Energia üzletre szabva
Hu En

Hírek

E2 Földgáz Kereskedelmi Üzletszabályzat módosítás

2021.04.13

 

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően Társaságunk a jelenleg hatályos Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzatát felülvizsgálta, és többek között a jogszabályi környezet változása miatt megállapította, hogy annak hatályosítása és módosítása a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyása mellett szükséges.

A fentiekre tekintettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat módosítás tervezett hatálybalépésének napja - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásának függvényében -2021. június 1.

A lényegi változások a módosítással érintett pontok vonatkozásában összefoglaló jelleggel az alábbiak:

1.3.1: Személyi hatály pontosításra került;

1.4.3 és 3.3.2: pontok összevonásra kerültek;

1.4.6: Rögzítésre kerültek azon esetek, amikor az Eladó jogosult, de nem köteles a Vevőt az üzletszabályzat módosításról értesíteni;

2.3.1: Pontosításra került a földgáz-kereskedelmi szolgáltatás ellenértékének meghatározása;

4.2: Az adatkezelésre vonatkozó szabályok jogszabályváltozásra, adatvédelmi gyakorlatra tekintettel pontosításra, kiegészítésre kerültek;

6.2.1: Ajánlatkérés során a Vevőtől kérhető adatok pontosításra kerültek;

6.3.2: Rögzítésre kerültek az elektronikus aláírás alkalmazásának feltételei;

6.3.4: Ráutaló magatartással létrejövő szerződés, szerződésmódosítás vonatkozásában módosításra került a Vevő ajánlat elutasítására irányuló jognyilatkozatának hatályosulása („…ajánlat elutasítására irányuló, kifejezett írásbeli nyilatkozat közlése abban az esetben hatályos az Eladóval szemben, ha az az előírt határidőn belül postai úton tértivevényes levélként kézbesítésre kerül az Eladó 6701 Szeged, Pf. 1271. alatti címére.”)

6.3.5: Szerződés nélküli vételezés esetén módosult a Vevő által fizetendő földgáz nettó egységára („…a kiegyensúlyozó földgázár vagy a VTP Heren Day-Ahead Index + 5 EUR/MWh földgázár közül a magasabb érték.”)

6.4.6: Felhasználóváltás esetén a Vevő által megfizetendő kötbérszámítás metodikája módosult („…kötbér […] mértéke megegyezik az adott Felhasználási hely Szerződésben meghatározott Szerződött mennyiségéből át nem vett mennyiség (m3-ben, MJ-ban vagy MWh-ban meghatározva) és a földgáz nettó egységár szorzatának, valamint a Szerződés megszűnésétől a tárgy Gázév végéig terjedő időszakra számított, Szerződés szerinti teljesítménydíj összegével.”), kiegészült a földgáz nettó egységárának meghatározásával;

6.4.12: Felhasználóváltozás esetén az Átvevővel létrejött jogviszonyra alkalmazandó szabályok pontosításra kerültek;

6.4.14: Felhasználóváltozás késedelmes vagy nem megfelelő bejelentése esetére az Eladó által megrendelt mérőleolvasás költségviselés szabályai pontosításra kerültek („Eladó jogosult a Vevő költségére mérőleolvasást megrendelni a területileg illetékes Földgázelosztónál.”);

7.2.2: Vevő nyilatkozatai pont az alábbiakkal egészült ki:

d)      […] érvényes adószámmal rendelkezik;

f)       […] végelszámolási vagy a Vevő megszüntetését vagy fizetőképességét érintő eljárás (pl.: végrehajtási, egyéb adóhatósági eljárás) eredményező egyéb eljárás nincsen;

h)      […] különösen az EU, az ENSZ az USA, Svájc vagy az Egyesült Királyság vagy ezek bármely hatósága által vezetett ilyen tárgyú nyilvántartásban;

i)       a Szerződés alapján a földgázt nem saját háztartása fogyasztása céljából vásárolja, a vásárolt földgázzal jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet folytat és nem minősül a GET rendelkezései szerinti lakossági felhasználónak;

 

7.2.3: Az Eladó ellenőrzési jogosultsága beépítésre került a Vevő adószáma érvényességének vonatkozásában;

 

7.2.4: Kiegészítésre kerültek az Eladót megillető rendkívüli felmondási okok köre; amennyiben a Vevő szerződés létrejöttének időpontjában tett nyilatkozatai tekintetében az üzleti kapcsolat fennállása alatt olyan változás következik be, amely miatt az Eladó teljesítéshez fűződő érdeke megszűnik;

