Energia üzletre szabva
Hu En

Energetikai audit

Energetikai auditálás

Az energetikai audit egy olyan komplex vizsgálat, amely az épületek, folyamatok, és a szállítás veszteségeit tárja fel és ad megoldást a rendszerek energiafogyasztásának csökkentésére.
Az energetikai auditálás szakmai színvonalával kapcsolatos követelményeket jelentősen növelték az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosításával megjelenő új előírások, különösen a nagyvállalatok éves adatszolgáltatási kötelezettségének bevezetése a tárgyévet megelőző év alábbi adataira vonatkozóan:

 • energiafelhasználási adatok
 • a megvalósított energiahatékonysági intézkedések
 • valamint a tervezett energiahatékonysági intézkedések és megvalósulásuk tervezett időpontja.

Mivel foglalkozik az energetikai auditálás?

 • épületek vagy épületcsoportok, ipari műveletek vagy létesítmények energiafogyasztásának részletes felülvizsgálatával, beleértve a szállítást is
 • a vizsgált rendszerek energiafogyasztásával, valamint a terhelési profilokkal, naprakész mért és visszakövethető műveleti adatok alapján
 • a végzett tevékenység technológiai folyamataival és a szállítás, közlekedés energiahatékonysági vizsgálatával
 • épület karbantartási, fenntartási jellegű szolgáltatói tevékenység végzése esetében a szolgáltatás folyamatának és a kapcsolódó szállítási folyamatok vizsgálatával, ahol a karbantartott épület a szolgáltatásnak csak a tárgya

E2 Hungary Zrt. energetikai auditálási szolgáltatása:

Az energetikai audit összetettsége, megállapodások, alap adatszolgáltatás, helyszíni felmérés, multidiszciplináris szakértői elemzés, fejlesztési lehetőségek meghatározása és azok elemzése energetikai, környezeti és gazdasági szempontból - lehetőség szerint életciklus alapon – megköveteli a precíz, átlátható nyilvántartás kezelést és a magas szintű projektmenedzsmentet.

Az E2 Hungary rendelkezik azon kompetenciákkal és informatikai támogatással, amely:

 • képes lekövetni a teljes folyamatot, strukturáltan tárolja az összes kapcsolódó dokumentumot, számítást, információt, szükség esetén szerkeszthető formában
 • az elemzéseket befolyásoló előrejelzések – energiaárak, diszkontráta, beruházási költségek, stb. – folyamatos frissítése által lehetőséget ad a megalapozott fejlesztési döntések időszerű meghozatalára, és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé az éves előrehaladási jelentések elkészítésére

Az E2 Hungary Zrt. által végzett auditálási tevékenység legfontosabb előnyei

 • gyorsan és hatékonyan készülő teljes körű felmérés
 • a mért fogyasztási adatairól készült elemzést (legyen az kézi, vagy gépi) a Megrendelő könnyen érthető és felhasználható infografikai kiegészítésekkel támogatva kapja meg
 • az elkészült audit dokumentáció ajánlásokat ad az energiahatékonyság növelésére,  fejlesztési csomagokra vonatkozóan
 • a hatékony, transzparens, szerkeszthető számítások segítségével a Megrendelő igényei szerint alakítható ki az audit végleges tartalma
 • a jelentés szerkezete, megjelenése a Megrendelő igényeire szabható
 • fenntarthatóvá teszi az energetikai auditban meghatározott beruházásokat, segíti Megrendelőt a Hivatal felé fennálló éves jelentési kötelezettségének megvalósításában

Az energetikai auditálás szolgáltatásunkkal kapcsolatos további részleteket illetően kérjük, forduljon személyes kapcsolattartójához vagy keresse Társaságunk szakértőit az  energiahatekonysag@e2hungary.hu email címen.

Referencia partnereink

 • Dunamenti Erőmű Zrt.
 • HB-Kapcsolószekrénygyártó Kft.
 • Mátrametál Kft.
 • Szerencsi Mezőgazdasági Zrt.
 • Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zrt.
 • Köröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.
 • MET Magyarország Zrt.

Gyakori kérdések

Milyen jogszabályok vonatkoznak az energetikai auditálásra?

 • az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény,
 • az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet,
 • az energetikai auditokkal kapcsolatos adatszolgáltatásra és a regisztráló szervezetek éves jelentésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 26/2015. (V. 26.) NFM rendelet.
 • az energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek által fizetendő regisztrációs és nyilvántartási díj összegére, megfizetésének módjára és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2015. (X. 16.) MEKH rendelet.
 • a 2016. december 21-én hatályba lépett  2016/CXXXVIII törvény, valamint a 393/2016 (XII.5) kormányrendelet pontosította a nagyvállalatok kötelező energetikai auditálására vonatkozó rendelkezéseket.   

Kötelezettek köre

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ehat. tv.) 2015. június 7-étől december 25-éig hatályos rendelkezései értelmében:

Az Ehat. tv. alkalmazásában (1. § 26. pont) nagyvállalat a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv. tv.) alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás. A 2015. június 7-én hatályba lépett szabályozás értelmében nagyvállalatnak minősült a Kkv. tv. 3. § (4) alapján az a vállalkozás is, melyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25 %-ot. A fenti feltételeknek megfelelő vállalkozás sem minősül azonban nagyvállalatnak abban az esetben, ha megfelel a Kkv. tv. 19. § 1. pontjában szereplő valamely feltételnek (pl. évi 10 millió eurót, illetve az annak megfelelő forintösszeget meg nem haladó költségvetéssel és kevesebb, mint 5000 lakossal rendelkező helyi önkormányzatoknak van 25 %-ot meghaladó részesedése a vállalkozásban).

