáz nettó egységárának egyoldalú megemelésére vonatkozó jogát;

9.2.4: Az Üzletszabályzat jelen pontja meghatározza a távhőtermelő engedélyes ellátásba történő visszakapcsolásának Eladói általi kezdeményezésének feltételeit („…az Eladóval szemben valamennyi lejárt tartozását, ideértve a tartozást terhelő késedelmi kamatokat, az Eladó követelése érvényesítésével kapcsolatos esetleges költségeit, a külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló rendeletben meghatározott egyéb költségeket és a teljes összeg az Eladó megfelelő bankszámláján jóváírásra került, az Eladó legkésőbb a lejárt tartozások és költségek megfizetésétől számított 24 (huszonnégy) órán belül köteles kezdeményezni a távhőtermelő engedélyes ellátásba történő ismételt bekapcsolását.”)

10.1.1:       Az Üzletszabályzat jelen pontja rögzíti az adatkezelésre vonatkozó vevői nyilatkozat tartalmát, amelyben a Vevő a Szerződésben és annak mellékleteiben megadott, vagy a Vevő által az Eladó részére bármely módon tudomásra hozott Személyes adatok vonatkozásában a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy megismerte és kifejezetten elfogadta az Eladó honlapján elérhető Adatkezelési Tájékoztató tartalmát;

10.2.1: Az Üzletszabályzat jelen pontja rögzíti a szerződés átruházásra vonatkozó vevői nyilatkozat tartalmát, miszerint a Szerződés aláírásával a Vevő előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit, illetve a Szerződést magát átruházza olyan földgáz-kereskedelmi engedélyesre, amelyben a MET Holding AG legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik;

10.2.2:       Az Üzletszabályzat jelen pontja rögzíti a MET Csoporton belüli szerződésátruházás esetén vevői késedelem vonatkozásában alkalmazandó szabályokat, miszerint a Vevő fizetési késedelmei összeadódnak a szerződésbe belépő felet megillető felmondási jog és kikapcsolási jog gyakorolhatósága szempontjából;

10.2.3:       Az Üzletszabályzat jelen pontja rögzíti a MET Csoporton belüli szerződésátruházás esetén a Vevő átvételi kötelezettsége vonatkozásában alkalmazandó szabályokat, miszerint a Szerződésbe belépő fél jogosult érvényesíteni Vevő átvételi kötelezettségének megsértéséből eredő, Szerződésben rögzített jogkövetkezményeket (alul-, illetve felülvételezési kötbér/pótdíj);

10.2.4:       Az Üzletszabályzat jelen pontjában kerül meghatározásra a szerződés-átruházás fogalma a 10.2.2 és 10.2.3 pont szerinti rendelkezések vonatkozásában, miszerint szerződés-átruházásnak minősül az is, amennyiben a szerződés-átruházás időpontját megelőző időszakhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek a szerződésből kilépő felet, míg a szerződés-átruházás időpontját követő időszakhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek a szerződésbe belépő felet illetik, illetve terhelik.

10.4.2:       Az Üzletszabályzat jelen pontja tartalmazza a Vevő által az Eladó részére rendelkezésre bocsátott személyes adatok vonatkozásában vevői nyilatkozatot, miszerint a Szerződés aláírásával a Vevő kijelenti, hogy rendelkezik megfelelő jogalappal az Érintettek Személyes adatainak rendelkezésre bocsátásához, vállalja továbbá, hogy az Eladó Adatkezelési Tájékoztatóját megismerteti mindazon Érintettekkel, akikkel a Vevő jogviszonyban áll, és akiknek személyes adatait a Vevő az Eladó rendelkezésére bocsátja.

10.4.3:       Az Üzletszabályzat jelen pontja rögzíti a vevői nyilatkozatot, miszerint a Vevő a vonatkozó Személyes adatokat minden esetben az irányadó jogszabályokkal összhangban bocsátja az Eladó rendelkezésére. A Vevő szavatolja, hogy megfelelő és tájékozott hozzájárulással vagy egyéb jogalappal rendelkezik a Személyes adatok átadására. Az Eladó nem felelős a Vevő fenti kötelezettségvállalásának, illetve kijelentésének megszegéséből esetlegesen származó károkért, veszteségért vagy sérelemért.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy 2020. október 1. napján a MET Magyarország Zrt. által átruházott földgáz-adásvételi szerződés 1. számú mellékletét képező Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) 11.4. pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:

„Az Eladó jogosult a Vevővel szemben érvényesíteni az Eladó, mint az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény („Ehat. tv.”) szerinti energiahatékonysági kötelezetti rendszer kötelezettje által teljesítendő, Ehat. tv. által meghatározott energiamegtakarítási kötelezettség figyelembevételével az Eladó által számított energiahatékonysági járulékfizetési kötelezettség Vevőre eső arányos részét. A díjfizetési kötelezettség alapja a tárgyi naptári évre vonatkozó, Ehat. tv. szerinti megtakarítási százalék és a tárgyi naptári évre vonatkozó energiahatékonysági járulék Ehat tv. szerinti mértékének szorzata („EKR Tényező”). A Vevő által fizetendő díj („EKR Díj”) megegyezik az EKR Tényező és a Szerződés alapján az átadott-átvett hőmennyiségek vagy energiamennyiségek szorzatával. Az EKR Díj havonta, önálló tételként, az Eladó döntésének függvényében a földgáz energia díjat, vagy a földgáz forgalmi díjat tartalmazó számlában kerül kiszámlázásra. Az EKR Díj fizetési határideje megegyezik a földgáz díj fizetési határidejével. A fenti rendelkezés megfelelően alkalmazandó bármely egyéb, az Eladót, mint földgáz kereskedelmi működési engedélyest terhelő energiamegtakarítási kötelezettség alapján az Eladó által számított, költségvetésbe történő befizetési kötelezettség esetében.”

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a módosított Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat tervezett hatálybalépési időpontja Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásának függvényében 2021. június 1. napja.

Az ÁSZF módosítása 2021. június 1. napjától irányadó és alkalmazandó az Társaságunk és Önök közötti szerződéses jogviszony vonatkozásában.

A Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat módosítás valamennyi, a módosítás hatályba lépésekor fennálló, érvényben lévő földgáz-kereskedelmi szerződés tekintetében irányadó és alkalmazandó.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fentiekkel kapcsolatban Önöket megillető vevői jogokat a MET Magyarország Zrt. honlapján https://hugas.met.com/hu/dokumentumok/45Üzletszabályzat és vonatkozó határozat” menüpont alatt elérhető Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat 7.11. pontja tartalmazza.

Adatkezelési beállítások

Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.