7.2.5: Bevezetésre került az Eladót megillető rendkívüli felmondási jog arra az esetre, amennyiben a Vevő ellenkező tartalmú nyilatkozata ellenére vagy az időközben bekövetkezett változás eredményeképp lakossági felhasználónak minősül;

7.3.1: A földgáz-kereskedelmi szolgáltatás megkezdésének feltételei az alábbiak szerint pontosításra került:

d)            a Vevő teljesíti a földgáz szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan a Szerződésben esetlegesen meghatározott egyéb feltételeket, ideértve különösen, de nem kizárólag az előrefizetési kötelezettséget;

 

7.4.1.1 h): A Vevőt terhelő kötelezettségek vonatkozásában a Vevő szerződésben szereplő adataiban bekövetkezett változásbejelentésének határideje módosult 10 napra;

7.5.8: Módosult szezonális napi vételezés esetén Eladó által érvényesíthető pótdíj szezonális napi díjra;

7.5.12: Kiegészült az eladói éves igénybejelentésre, extrakapacitás igénylésre és nominálásra vonatkozó szabályzat elérhetőségével;

7.8.2: Korlátozás szabályai módosultak jogszabályváltozásra tekintettel;

7.9.2.1: Az Eladó által végzett belső minősítés eredményeképp az Eladó által alkalmazható jogosultságok tekintetében külön nevesítésre került az Eladó joga a Vevő előre fizetés melletti kiszolgálására;

7.9.2.2: A Vevő minősítésének negatív irányú változása esetén kibővült az Eladó által alkalmazható jogosultságok köre; az Eladó jogosult a Vevőt pótlólagos biztosíték kérése mellett előre fizetés mellett kiszolgálni;

7.9.2.2: Negatív információ példálózó felsorolása kiegészült, pontosításra került az alábbiakkal:

a): Negatív információnak minősül, ha a Vevő vagy kapcsolt vállalkozása 3 naptári napot meghaladó lejárt tartozással, vagy köztartozással rendelkezik az Eladóval szemben;

c): Negatív információnak minősül, amennyiben a Vevőt a hitelbiztosító a Vevő kockázati minősítésekor a minősítési rendszer legalsó harmadába és/vagy nem biztosítható kategóriába sorolja;

e): Negatív információnak minősül, a Vevő vagy kapcsolt vállalkozása ellen a fizetőképességét érintő eljárást (pl.: felszámolás, csődeljárás, végrehajtás, egyéb adóhatósági eljárás), a megszüntetésére irányuló eljárást kezdeményeztek vagy a Vevő döntésre jogosult szerve jogutód nélküli megszűnést (végelszámolás) kimondó határozatot hoz;

h): Negatív információnak minősül, ha a Vevő az adott Gázévben legalább két alkalommal 10 (tíz) napot meghaladó késedelembe esett az Eladóval szembeni bármely fizetési kötelezettsége teljesítésével;

Kiegészült az alább meghatározott esetekkel, amelyek megvalósulása esetén az Eladó jogosult előrefizetés mellett kiszolgálni a Vevőt:

  • A Vevő szerződéses biztosíték visszaállítására irányuló kötelezettségének nem teljesítése esetén (7.9.2.3);
  • A Vevő minősítésének negatív irányú változása esetén (7.9.2.2);
  • A Vevő fizetési/biztosítéknyújtási kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos szerződésszegések jogkövetkezményeként (7.11.2.3);
  • Vevő Szerződés megszüntetésére irányuló jognyilatkozata közlésekor (az Eladó jogosult a Vevőt a Szerződés megszűnésének időpontjáig előrefizetés mellett kiszolgálni, vagy legkésőbb a Szerződés megszűnésének vagy a felmondási idő lejártának napját megelőző 90. napig a Szerződés megszűnésének időpontjáig számított, de legfeljebb 3 (három) havi becsült földgáz fogyasztásra számított díjakról egyösszegű (előleg)számlát kiállítani vagy a Vevőtől ilyen összegű biztosítékot kérni.) (7.13.1.9)

7.9.2.4: Külön pontban került szabályozásra és pontosításra került, az az eset amikor a Vevő tényfogyasztása 2 (kettő) hónapot meghaladó időtartamban, a Szerződésben meghatározott havi várható fogyasztás mértékét 25 %-kal vagy azt meghaladó mértékben meghaladja, pontosításra kerültek továbbá az Eladó által gyakorolható jogkövetkezmények, illetve az alkalmazandó eljárásrend (Vevő 3 napon belül köteles pótlólagos biztosítékot nyújtani);