Az Ehat. tv. 2015. december 26-ától hatályos rendelkezései értelmében:

„Nagyvállalat: a kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás.”

„Kis- és középvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv. tv.) 3. § (4) bekezdésének kivételével a Kkv. tv. alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozás.”

A beazonosítást segíti elő az Európai Bizottság által összeállított, az alábbi linken magyar nyelven is elérhető útmutató

User  guide to the SME definition
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_type=254&lang=en&item_id=8274

Nagyvállalatok regisztrációs kötelezettségei

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 22/B. § alapján a nagyvállalat minden év június 30-áig regisztráció teljesítésére kötelezett, továbbá a regisztráló nagyvállalat regisztrációs díjat fizet a Hivatal részére.
A nagyvállalatok számára előírt regisztrációs és díjfizetési kötelezettség legközelebbi teljesítési határideje 2017. június 30-a.

A regisztrációs felület elérési útvonala: http://www.mekh.hu/auditalasra-kotelezett-nagyvallalatok-regisztracioja-villamos-energia

Amennyiben a nagyvállalat nem rendelkezik sem energetikai audittal, sem ISO 50 001 energiagazdálkodási rendszerrel, úgy a Hivatal a törvény alapján felszólítja a nagyvállalatot az energetikai auditálás 90 napon belül történő elvégeztetésére.

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 22/C. § -a alapján a nagyvállalat köteles a Hivatal részére adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyévet megelőző évben megvalósított energiahatékonysági intézkedésekről, a tárgyévet megelőző évi energiafelhasználási adatairól, valamint a tervezett energiahatékonysági intézkedésekről és megvalósulásuk tervezett időpontjáról.

Az adatszolgáltatási kötelezettség tartalmát és formáját, valamint teljesítésének határidejét a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg.

Szankció

A Hivatal a teljesítés elmaradása miatt nem szab ki bírságot 2017. június 30-ig.

Épületek vonatkozásában a tulajdonos vagy a bérlő kötelezett az energetikai auditálás elvégzésére?

A nagyvállalatnak minősülő tulajdonos köteles elvégeztetni a kötelező energetikai auditálás keretében a tulajdonában álló épület vonatkozásában az energetikai auditot.
A nagyvállalatnak minősülő bérlő abban az esetben köteles épületre vonatkozó energetikai auditálást végeztetni, ha a bérlemény alapterülete meghaladja a teljes épület alapterületének 50%-át.
A kötelező energetikai auditálás keretében ugyanazon épületre vonatkozó energetikai auditálás elvégeztetésére a nagyvállalatnak minősülő tulajdonos és nagyvállalatnak minősülő bérlő egyetemlegesen kötelezett, ha a bérlemény alapterülete meghaladja a teljes épület alapterületének 50%-át

Az energetikai auditálás elvégeztetése során az épület tulajdonosa és a bérlő köteles együttműködni.

Szükséges-e energetikai auditálást végeztetnie a vállalkozásnak abban az esetben, ha a bérlemény alapterülete nem haladja meg a teljes épület alapterületének 50%-át?

Igen, hiszen a mentesség csak az épületre vonatkozik.
A jogszabályok értelmében az energetikai auditnak ki kell terjednie az épületek vagy épületcsoportok, ipari műveletek vagy létesítmények energiafogyasztási profiljának részletes felülvizsgálatára, beleértve a szállítást is.
A fentiek értelmében a vállalkozásnak tehát el kell végeztetnie az energetikai auditálást az épület kivételével az egyéb folyamatokra és berendezésekre (pl. irodában használt berendezések, tevékenységéhez használt gépjárművek).

Hogyan számítjuk ki a következő energetikai audit időpontját?

A négyéves időszak számításának kezdő időpontja a korábbi energetikai audit elkészítésének napja, azzal a kitétellel, hogy annak a nagyvállalatnak, amely 2015. december 5-én energetikai auditálásra volt kötelezett és 2015. december 26. napját követően nem mentesül az auditálási kötelezettség alól, következő alkalommal - az első kötelező energetikai audit elkészítésének időpontjától függetlenül - 2019. december 5-ig kell energetikai auditálást elvégeztetnie.

Mikor válik kötelezetté az új nagyvállalat az energetikai audit elvégeztetésére?

A létrejövő nagyvállalat vagy nagyvállalattá minősülő vállalkozás esetében a kötelező energetikai auditálás határideje az első nagyvállalati regisztrációs kötelezettséget követő év június 30. napja, függetlenül a regisztráció tényleges megtörténtétől.

Nyújthat-e energetikai szakreferensi szolgáltatást az adott vállalkozásnál az energetikai auditálási tevékenységet ellátó energetikai auditor?

A vonatkozó törvényi és kormányrendeleti szintű rendelkezések nem határoznak meg összeférhetetlenségi szabályokat ugyanazon vállalkozás számára történő energetikai auditori és energetikai szakreferensi szolgáltatásnyújtással kapcsolatban.

Adatkezelési beállítások

Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.