7.10.1.4: A földgáz nettó egységárának HUF-ól eltérő devizában történő megállapítása, de HUF-ban történő megfizetése esetén módosult az Eladó által alkalmazandó MNB árfolyam meghatározásának napja; az Eladó a földgáz árát a számlakiállítás napján jegyzett MNB árfolyammal átváltva adja meg;

7.10.1.5: HUF-ól eltérő devizában történő számla kiállítás esetén módosult ÁFA összegének HUF-ban történő feltüntetésének alapjául szolgáló MNB árfolyam meghatározásának napja; az Eladó az ÁFA összegét a számlakiállítás napján jegyzett MNB árfolyammal átváltva HUF-ban is feltünteti;

7.10.3.8: Kiegészült az Eladó elektronikus számla kibocsátási jogosultságával a felek kifejezett megállapodása esetén;

7.10.4.3.1: A felek megállapodása esetén kiegészült azzal, hogy a földgáz nettó egységár is tartalmazhat rendszerhasználattal összefüggő díjelemeket;

7.10.4.4.2: Pontosításra kerültek a Vevőre automatikusan továbbhárítható tételek meghatározása (ideértve a szállítási rendszerirányító(k) által kiírt éves kapacitásaukción kialakult aukciós felárat is);

7.10.4.4:     Az Egyéb díjak az alábbi alponttal került kiegészítésre:

„7.10.4.4.3. Az Eladó jogosult a Vevővel szemben érvényesíteni az Eladó, mint az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény („Ehat. tv.”) szerinti energiahatékonysági kötelezetti rendszer kötelezettje által teljesítendő, Ehat. tv. által meghatározott energiamegtakarítási kötelezettség figyelembevételével az Eladó által számított energiahatékonysági járulékfizetési kötelezettség Vevőre eső arányos részét. A díjfizetési kötelezettség alapja a tárgyi naptári évre vonatkozó, Ehat. tv. szerinti megtakarítási százalék és a tárgyi naptári évre vonatkozó energiahatékonysági járulék Ehat tv. szerinti mértékének szorzata („EKR Tényező”). A Vevő által fizetendő díj („EKR Díj”) megegyezik az EKR Tényező és a Szerződés alapján az átadott-átvett hőmennyiségek vagy energiamennyiségek szorzatával. Az EKR Díj havonta, önálló tételként, az Eladó döntésének függvényében a földgáz energia díjat, vagy a földgáz forgalmi díjat tartalmazó számlában kerül kiszámlázásra. Az EKR Díj fizetési határideje megegyezik a földgáz díj fizetési határidejével. A fenti rendelkezés megfelelően alkalmazandó bármely egyéb, az Eladót, mint földgáz kereskedelmi működési engedélyest terhelő energiamegtakarítási kötelezettség alapján az Eladó által számított, költségvetésbe történő befizetési kötelezettség esetében.”

7.10.6.1 Módosult az egyéb kiterhelt tétel, valamint a korábban kibocsátott számla helyesbítésével kapcsolatos számla fizetési határideje a számla kiállításától számított 8. naptári napra;

7.10.6.3: Pontosításra kerültek a Vevőt az utalással kapcsolatosan terhelő kötelezettségek („A Vevő, Fizető vagy Eltérő számlafizető köteles kellő gondossággal eljárni, és az utalásnál az Eladónak a számlán meghatározott devizanemmel azonos devizanemben vezetett bankszámlájára (HUF-ban meghatározott fizetési kötelezettség esetén a HUF-ban vezetett bankszámlaszámra és/vagy az egyéb devizában meghatározott fizetési kötelezettség esetén az adott devizának megfelelő bankszámlaszámra)”;

7.11.1.1: Pontosításra került a Vis maior fogalma („Vis maiornak kell tekinteni azokat az előre nem látható, elháríthatatlan körülményeket, amelyek nem függenek a felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében…”);

7.11.2.3 A Vevő általi szerződésszegés esetei, lehetséges jogkövetkezményei kiegészültek az alábbival:

d) Vevő adatszolgáltatási kötelezettsége megszegése esetén a szerződésszegés következményei: rendkívüli felmondási jog;

7.11.4.4: Módosításra került a Vevő fizetési késedelmének mértéke (3 naptári napra), amely alapján az Eladó jogosult a további földgáz-szolgáltatást (pótlólagos) szerződéses biztosíték nyújtásától függővé tenni vagy a számlázási időszakokra vonatkozóan becsült összegről tárgyhónapot megelőzően számlát kiállítani;

7.11.6.5: Pontosításra kerültek a Vevő ellátásba történő visszakapcsolásának Eladói általi kezdeményezésének feltételei („Eladóval szemben valamennyi lejárt tartozását, ideértve a tartozást terhelő késedelmi kamatokat, a GET 29. § (5) bekezdésében meghatározott külön díjat, az Eladó követelése érvényesítésével kapcsolatos esetleges költségeit, és a teljes összeg az Eladó megfelelő bankszámláján jóváírásra került”);

7.11.7.1: Kötbér, pótdíj fizetési határideje a terhelőlevél kiállítástól számított 8 naptári napra módosult;

7.11.8 b): A Vevő általi hibás vagy késedelmes adatszolgáltatás miatti kapacitás-túllépés, valamint a vásárolt kapacitás túllépés esetére az Eladót a Díjalkalmazási Rendelet szerint megillető pótdíj érvényesítése vonatkozásában a Vevőt terhelő pótdíjfizetési kötelezettség pontosításra került;

7.11.8 c): Pontosításra került az utolsó ajánlattételi jog megsértése esetén a Vevő által fizetendő kötbér mértéke („3 (három) havi átlagfogyasztásának az utolsó szerződéses hónapban érvényes földgáz nettó egységárral és rendszerhasználattal összefüggő díjakkal számolt összegű kötbér megfizetésére kötelezhető”)

7.11.9: Az alul- és felülvételezés szabályai kiegészítésre kerültek. Ellenkező megállapodás hiányában a TOP sáv +/-25%, a pótdíj mértéke pedig a különbözet mértékének és az esetleges kedvezményeket nem tartalmazó, irányadó földgáz energia díj adott időszak havi szerződött mennyiségeivel súlyozott átlagának felülvételezés esetén 25%-a, alulvételezés esetén 75%-a);

 

7.12.3.4:    Kézbesítési vélelem szabályai pontosításra kerültek tértivevényes küldemény esetén (küldeményt a kézbesítés megkísérlését követő 10. (tizedik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a „címzett nem azonosítható”, „címzett ismeretlen”, „ismeretlen helyre költözött”, „a kézbesítés akadályozott”, vagy az irat „nem kereste” jelzéssel kerül visszaküldésre a feladó részére);

7.12.3.5:    Kézbesítési vélelem szabályai pontosításra kerültek személyes vagy futár útján történő kézbesítés esetén (a küldeményt azon a napon kell kézbesítettnek tekinteni, amelyen az átvevő a küldemény átvételét aláírásával igazolja vagy a küldemény átvételét a címzett megtagadja.);

7.12.3.6:    Kézbesítés szabályai pontosításra kerültek elektronikus levélként megküldött értesítés esetén („Amennyiben a Vevő, vagy fizető értesítési (levelezési) címként elektronikus levelezési (email) címet is megadott, akkor az Eladó a nem könyvelt küldeményként küldendő iratokat – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – jogosult elektronikus levélként megküldeni. […] Az elektronikus levélben megküldött értesítés a Vevő, mint címzett ún. „házon kívül” értesítése esetén is kézbesítettnek minősül”);

7.13.1.1: Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén Vevő által fizetendő megszüntetési díj mértékének meghatározása pontosításra került;

7.13.1.2: A meghiúsulási kötbér mértéke pontosításra került azon eset vonatkozásában, ha az Eladó a Szerződést rendkívüli felmondás útján mondja fel;

7.13.1.3: A meghiúsulási kötbér mértéke pontosításra került arra az esetre, ha az Eladó a Vevőnek felróható okból nem tudja megkezdeni a szerződésszerű teljesítést;

7.13.1.5: Vevő Szerződés megszüntetésre irányuló jognyilatkozatának formai követelményére vonatkozó rendelkezés került beépítésre (legalább teljes bizonyító erejű magánokirat);

7.13.1.7:    Vevő Szerződés megszüntetésére irányuló jognyilatkozatának tartalmi követelményére vonatkozó rendelkezés került beépítésre (a Vevő azonosításához szükséges adatok, a megszüntetni kívánt Szerződés azonosításához szükséges adatok(szerződésszám, érintett felhasználási hely címe, azonosítója (POD));a megszüntetés tényét, a Vevő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a Szerződést kereskedőváltás, az ellátással való felhagyás vagy felhasználóváltozás miatt szünteti meg; azon dátum, amelyre a Szerződést meg kívánja szüntetni; a Vevő értesítési címe, amelyre a Vevő által még ki nem egyenlített földgáz díjat tartalmazó számlá(ka)t az Eladó megküldi.)

7.13.1.8:    Vevő Szerződés megszüntetésére irányuló jognyilatkozatának Eladó általi elutasításának esetei kiegészítésre kerültek (a Vevőnek a Megszüntető Nyilatkozat közlésekor tartozása áll fenn az Eladóval szemben és azt az Eladó által tűzött póthatáridőn belül sem teljesíti, és/vagy a Vevőnek a Szerződés megszűnésének vagy a felmondási idő lejártának napján tartozása áll fenn az Eladóval szemben.)

7.13.1.10:  Eladó felmondás, illetve kerekedőváltás visszautasítása joga került beépítésre, amennyiben a Vevő előre fizetési vagy biztosítékadási kötelezettségének az Eladó által tűzött 8 (nyolc) napos póthatáridőn belül sem tesz eleget;

7.13.1.14:   Utolsó ajánlattétel vonatkozásában formai követelmény került beépítésre. („Amennyiben a Vevő a Szerződésben utolsó ajánlattételi jogot biztosított az Eladó részére, úgy a harmadik fél ajánlattevő ajánlatának hitelt érdemlő ismertetése körében a Vevő az utolsó ajánlattételi felhívásra vonatkozó cégszerű jognyilatkozatát az Üzletszabályzat 6. számú függelékét képező formanyomtatványon köteles megtenni.”)

7.13.2.3:    A határozatlan idejű Szerződés Eladó általi felmondása szabályai pontosításra kerültek (Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó esetén a Gázév fordulónapjára, Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetén 30 napos felmondási idővel, a Gázhónap első napjára jogosult írásban, rendes felmondással megszüntetni.)

7.13.3.1: Eladó általi rendkívüli felmondási okok kiegészítésre kerültek (a Vevő adószámát az illetékes hatóság felfüggesztette vagy törölte; a Vevő az adott Gázévben legalább két alkalommal 10 (tíz) napot meghaladó késedelembe esett az Eladóval szembeni fizetési kötelezettsége teljesítésével; Vevő tényleges fogyasztási szokása jelentősen eltér (legalább 25%-kal) a Szerződésben rögzítettektől és erről a változás bekövetkezésétől számított 2 (kettő) héten belül nem értesíti az Eladót és/vagy a változás bekövetkezését, illetve változás bekövetkezéséről szóló értesítést követően a változás fennállását és mértékét legalább havonta egy alkalommal hitelt érdemlő módon nem igazolja az Eladó felé; a hitelbiztosító csökkenti vagy visszavonja a Vevőre vonatkozó limitet vagy a Vevő kockázati minősítésekor a Vevőt a minősítési rendszer legalsó harmadába és/vagy nem biztosítható kategóriába sorolja.)

7.13.4:       Határozott idejű szerződés megszüntetésének szabályai pontosításra kerültek;

7.13.5.1:    Szerződés egy gázévvel/naptári évvel való meghosszabbodásának speciális szabályaival egészült ki nem teljesített szerződéses feltételek esetén („Amennyiben a Vevő valamely szerződéses kötelezettségét a Szerződés lejártakor vagy határozatlan idejű Szerződés esetén a felmondási idő lejártakor nem teljesíti, így különösen, de nem kizárólagosan az utolsó ajánlattételi jogot nem vagy nem megfelelő időben biztosítja az Eladó részére, vagy amennyiben a Vevő a Szerződés lejártának vagy a felmondási idő lejártának napját megelőző 30. napon - az Eladó által elvégzett tartozásvizsgálat eredményeképp - fennálló lejárt számlatartozását nem egyenlíti ki az Eladó által írásban megküldött értesítésben meghatározott póthatáridőn belül, akkor az Eladó egyoldalú, írásbeli elutasító jognyilatkozata alapján a Szerződés nem szűnik meg, illetve a Vevő felmondása nem hatályosul, és a Felek közötti jogviszony egy Gázévvel meghosszabbodik”);

7.13.5.3: 2 hónapot meghaladó szerződés meghosszabbodás esetén kiegészült az Eladó a földgáz nettó egységárának egyoldalú megemelésére vonatkozó jogával;

9.2.4: Pontosításra kerültek a távhőtermelő engedélyes ellátásba történő visszakapcsolásának Eladói általi kezdeményezésének feltételei („…az Eladóval szemben valamennyi lejárt tartozását, ideértve a tartozást terhelő késedelmi kamatokat, az Eladó követelése érvényesítésével kapcsolatos esetleges költségeit, a külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló rendeletben meghatározott egyéb költségeket és a teljes összeg az Eladó megfelelő bankszámláján jóváírásra került, az Eladó legkésőbb a lejárt tartozások és költségek megfizetésétől számított 24 (huszonnégy) órán belül köteles kezdeményezni a távhőtermelő engedélyes ellátásba történő ismételt bekapcsolását.”)

10.1.1:       Kiegészült adatkezelésre vonatkozó vevői nyilatkozattal, amelyben a Vevő a Szerződésben és annak mellékleteiben megadott, vagy a Vevő által az Eladó részére bármely módon tudomásra hozott Személyes adatok vonatkozásában a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy megismerte és kifejezetten elfogadta az Eladó honlapján elérhető Adatkezelési Tájékoztató tartalmát;

10.2.1: Kiegészült szerződés átruházásra vonatkozó vevői nyilatkozattal, miszerint a Szerződés aláírásával a Vevő előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit, illetve a Szerződést magát átruházza olyan földgáz-kereskedelmi engedélyesre, amelyben a MET Holding AG legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik;

10.2.2:       Kiegészült a MET Csoporton belüli szerződésátruházás esetén vevői késedelem vonatkozásában alkalmazandó szabályokkal, miszerint a Vevő fizetési késedelmei összeadódnak a szerződésbe belépő felet megillető felmondási jog és kikapcsolási jog gyakorolhatósága szempontjából;

10.2.3:       Kiegészült a MET Csoporton belüli szerződésátruházás esetén a Vevő átvételi kötelezettsége vonatkozásában alkalmazandó szabályokkal, miszerint a Szerződésbe belépő fél jogosult érvényesíteni Vevő átvételi kötelezettségének megsértéséből eredő, Szerződésben rögzített jogkövetkezményeket (alul-, illetve felülvételezési kötbér/pótdíj);

10.2.4:       Meghatározásra került a szerződés-átruházás fogalma a 10.2.2 és 10.2.3 pont szerinti rendelkezések vonatkozásában, miszerint szerződés-átruházásnak minősül az is, amennyiben a szerződés-átruházás időpontját megelőző időszakhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek a szerződésből kilépő felet, míg a szerződés-átruházás időpontját követő időszakhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek a szerződésbe belépő felet illetik, illetve terhelik.

10.4.2:       Kiegészült a Vevő által az Eladó részére rendelkezésre bocsátott személyes adatok vonatkozásában vevői nyilatkozattal, miszerint a Szerződés aláírásával a Vevő kijelenti, hogy rendelkezik megfelelő jogalappal az Érintettek Személyes adatainak rendelkezésre bocsátásához, vállalja továbbá, hogy az Eladó Adatkezelési Tájékoztatóját megismerteti mindazon Érintettekkel, akikkel a Vevő jogviszonyban áll, és akiknek személyes adatait a Vevő az Eladó rendelkezésére bocsátja.

10.4.3:       Kiegészült vevői nyilatkozattal, miszerint a Vevő a vonatkozó Személyes adatokat minden esetben az irányadó jogszabályokkal összhangban bocsátja az Eladó rendelkezésére. A Vevő szavatolja, hogy megfelelő és tájékozott hozzájárulással vagy egyéb jogalappal rendelkezik a Személyes adatok átadására. Az Eladó nem felelős a Vevő fenti kötelezettségvállalásának, illetve kijelentésének megszegéséből esetlegesen származó károkért, veszteségért vagy sérelemért.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a módosított Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat tervezett hatálybalépési időpontja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásának függvényében: 2021. június 1.

A Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat módosítás valamennyi, a módosítás hatályba lépésekor fennálló, érvényben lévő földgáz-kereskedelmi szerződés tekintetében irányadó és alkalmazandó.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat módosításával kapcsolatos vevői jogokat a hatályos Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat 1.4.3 pontja tartalmazza.

  

E2 Földgáz Kereskedelmi Üzletszabályzat módosítás_summary

Adatkezelési beállítások

Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.